Gebedsbrief september 2023

Gebedsbrief september 2023

Leren kijken naar je werk en je leven met het zicht op de Eeuwige in veranderende tijden

Prediker 3:11-15

God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet Hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat de mens ontzag voor Hem heeft. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

Zoals het Bijbelgedeelte hierboven omschrijft bepaalt God de tijden. Hij staat boven de tijd en heeft de tijden in Zijn hand. Een mensenleven lijkt niet zoveel voor te stellen in Gods eeuwigheid. Zo begint Prediker met de tekst: Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?” (Prediker 1:2-3)

Alles wat wij doen is vluchtig en onderhevig aan de vergankelijkheid van ons menselijk bestaan. Waar halen wij de waarde van ons leven en ons werken uit? Zo begrijp ik uit dit gedeelte dat ontzag voor God en genieten van de goede dingen in het leven, die met name tot stand komen uit ons werken, een geschenk is van Hem. Wij mogen genieten van de zegeningen die God geeft in ons werk en leven, zodat wij ontzag voor Hem zullen hebben. Ontzag voor God  is ook waar de wijsheid begint, staat er in Spreuken 1:7a: “Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER. Ontzag voor de Eeuwige geeft inzicht in wie wij zijn als mens en de plek die wij hebben gekregen op aarde, door te geschiedenis heen, in te tijd waar wij leven en voor de eeuwigheid. In Psalm 8 staat:

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: ..

De gedachte en het geloof dat God ons het werk dat wij mogen doen aan ons heeft toevertrouwd en ons daarmee kroont met glans en glorie geeft een ander perspectief, een eeuwig perspectief. Als wij daarbij op Jezus Christus zien en weten dat wij in Hem zijn en Gods Geest in ons woont, mogen wij een glimp van de eeuwigheid met ons mee dragen en laten uitstralen in ons werk en op de plekken waar wij zijn om het goede te doen. Het geloof in de Bijbelse waarheid dat God een hoopvolle toekomst belooft en ons hiervoor inzet, verbreedt ons blikveld. Dan weten wij dat wij tot werken in staat zijn die eeuwigheidswaarde hebben. Dit geloof tilt ons uit boven de uitdagingen van het leven en de zwaarte die wij kunnen ervaren in ons werk en de onzekerheid over het doel van ons bestaan.

Onder alle omstandigheden en in spannende tijden kunnen wij als christen het verschil maken, hoop brengen en een glimp van Gods eeuwige liefde uitstralen. In aanloop naar de verkiezingen mogen wij opzien naar God die ieder mens in een door Hem bepaalde tijd een plek heeft gegeven. Al biddend en zoekend mogen wij vragen om Gods wijsheid en ons laten leiden door de Geest die in ons woont en ervaren dat de Eeuwige onder ons is en werkt door ons heen. Als we regelmatig stilzijn, God liefhebben om wie Hij is en in liefde samen bidden én werken kunnen wij Gods eeuwige liefde reflecteren in onze (werk)relaties. Waar Gods Geest ons leidt, komen wij tot het doen van het goede. Daar mogen wij ons inzetten voor datgene wat God te doen geeft en waar Hij ons enthousiast voor maakt.

Laten wij met die hoop en verwachting het nieuwe seizoen ingaan om vol goede moed te bidden voor de verkiezingen in Nederland, de politieke ontwikkelingen en uitdagingen op kerkelijk en maatschappelijk gebied in deze roerige tijden. Samen mogen wij een glimp van Gods eeuwige liefde laten zien aan alle mensen en heel de schepping dwars door alle omstandigheden en veranderende tijden heen. Wij kúnnen het verschil maken door ons geloof in relatie met Jezus Christus. Wij mogen zien op Gods trouw, dat Hij de tijden in Zijn hand heeft en dat Hij ons leven en werken eeuwigheidswaarde geeft. 

 

Dankpunten

De voortvarende inzet van verschillende commissies, teams, medewerkers en vrijwilligers in de aanloop naar de komende verkiezingen.

De tientallen nieuwe leden die zich hebben aangemeld naar aanleiding van de IEDER1 campagne.

De vorderingen in het selectieproces voor de kandidaatstelling op de kieslijst.

De vorderingen van het schrijven van het verkiezingsprogramma.

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.(Kolossenzen 1:12-14)

Gebedspunten

De voorbereidende en afrondende werkzaamheden van de selectiecommissie en de schrijvers van het verkiezingsprogramma.

De verkiezingscampagne die onder leiding van Maarten van Ooijen van start is gegaan.

De belactie die gestart is onder leden om voldoende financiële middelen beschikbaar te hebben voor de verkiezingscampagne.

De voorbereidingen van het verkiezingscongres op 30 september 2023.

Wijsheid en inzicht voor de christenen in de politiek om hun hoop op de Eeuwige vast te houden in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen, hem overvloed van dagen geven. Ik zal zijn redding zijn.’   (Psalm 91: 15-16)

Elke zaterdagochtend in er een digitaal gebedsuur tussen 9.00 en 10.00 uur. Als u mee wilt bidden kunt u een e-mail sturen naar gebed@christenunie.nl, waarin u zich voorstelt en uw motivatie om mee te bidden kenbaar mag maken. U ontvangt dan een link waarmee u toegang krijgt tot de online gebedssamenkomst.