Zorg

Zorg

In het kort

Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. Vanaf het ontstaan van het leven tot aan het sterven.

De ChristenUnie kiest voor:

 • Zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht.
 • Meer ruimte voor huisartsen en wijkverpleegkundigen en zorg in de thuissituatie.
 • Een verlaging van het eigen risico en het verminderen van het aantal zorgpolissen.
 • Verplichte loondienst voor alle medisch-specialisten.
 • Goede zorg voor onze ouderen: de beste verpleeghuiszorg wordt de norm.
 • Het tegengaan van de stapeling van eigen bijdragen en het ontzien van chronisch zieken en gehandicapten.
 • Forse investeringen in preventie: voorkomen is immers beter dan genezen.


Een goede gezondheid is waardevol voor mensen en voor de samenleving. Gelukkig leven we in een land waar de zorg goed geregeld is. Door de gezondheidszorg is de levensverwachting gestegen en ervaren mensen meer kwaliteit van leven.

Onze gezondheidszorg is grotendeels collectief gefinancierd op basis van solidariteit. De zorgkosten nemen echter toe als gevolg van technologische ontwikkelingen en een groeiend zorggebruik van mensen. Dit roept de vraag op of we als samenleving bereid zijn om nog meer te betalen voor een nog betere gezondheid en zo ja, hoe we dat doen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onze zorg toegankelijk en betaalbaar is, gebaseerd op solidariteit naar elkaar en volgende generaties.

De mens is geschapen naar Gods beeld en ontvangt het leven uit Zijn hand. De waarde van het menselijk leven hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. Vanaf het ontstaan van het leven tot aan het sterven.

De zorg is van de samenleving, van de mensen die zorg nodig hebben en ook van de mensen die zorg bieden aan een medemens, als mantelzorger of als zorgprofessional. De ChristenUnie wil meer samenleving in de zorg en meer zorg en ondersteuning rondom mensen. Daarom is het goed dat gemeenten met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) meer taken hebben gekregen. De gemeente staat immers het dichtst bij haar bewoners, weet wat nodig is en organiseert een samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod.

Ook wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het sociale netwerk van burgers om waar mogelijk voor elkaar te zorgen. Voor wie dat financieel of praktisch niet mogelijk is, zorgt de overheid ervoor dat passende zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. Waar grote zorginstellingen het voor het zeggen hebben, kan de menselijke maat uit het oog verloren worden. De ChristenUnie wil af van bureaucratie en geïnstitutionaliseerde zorg en plaatst daartegenover mensgerichte zorg.

Minder regels in de zorg
Afgelopen jaren hebben gemeenten meer verantwoordelijkheid gekregen in de zorg en ondersteuning thuis. Grote veranderingen hebben tijd nodig – zeker een aantal jaren – en die tijd willen we nemen. Gemeenten werken hard aan het organiseren van een breed hulpaanbod voor hun burgers. Administratieve processen zijn nog niet overal goed op orde, waardoor mooie initiatieven zoals zorgboerderijen en logeerhuizen dreigen te moeten sluiten. Het aantal verwarde personen op straat neemt toe, doordat er te rigoureus bezuinigd is op GGZ-bedden, problemen niet tijdig herkend worden en hulp uitblijft. De ChristenUnie wil bijsturen waar nodig.

De meeste mensen zijn uitstekend in staat om zelf beslissingen te nemen over hun leven, ook als zij leven met een beperking. Deze autonomie is een groot goed. Dat betekent niet dat mensen alles zelf hoeven te doen. Wel dat mensen zelf beslissen over hoe zij invulling geven aan hun afhankelijkheid. We willen dat in de zorg ‘met’ mensen in plaats van ‘over’ mensen wordt gesproken. Daarom is het belangrijk dat de positie van cliëntenraden en patiëntenorganisaties wordt versterkt. Daarom is het belangrijk dat zorgverzekeraars weer gaan functioneren als coöperaties. Niet iedereen is zelfredzaam. De overheid zal daar haar beleid op moeten afstemmen. Zorgprofessionals verdienen meer zeggenschap over de zorg die zij leveren.

De ChristenUnie stelt voor:

 • Burgers zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en een verantwoord gebruik van zorg(gelden). Vanuit die verantwoordelijkheid krijgen burgers meer zeggenschap en regie over hun zorg.
 • Zorgverzekeraars worden meer coöperatief. Dit betekent dat verzekerden zeggenschap hebben over het (inkoop)beleid van hun zorgverzekeraar en dat zorgverzekeraars zich meer opstellen ten dienste van hun verzekerden. Selectieve inkoop richt zich op prijs én kwaliteit van zorg.
 • De positie van cliëntenraden in instellingszorg wordt versterkt.
 • Patiëntenorganisaties vervullen een belangrijke rol in het lotgenotencontact. Hun taken worden uitgebreid met het ondersteunen van zelfzorg. Zorgverzekeraars stellen hiervoor middelen beschikbaar.
 • Gemeenten kopen zorg in op basis van prijs én kwaliteit. Zij zorgen voor een samenhangend zorgaanbod, zonder schotten tussen zorg en participatie en met oog voor identiteitsgebonden zorg en keuzevrijheid. Landelijk werkende organisaties zoals het Joods Maatschappelijk Werk worden ondersteund in een periode van transitie.
 • Gemeenten sluiten zich aan bij administratieve standaarden om papieren rompslomp tegen te gaan.
 • In iedere regio of gemeente wordt een ombudsfunctie georganiseerd, die kan bemiddelen tussen cliënten en gemeenten. Onnodige juridisering wordt tegengegaan.
 • Zorgverzekeraars kopen voldoende wijkverpleegkundige zorg in, zodat wijkverpleegkundigen samen met huisartsen de spil in het zorgnetwerk in de buurt vormen.
 • We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname. Op deze manier werken we aan een aanpak waarin de kracht van de gemeenschap meer centraal staat.
 • Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.
 • Er komt geen kostendelersnorm voor mantelzorgers (‘mantelzorgboete’).
 • We willen de stapeling van eigen bijdragen in de zorg tegengaan, om de groei van zorgkosten voor in het bijzonder chronisch zieken en gehandicapten te begrenzen.
 • Vrijwilligers kunnen een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
 • Landelijk werkende vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Present en de Zonnebloem krijgen de kans om door het gehele land vrijwilligersnetwerken te verstevigen of op te bouwen. Zij behouden hun subsidies hiervoor.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde