Gebedsbrief April 2023

April 2023 Strijdt de goede strijd

GEESTELIJKE WAPENS

Voortbordurend op het thema  ‘gebedsoffensief’ van de vorige gebedsbrief, word ik bepaald bij de Geestelijke wapenrusting. In Christus hebben wij een goddelijke wapenrusting ontvangen die wij elke dag mogen dragen en hanteren. Twee Bijbelgedeeltes die over deze wapenuitrusting vermelden zijn 2 Korintiërs 10:4-5 en Efeziërs 6:10-18. Ik citeer een paar zinnen uit beide Bijbelgedeeltes.

De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de wapens van deze wereld; ze zijn zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. (2 Kor.10:4-5)

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. (Ef. 6:10)

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden. (Ef.6:11-13)

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. (Ef.6:18) 

De spitsvondigheden van het antichristelijk denken, die de basisprincipes vanuit Gods Woord proberen te ondermijnen, lijkt steeds luider te worden. Het verlossingwerk van Christus lijkt steeds meer het zwijgen te wordt opgelegd. Ieder heeft zijn eigen waarheid en Gods waarheden in de Bijbel kunnen verschillend worden uitgelegd, waardoor ook christelijk Nederland verdeeld is.

Met de Provinciale verkiezingen achter de rug lijkt er een aardverschuiving plaats te gaan vinden in de Nederlandse politiek. Het volk heeft een stemmingsoffensief uitgevoerd die ongekend is. Niet eerder heeft een nieuwe partij zoveel stemmen gekregen. Vanuit de polarisatie lijkt er door de komst van de BBB een eenheid te zijn ontstaan vanuit het verlies van leden en kiezers uit de vele verschillende politieke partijen die Nederland rijk is. Ook de ChristenUnie heeft stemmen verloren aan deze partij.

Er is veel gebeden ten aanzien van de polarisatie en de agressie tussen de verschillende partijen in ons land. Er is gebeden voor meer eenheid, ook voor eenheid tussen christelijke denominaties.

Het zou zomaar kunnen dat God een strategie heeft voor ons land die tegen onze verwachtingen en eigen waarheidsbevindingen ingaat.

Laten wij ervan bewust zijn dat wij niet strijden tegen mensen. Dat het oordeel niet aan ons is over hoe mensen denken en doen, hoe het ook tegen onze eigen principes en overtuigingen en ideeën in kan gaan.

Er wordt een onzichtbare geestelijke strijd gevoerd, een strijd in de hemelse sferen tussen de Hemelse Legermachten van God een de duistere overheden en machten van de grote tegenstander. De grote overwinningsslag is al behaald, door wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan; Hij heeft zichzelf als offer gegeven aan de wereld. Hij werd vals beschuldigd, gemarteld en aan het kruis gehangen om een mensonterende dood te sterven. Zo heeft Hij onze zonden en ziektes gedragen en heeft Hij met Zijn opstanding de dood en het dodenrijk overwonnen. Het afgelopen Paasweekend mochten wij dit weer gedenken en mogen wij dit elke dag vieren. Waar wij ons leven aan Hem overgegeven hebben en ons geloof op Hem vestigen, mogen wij ontdekken dat wij betrokken worden in een overwinningstocht, bij de strijd in de hemelse sferen die door dood en verderf heen, gerechtigheid, waarheid en liefde herstelt in deze wereld. Wij mogen leven, bidden en werken, vanuit opofferende liefde en genade. Dat is waar de Geestelijke wapenrusting voor staat. Weerstand bieden in de kracht van Gods Geest en doen als Jezus deed. Het eerste waar Paulus in Efeziërs 6 toe oproept is om te bidden voor alle heiligen, broeders en zusters in de strijd. Maar ook dat wij moeten bidden voor de regering (1 Tim.2:1-4) en voor alle mensen. Daarnaast mogen wij, samenwerken met God en elkaar, om werken van gerechtigheid te doen op de plek die God ons gegeven heeft op verschillende plekken in de maatschappij. Dit doen wij niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest en uit genade. Het is niet onze eigen gerechtigheid die wij verdedigen, maar Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid waar wij met vallen en opstaan (vaak eigen onmacht erkennend) de hoop vast houden op de grote Bevrijdingsdag, wanneer Jezus terugkomt en gaat regeren over deze wereld.

Laten wij ons wapenen met de geestelijke wapenrusting en biddend onze stem laten horen. Laten wij de taak vervullen die God ons gegeven heeft om recht te doen en om te zien naar de zieken, zwakken, de armen, de vreemdelingen en de minderbedeelden in ons land, Europa of waar ter wereld wij ook worden ingezet. Strijd de goede strijd van het geloof. Bid voor de regeringsleiders, bid voor vriend en vijand, dat Gods wil geschiede hier op aarde zoals in de Hemel. 

SAMEN OP WEG GAAN IN GEBED

Wat is het een voorrecht om persoonlijk en samen te bidden voor Nederland, de politiek, zowel lokaal, landelijk, voor Europa en de wereld om ons heen en ver weg. Om hierin de verbinding te ervaren is het belangrijk om samen te komen op een plek waar God aanbeden wordt en wij Hem samen zoeken in gebed. 

Daarom staan er voor de komende tijd twee landelijke gebedssamenkomsten gepland. Wij zien U graag vanuit het hele land samenkomen om te bidden voor Nederland, de politiek en de gebeurtenissen in de wereld. 

De data zijn 13 mei en 28 oktober 2023. de gebedstijd is van 10.00 tot 12.00 uur. De lokatie is centraal, goed bereikbaar met alle soorten vervoer en in het strategisch centrum van de ChristenUnie:

Het Partijbureau aan de  Piet Mondriaanlaan 48 te Amersfoort.

 

Dankpunten

Voor de vrijheid die wij in Nederland hebben om christen te zijn en dit uit te mogen dragen.

De enorme inzet die de (ChristenUnie) politici en      bestuurders tonen, al dan niet vanuit hun relatie met God.

Mirjam Bikker als voorvrouw van de ChristenUnie voor haar, door God gegeven, wijsheid om het  geluid van Christelijke politiek te laten klinken in debatten en de media. 

Voor de nieuwe initiatieven en innovaties op het gebied van millieu en landbouw. Voor de inzet van Piet Adema en zijn team van Landbouw, Natuur en  Voedselkwaliteit om tot een goed regerings accoord te komen. 

Waar U persoonlijk dankbaar voor bent als burger en bewoner van Nederland

Gebedspunten

Dat de vrijheid voor godsdienst en meningsuiting wordt gewaarborgd en niet wordt misbruikt 

Voor wijsheid, goede gezondheid en de leiding van de Heilige Geest voor alle regeringsleiders en  bestuurder van ons land.

Voor een volwassen en  respectvolle vergadercultuur tijdens de debatten en de besluitvormingen, tot eer van God en ten dienste van de gehele bevolking van Nederland.  

Voor een goede oplossing van het stikstofprobleem en al de andere grote vraagstukken en crises in  Nederland en de wereld. 

Voor eenheid en samenhorigheid tijdens Koningsdag, de Bevrijdingsfestivals en de      (christelijke) festivals tijdens Hemelvaart en Pinksteren. 

Elke zaterdagochtend wordt er tussen 9.00 en 10.00 uur online gebeden voor Nederland, de Politiek, de toestand in de wereld en voor Israël. Wij nodigen U uit om mee te doen. Als U graag mee wilt bidden en de Teams-link wilt ontvangen kunt U een email sturen naar

gebed@christenunie.nl