Werken met een beperking

Werken met een beperking

De ChristenUnie staat pal voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen er mag zijn, ongeacht talenten of beperkingen. We zijn daarom erg blij met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Veel zaken zijn lastig te regelen voor mensen met een handicap. Onderwijs, werk, uitgaan, verhuizen, internet en openbaar vervoer zijn niet vanzelfsprekend. Dit geldt niet alleen voor de groep met zwaardere vormen van een lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke beperking, maar bijvoorbeeld ook voor de groep mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen wordt de samenleving sluipenderwijs steeds ingewikkelder.

Met de ratificatie is de integratie van mensen met een beperking in onze samenleving echter niet af. Nu komt het erop aan dat onze samenleving écht inclusief wordt. Dat gaat over veel meer dan goede zorg en toegankelijkheid. Mee kunnen doen moet voor iedereen gewoon kunnen zijn.

Daarom stelt de ChristenUnie de volgende maatregelen voor:

  • De overheid moet meer arbeidsgehandicapten in vaste dienst nemen. Terwijl het bedrijfsleven wel formele dienstverbanden aan mensen met een arbeidsbeperking aanbiedt, werkt de overheid vooral met inleenverbanden. Het is prachtig te zien dat veel ondernemers voorop durven te lopen en tegelijk beschamend dat de overheid achterblijft. Dat moet anders. Ten minste de helft van de banenafspraak moet bij de overheid met formele dienstverbanden worden ingevuld. 
  • Beschut werk is waardevol. Hiervoor stelt de ChristenUnie structureel extra middelen beschikbaar voor gemeenten. 
  • Aantrekkelijk maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, krijgen een hoger loonkostenvoordeel. 
  • Werkgevers van goede wil helpen. Er zijn in Nederland heel veel werkgevers die graag mensen met een arbeidsbeperking willen aannemen. De overheid moet de partner zijn van die ondernemers, onder meer door betere hulp bij bemiddeling.
  • Inkoop van diensten. Wanneer een bedrijf diensten inkoopt bij een bedrijf dat grotendeels werkt met arbeidsgehandicapten (bijvoorbeeld een sociale onderneming), dan moet dat kunnen meetellen voor de banenafspraak die is gemaakt met de werkgevers.
  • Niet alleen focussen op verdienvermogen van arbeidsgehandicapten. Het huidige systeem om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen focust helemaal op het verdienvermogen van mensen. Dat is te eenzijdig. Ook wie wel het minimumloon kan verdienen, maar kampt met een arbeidsbeperking, heeft soms hulp nodig bij het vinden van de juiste baan. Deze mensen hebben recht op ondersteuning en begeleiding.
  • Makkelijker maken van werkplekaanpassingen. Het moet makkelijker en goedkoper worden voor werkgevers om bij het UWV werkplekaanpassingen aan te vragen voor arbeidsgehandicapten.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde