Water

Water

Water verbindt, biedt kansen, maar kan ook gevaar opleveren. De ChristenUnie zet zich in voor bescherming tegen hoogwater en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater van hoge kwaliteit. Veilig leven in onze dichtbevolkte delta vereist blijvende inzet en investeringen.

De ChristenUnie kiest voor:

  • Robuuste waterschappen. Waterschappen spelen een cruciale rol bij het beschermen van ons land tegen hoogwater, het voorzien in voldoende zoetwater en het zorgen voor waterkwaliteit en afvalwaterzuivering. Het Nederlandse waterbeheer is toonaangevend en verdient niet alleen wereldwijd, maar ook in het onderwijs meer aandacht. Omdat het belang van toekomstbestendig waterbeheer in ons land nog onvoldoende bekend is, wil de ChristenUnie het waterbewustzijn bevorderen. 
  • Investeren in uitvoering Deltaprogramma. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst in een veilig en aantrekkelijk land kunnen blijven wonen en werken, moet het nationale Deltaprogramma voortvarend worden uitgevoerd: maatregelen om ons land veiliger te maken, robuuster in te richten en de zoetwatervoorziening te verbeteren. De ChristenUnie maakt hier geld voor vrij en wil de looptijd van het Deltafonds verlengen.
  • Waterkwaliteit. Schoon water is belangrijk, niet alleen voor mens en dier, maar ook voor de economie en de ecologie. Bronaanpak is uitgangspunt, waterzuivering is aanvullend. De aanpak van microplastics en geneesmiddelen in het oppervlaktewater verdient meer prioriteit. Het verbod op gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en terreinen wordt verder uitgebreid.
  • Sterke en schone binnenvaart. De ChristenUnie wil het gebruik van schonere motoren in de binnenvaart bevorderen, het aantal ligplaatsvoorzieningen uitbreiden en naast de grote ook de kleine vaarwegen open houden. De realisatie van overslagterminals voor water, weg en spoor wordt gestimuleerd.
  • Veilige vaarroutes. Gezorgd wordt voor veilige vaarroutes, bijvoorbeeld door recreatie- en beroepsvaart te scheiden. Er wordt geïnvesteerd in bruggen, sluizen en kanalen om het vaarwegennetwerk robuuster te maken en om wachttijden te reduceren.
  • Hoge bruggen, brede sluizen, diepe kanalen. Er wordt geïnvesteerd in sluiskolken, en vaarwegverdieping om de wachttijden te reduceren en het vaarwegennet robuuster te maken. Bij vervanging worden bruggen verhoogd om vierlaagscontainervaart te faciliteren op de Twentekanalen, de Maas en het Amsterdam-Rijnkanaal. De vergroting van de Sluis bij Kornwerderzand heeft de hoogste prioriteit.
  • Korte route naar Duitsland. Om de binnenvaart te bevorderen is de realisatie van een verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal in Duitsland van belang.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde