Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Bidden als kind ...

juni 2017

_

Lieve mensen,

Waarom zouden we bidden? Afgelopen tijd vond ik een mooi antwoord, namelijk in de brief aan de Romeinen. Dat is niet alleen een lange en dikwijls moeilijke brief, het is vooral ook een heel hartstochtelijke brief. Misschien wel de meest hartstochtelijke die Paulus ooit geschreven heeft. Dat laatste denk ik omdat Paulus een Hebreeër is. Wanneer je in het Hebreeuws iets wil benadrukken zeg je het twee keer. Die twee uitspraken zijn dan als twee getuigen die eigenlijk hetzelfde zeggen. Maar als een belang boven al het andere uitstijgt, doe je dat drie keer. Zoals in Openbaringen 4: “Heilig, heilig, heilig is de Heer, God, Almachtig, die was, die is en die komt!”

Welnu, na een korte inleiding over de dwaasheid van mensen die menen wijs te zijn, beschrijft Paulus wat er mis is: de mensen hebben God miskend. Het lijken drie aanklachten, het is er een:

 -  lage godsbeelden maken
 -  de Schepper minder achten dan het schepsel
 -  God niet erkennen

Ik dacht: “Paulus was niet minder hoogbegaafd dan onze beste componisten. Als hij zijn brief met een drieslag inzet, zou dat wel eens telkens op kunnen poppen”. En ja, dat vond ik! Het is als een melodie of cadans, die het centrale thema van de brief begeleidt. Ik zag dat in de drieslag in het “oude dienstbetoon” van Romeinen 6 vers 19 – dat gaat over de dingen die de lezers deden toen ze God nog niet kenden en ik vond het terug in 13 vers 13, waar Paulus ons oproept om eerzaam te leven; in drie tweetallen noemt hij daar de zaken die we voortaan beter kunnen nalaten.

Maar het mooiste is, dat het ook terugkomt als Paulus de gunst beschrijft die God ons geeft: we kunnen ons laten leiden door de Geest. Hij zegt dat drie keer in Romeinen 8 (vers 5b, 6b en 9a). Vervolgens zegt hij drie keer dat we leven door de Geest (vers 10, 11b en 13b). En dan de climax die ook een antwoord geeft op de eerste vraag hierboven - waarom communiceren we met God?

 -  we laten ons door Hem leiden want we zijn kinderen van God (vs 14).
 -  u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn
    en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba’     (dat is ‘Vader’ vs 15).
 -  de Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn (vs 17).

Herkent u zijn hartstocht voor de Vader? We bidden niet zozeer vanwege allerlei profijtelijke redenen, we bidden vooral om wie God voor ons is: Hij is onze Vader. Schreef Paulus ook zo enthousiast over Jezus? Ja, in hoofdstuk 5 staat drie keer dat Hij voor ons gestorven is, toen wij mensen nog hulpeloze, schuldige, zondige vijanden waren (vs 6, 8, 10). Ik zeg het hem na: dat wij God prijzen, danken we aan onze ​Heer​ ​Jezus ​Christus, door wie we met God zijn verzoend! (vs11).

Concrete gebedspunten

U zou kunnen beginnen met het hardop lezen van Psalm 29 of een andere Psalm. Dat is een mooie vorm om God te prijzen. Dank Hem voor wie Hij is. Of wees stil voor God, in eerbied en ontzag. Of luister naar een song waarin wordt beleden dat we vrij zijn en een kind van God.

#ikziejewel

Op Twitter loopt een ondersteuningsactie voor de zorg voor kinderen die zo ernstig gehandicapt zijn dat je ze zo maar zou kunnen vergeten, omdat ze zo stil in een hoekje liggen. Hun ouders vergeten hen niet, maar de financiële steun hapert. Carla Dik Faber doet verslag op de site.  

 • Bid voor deze ouders, dank voor hun liefde, vraag kracht bij alle onzekerheid.
 • Bid voor deze kinderen en dank voor de kwaliteit van hun leven, hoe kwetsbaar ook.
 • Bid voor onze overheid, die de financiering coördineert. Bid om daadkracht.

De nood in onder andere Zuid-Sudan, Kenia, Somalië, Nigeria, Ethiopië en Jemen

In de Voorjaarsnota 2017 trekt het kabinet 40 miljoen euro extra uit voor noodhulp. Dit wordt verwelkomd door de ChristenUnie, die daar ook middels aangenomen moties voor heeft gepleit.

 • Pleit bij de Vader, voor alle mensen in deze noodgebieden, bidt om vruchtbare regen.
 • Dank voor de hulp die we kunnen geven, bidt dat het geld zijn bestemming zal vinden.
 • Bid om een zegen voor de hulporganisaties, (zoals bv. ZOA, Dorcas, Tear en World Vision).

 

Gastvrijheid als deugd

In een lezenswaardig artikel schrijft Wouter Beekers in het NRC over de moeiten die we in ons land hebben om eerlijk te praten over gastvrijheid. Wie gastvrij wil zijn doet zijn grenzen niet op slot en maakt geen taboe van het gesprek daarover. Waar liggen onze eigen grenzen? Is het een plicht of doe je het als deugd? Jezus houdt zijn leerlingen voor dat wie een vreemdeling in huis neemt, Hem zelf in huis neemt. Kan dat tijdelijk zijn? Hoe werkt dat met jonge kinderen die zich hechten? 

 • Bid dat dit artikel een zegen zal zijn voor het publieke gesprek over nationale gastvrijheid.
 • Dank God dat Hij concrete wijsheid geeft, “zonder voorbehoud en zonder verwijt” (Jac. 1:5).
 • Bid voor de ontheemden in ons eigen land en wereldwijd; dat ze een thuis mogen vinden.

PerspectieF

De jongerenorganisatie krijgt nieuwe bestuursleden. Maar liefst vier vrouwen zijn kandidaat voor het landelijk PerspectieF bestuur 2017/2018. U leest er hier meer over. Ook deze jongeren willen echt een verschil maken in hun omgeving. Ze gaan voor impact in de Christelijke politiek.   

 • Dank voor deze jonge mensen, hun energie, met een goede mix tussen ernst en pret.
 • Bid voor hun ontwikkeling, dat ze mogen groeien in wijsheid en politieke daadkracht.
 • Bid PerspectieF een mooie Focusdag toe, zaterdag 24 juni in Leiden.

Reducing the recourse to abortion should be a priority

Met deze Engelse oneliner vraag ik uw gebed voor het eveneens Engelstalige congres in Brussel (22 juni) over het voorkomen van abortus in Europa. Als ik besef hoeveel abortussen er zijn en lees over de impact op miljoenen mensen, dan is mijn conclusie dat de vermindering van het een toevlucht nemen tot abortus inderdaad een topprioriteit moet zijn. Goed dat Sallux, de stichting voor het ondersteunen van de ECPM (Europese Christelijke Politieke Beweging) dit organiseert.

 • Dank voor dit soort initiatieven die het welzijn van miljoenen mensen op het oog hebben.
 • Bid dat God die mensen op het congres bij elkaar brengt die er wat mee kunnen doen.
 • Bid voor de medewerkers van Sallux en de ECPM.

De kabinetsformatie

U ziet hoe moeizaam dit is op dit moment. Dit is een tijd waarin de christelijke hoop vrucht kan dragen, want die hoop geeft volharding boven denken en bidden. Zo houden we vol!

 • Dank opnieuw God voor zijn regering, boven alle menselijke macht uit.
 • Bid om wijsheid voor de Tweede Kamer.
 • Bid dat de christelijke hoop mensen zal sterken om moedig te volharden.

Ik wens u een hele goede zomer,
met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert een op de zes dagen een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts