Vluchtelingen

Vluchtelingen

In het kort

In de afgelopen twee jaar zijn veel vluchtelingen uit Syrië en andere landen Nederland binnen gekomen. Dit vraagt allereerst om acties in de landen van herkomst; wereldwijd is er en recordaantal van meer dan 60 miljoen mensen op vlucht.

De ChristenUnie wil:

 • Een buitengrens van Europa met selectie aan de poort, zodat daar op land van afkomst geselecteerd kan worden en mensen verdeeld kunnen worden over de lidstaten.
 • Investeren in ontwikkelingssamenwerking, in goede noodhulp. De ChristenUnie wil de échte oorzaken van migratie structureel aanpakken en dat kan alleen als je daar ook in investeert.  Daarom verhoogt ChristenUnie het bedrag ontwikkelingshulp met 1 miljard.
 • Verbetering van opvangcentra in Italië en Griekenland.
 • Een goede en effectieve asielprocedure.
 • Mensen die een verblijfsstatus krijgen, komen in een verplicht tweejarig leer-werktraject. Ze leren Nederlands, doen werk of vrijwilligerswerk en worden geholpen bij hun papierwerk.
 • De nieuwkomer ontvangt voorzieningen en begeleiding in natura met leefgeld. Hierdoor wordt de nieuwkomer geactiveerd om snel te integreren en loopt hij/zij niet vast in de toeslagen-bureaucratie.

______________________________________

De grote impact van het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt vraagt allereerst om acties in de landen van herkomst. Daarom investeert de ChristenUnie in ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Ook moet de stroom van vluchtelingen naar en binnen Europa en Nederland beheersbaar worden gemaakt.

De ChristenUnie stelt daarom de volgende maatregelen voor:

 • Verbeteren van opvang in de regio. Investeren in het verbeteren van de opvangkampen van UNHCR en Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in landen als Libanon, Syrië en Turkije.
 • Ruimhartig uitnodigingsbeleid voor kwetsbare vluchtelingen uit de regio, zoals religieuze minderheden en LHBT’ers. Verhogen van het aantal van 500 mensen per jaar.
 • Europees systeem voor verdeling van vluchtelingen met selectie aan de poort en menswaardige opvang in Italië en Griekenland (zie ook hoofdstuk Europa).

Opvang asielzoekers in Nederland

De ChristenUnie is voor opvanglocaties waarbij gemeenten inspraak hebben in de precieze omvang en locatie van de opvang binnen de gemeentegrenzen. Draagvlak en democratische besluitvorming op lokaal niveau is belangrijk. Solidariteit tussen gemeenten is ook van belang. Alle gemeenten behoren hun verantwoordelijkheid te nemen en open te staan voor opvanglocaties. De Rijksoverheid biedt voldoende compensatie, zodat gemeenten niet in financiële moeilijkheden komen door de kosten van opvang/onderwijs/bijstand.

Er zijn signalen dat in veel opvanglocaties sprake is van zelfmutilatie, zelfmoord, pesten, en discriminatie van LHBT’ers en christenen. Ook ervaren vrijwilligersorganisaties van het COA niet altijd voldoende ruimte voor initiatieven om de nieuwkomers welkom te heten en hen te betrekken in vrijwilligerswerk en bij integratieactiviteiten. De ChristenUnie vindt de samenwerking van het COA met burgers essentieel, omdat het betrekken van omwonenden ook het draagvlak vergroot voor asielopvang en snellere integratie bevordert.

De ChristenUnie stelt daarom het volgende voor:

 • Het aantal verhuisbewegingen zoveel mogelijk terugbrengen, om de opgebouwde netwerken van asielzoekers met de Nederlandse samenleving niet te verbreken. Kinderen niet meer verhuizen tussen verschillende opvanglocaties nadat ze met school begonnen zijn.
 • Meer ruimte voor vrijwilligersinitiatieven en integratie-gerelateerde activiteiten in de opvangcentra van het COA. Van een regime van “controle en beheersing” naar “contact en integratie”.
 • Bescherming van alleenstaande vrouwen, christenen en LHBT’ers in de opvang. Het moet veilig zijn in opvanglocaties voor iedereen. Intimidaties worden niet getolereerd: er komen aparte sobere opvanglocaties voor vreemdelingen die de rust verstoren en anderen hun vrijheid niet gunnen. 
 • Streng optreden tegen mensen die anderen niet de vrijheid gunnen en over de schreef gaan. Misdragingen hebben gevolgen voor een verblijfsstatus. Wanneer een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden wordt opgelegd, wordt de verblijfsvergunning ingetrokken.
 • Zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over verblijfsperspectief. Lange procedures zorgen voor wanhoop bij de asielzoeker en bemoeilijkt integratie in de samenleving na een inactieve periode.

Asielprocedures

Het is belangrijk dat de asielketen in Nederland goed en effectief functioneert waarbij oog is voor kwetsbare groepen. De ChristenUnie stelt de volgende maatregelen voor:

 • Verbetering van de beoordeling van asielaanvragen van bekeerlingen. De IND moet investeren in specifieke hoor- en beslismedewerkers om de beoordeling van de geloofwaardigheid van de bekering te verbeteren.
 • Aandacht voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in de asielketen. Omdat vervolging van mensenhandel zeer lastig te bewijzen is, mogen slachtoffers hier niet de dupe van worden. Daarom verruiming van de mogelijkheid om ook bij sepot van aangifte mensenhandel in aanmerking te kunnen komen voor verblijfsvergunning;
 • Een meer gendersensitieve benadering door de IND bij de beoordeling of vrouwen en meisjes terug kunnen keren naar regio’s waar veel onderdrukking van vrouwen plaatsvindt, zoals Afghanistan of Somalië, of waar vrouwen en meisjes het risico lopen slachtoffer te worden van genitale verminking.
 • Kindhuwelijken opsporen en meisjes in pleeggezinnen plaatsen. 
 • Verruiming van het kinderpardon. De permanente regeling van het kinderpardon is nu te strikt en dient verruimd te worden met betrekking tot het meewerkcriterium en overheids- i.p.v. rijkstoezicht.
 • Evenwichtig “1F beleid”. Een vreemdeling die een verblijfsvergunning is geweigerd vanwege verdenking van oorlogsmisdaden (artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag), wordt na tien jaar niet langer “1F” tegengeworpen wanneer hij binnen deze periode niet strafrechtelijk is vervolgd en veroordeeld.
 • Nauwkeurige registratie en onderzoek van asielzoekers om mogelijke terroristen op te sporen, o.a. door versterking “1F-unit”.

Terugkeerbeleid

Wanneer is besloten (en door rechters getoetst) dat iemand niet in Nederland mag blijven, dan dient die beslissing te worden geëffectueerd. Als (verplichte) terugkeer niet plaatsvindt, doet dit afbreuk aan de uitkomsten van de vreemdelingenrechtelijke procedures.

De ChristenUnie stelt het volgende voor:

 • Bed-bad-broodvoorziening met begeleiding en 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen, zoals de Pauluskerk in Rotterdam. Doorrust te bieden aan de vreemdeling, kan ruimte ontstaan voor een toekomstperspectief buiten Nederland, of wanneer dat niet mogelijk is, in Nederland. 
 • Samenwerken met andere Europese landen om verplichte terugkeer naar meer landen van herkomst mogelijk te maken. Leren van de ervaringen van andere landen op het gebied van verplichte terugkeer. In bilaterale samenwerkingsafspraken afspraken opnemen over de bereidheid om uitgeprocedeerde vreemdelingen terug te nemen, waarbij uiteraard de mensenrechtenverdragen in acht worden genomen. 
 • “Buiten-schuldbeleid” meer inzichtelijk maken. Verblijfsvergunning na een jaar wanneer iemand aantoonbaar heeft gewerkt aan vertrek naar land van herkomst en “buiten schuld” toch niet kan terugkeren.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde