Nu ik voor u mijn laatste gebedsbrief mag schrijven, doe ik dat graag vanuit het grote gebod ...

Oktober 2022 - wie is mijn naaste

Wie is mijn naaste

Lieve mensen,

Nu ik voor u mijn laatste gebedsbrief mag schrijven*, doe ik dat graag voor de derde keer in drie maanden vanuit het grote gebod. Daarover stelde een schriftgeleerde ooit aan Jezus een vraag: "Wie is mijn naaste?" Jezus antwoordt dan met de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Dat is niet zo verwonderlijk, want in de wet van Mozes zegt de Heer twee keer tegen zijn volk dat ze anderen moeten liefhebben als henzelf en de tweede keer gaat dat inderdaad over mensen die niet bij je eigen volk horen, maar wel in jouw land verblijven (Leviticus 19:33,34). Een Samaritaan woonde in Israël en hoorde niet bij het Joodse volk. Die moest men dus liefhebben als zichzelf. Is zo'n vreemde dan ook je naaste? Leviticus gebruikt dat woord niet bij vreemdelingen, maar Jezus laat zien hoe een vreemdeling - die je volgens het gebod niet mag onderdrukken, maar lief moet hebben - ook nog je naaste kan worden.

Het verhaal uit Lucas 10 is bekend. Een man is onderweg en ontmoet rovers, die hem uitkleden. Let op de schande die ze hem aandoen. Dan slaan ze hem. Let op het kwaad dat ze hem aandoen. Dan gaan ze weg, ze laten hem halfdood liggen. Let op hun onverschilligheid. Dan passeert er een priester die hem ziet en met een boog om hem heen loopt. Vervolgens een Leviet, die evenzo met een boog om hem heen loopt. En dan de Samaritaan. Ook hij is onderweg. Maar als hij het slachtoffer ziet, gebeurt er iets in zijn binnenste. Hij raakt werkelijk bewogen. Hij gaat naar hem toe, verzorgt zijn wonden, hijst hem op zijn eigen rijdier, brengt hem naar een logement, blijft die nacht bij hem en geeft de logementhouder twee daglonen opdat die ook nog een tijd voor de gewonde zal zorgen. Hij belooft dat hij terug zal komen, na zijn reis.

Op dat punt van het verhaal beantwoordt Jezus de vraag "Wie is mijn naaste?" Dat doet Hij vanuit het perspectief van de man die liefde tekort kwam: wie is zijn naaste geworden? De schriftgeleerde weet het: dat is de man die barmhartigheid betoonde. En dan beantwoordt Jezus een eerdere vraag van die schriftgeleerde: "wat moet ik doen om eeuwig te leven?". Het antwoord van Jezus is nu eenvoudig: "ga ook onderweg". Vervolgens: "en doe evenzo".

Let op de hoofdpersonen. Ze zijn allemaal onderweg en de noodsituatie komt op hun weg. Twee wijken dan af, een derde gaat er op af. De opdracht die Jezus aan de schriftgeleerde geeft is: gewoon onderweg gaan. De noodzakelijke situaties komen kennelijk wel. En dan volgen de keuzes. Wijk ik af of raak ik betrokken? Als ik betrokken raak, word ik de naaste van iemand die eerst nog een vreemdeling voor me was.

Hoe hiermee bidden?

Als ik hierbij ga bidden kom ik meteen op het Onze Vader. "Uw Naam worde geheiligd" betekent immers dat Hij, die is wie Hij is, dat op een bijzondere manier is. God is erbij, dat is zijn naam, dus ik vraag dat Hij zijn naam gestand doet en werkelijk heilig betrokken zal zijn. Dat hoort bij het wonder dat bij de Samaritaan gebeurde: de innerlijke bewogenheid die hij liet zien, is de bewogenheid van Jezus zelf! Dus dat is wat ik u wil vragen. Vestig uw aandacht op een situatie waar u voor staat, vraag bij die situatie vers voor vers de beden uit het Onze Vader. Het lijkt misschien alsof u het gebed dat Jezus ons leerde verandert, maar dat is niet zo, u past het zo toe. Als u dan uitkomt bij "want van u is het Koninkrijk", kan u uw aandacht leggen bij de zegen die u ziet: bidden wordt danken.

 • Bid het Onze Vader voor uw eigen toekomst, voor de uitdagingen waar God u voor stelt.
 • Eer God in uw situatie, dat daarin zijn Koninkrijk tot uitdrukking kan komen, en zijn kracht en heerlijkheid.
 • Bid hetzelfde ook met het oog op de toekomst van de ChristenUnie en alles wat ons nu tegemoet komt.
 • Dank opnieuw onze hemelse Vader dat het koningschap van Jezus en de kracht van de Geest uit Hem zijn.
 • Als u rust vindt in uw gebed, kunt u even stil zijn bij de Heer (of zoek stilte opdat die rust moge komen).

De schepping zegenen

Een van de meest urgente situaties waar wij allen momenteel mee geconfronteerd worden is de gezondheid van de schepping. Het is zo dubbel. Enerzijds is de aarde ons in beheer gegeven en hebben we het recht van vruchtgebruik en anderzijds lopen we samen in een tredmolen die zó belastend voor ons leefmilieu is dat die begint te lijken op het slachtoffer uit de gelijkenis. Ze is niet halfdood, maar ze lijdt wel. Lopen we daar met een boog omheen? Ben ik als die priester of die Leviet? Ik herken in mijzelf de neiging...! Hoe is dit landelijk? Politiek is bij ons niet totalitair. Er is niet één persoon die even alles regelt. Het is eerder heel hard werken, zo kan men stapsgewijs gewoonten veranderen. Zoals ook onze polders ontstonden met eenparige inspanningen.   

 • Dank voor alerte signalen, zoals de Klimaatbrief die de fractie ontving, en het antwoord van de fractie.
 • Bid voor wijsheid waarmee we op zoek kunnen gaan naar wat het goede leven is, opdat we het vinden.
 • Dank voor de tekenen van Gods trouw. Dank Hem voor zijn gezag. Dank dat Hij ons in beweging zet.

De vrede van Jeruzalem

De Griekse tekst zegt dat de reizigers uit de gelijkenis omlaag bewegen of kijken. Jeruzalem ligt hoger, dat ligt dus achter hen (ze zien het slachtoffer lager dan henzelf). Brengen zij de vrede van Jeruzalem naar Jericho? Premier Rutte kwam dinsdag terug van zijn werkbezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Zijn dit stappen die hoop geven op het herstel van goede verhoudingen, zoals de Heer dat voor ons mensen wil? De stad van vrede is bekend bij alle volken op aarde. Zal men de vrede, die de Bijbel aan haar belooft, kunnen omarmen?

 • Dank dat het kabinet belang hecht aan het Midden-Oosten Vredesproces. Dank dat we betrokken zijn.
 • Bid voor het volk dat bij Jeruzalem leeft: Gods geliefde volk dat de messias heeft voortgebracht.
 • Bid voor de volken die bij Jeruzalem leven: ook voor het Palestijnse volk dat in strijdtijd is geboren.
 • Bid voor elk volk dat Jeruzalem kent en bid de Verenigde Naties resoluties toe die vrede laten groeien.

Bidden voor onze vijanden

Zomer 2016 beschreef ik hoe het Onze Vader helpt bij het bidden voor je vijanden. November 2010 liet ik zien hoe liefde voor je naaste past bij eer aan de overheid. Het blijft een uitdaging, elke keer weer! Hoe bid je nu voor het Kremlin? Toen de Sovjets gingen vieren dat Rusland al 1000 jaar christelijk was en Oost-Duitsland 400 jaar Luther ging herdenken, wist ik intuïtief dat de hemel zou reageren. De regimes zouden beloond worden met het einde van het communisme. Moest ik dan ook het einde van het Kremlin verwachten? Dat verwarde mij... De oplossing kwam vanzelf: het Kremlin werd gespaard, het communisme moest wijken. Liefde voor je vijanden wil niet zeggen dat je wil dat de plannen van de vijand zullen slagen. Je mag zeker vragen dat God ze verijdelt.

 • Bid voor de regering van Rusland en bid tegen de pijn van Russen die door hun leiders misleid worden.
 • Bid tegen de macht die mensen aanzet tot leugen, diefstal en moord; bid dus "verlos ons van de boze".
 • Dank weer voor de tekenen van Gods trouw. Dank voor zijn gezag. Dank dat Hij het laatste woord heeft.

* Er komt een nieuwe gebedscoördinator!

Binnenkort begint mijn AOW en mijn aanstelling bij de ChristenUnie stopt. Ik ben dankbaar dat ik heb mogen werken in de wijngaard van de Heer en u, de bidders, mocht bedienen. Ik ben blij dat een nieuwe coördinator op tijd gevonden is. Ik kende Lutske van der Kammen al en ik heb er vertrouwen in dat zij het goed zal doen.

 • Wilt u met mij danken voor het werk dat ik mocht doen en voor de zegen die de Heer daarover gaf?
 • Graag vraag ik uw voorbede voor Lutske. Dat ze steeds mag weten welke stappen ze moet zetten.
 • Tenslotte mijn gebed voor u: dat u trouw mag zijn in uw voorbede. Dat het een zegen voor uzelf zal zijn.

DV zaterdag 19 november komt er een gebedsuur. Wilt u overwegen of u die tijd vrij kunt zetten? Voor de definitieve tijd en plaats kunt u mailen naar gebed@christenunie.nl

 

Met een hartelijke, hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie tot en met oktober 2022

 

Wilt u deze brief op twee A4-tjes, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, want daar staan alle pdf-versies sinds 2010. De oudere pdf's hebben ook de links naar webpagina's en bijbelgedeelten. Op www.christenunie.nl/gebed vindt u ook de oorspronkelijke e-mailbrieven vanaf 2014. Die versies hebben altijd hyperlinks naar de achtergrondinformatie.