Gebedsbrief Juli 2023

Gebedsbrief juli-augustus 2023

Onderhandelingen over nieuwe asielmaatregelen

Op het moment van dit schrijven is er een spannend kabinetsberaad van de coalitie gaande over de nieuwe asielmaatregelen. Het overleg begon woensdagavond 5 juli om 21.30 en een groot deel van het kabinet was er bij aanwezig. De NOS preekt over een crisissfeer. Vandaag gaat dit overleg door. Men hoopt en verwacht dat er vrijdag een akkoord zal zijn.

Laten wij bidden dat de coalitiepartijen eruit komen met regels die de asielprocedure en de asielzoekers recht doen.

Bid voor Mirjam Bikker, Maarten van Ooijen, Carola Schouten en Don Ceder dat ze salomo’s wijsheid ontvangen in de onderhandelingen. Dat ze staande blijven in het opkomen voor de belangen van de vreemdelingen in ons land.

Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God. (Leviticus 19:33-34)

 

Werken voor rust versus werken vanuit de rust.

Genesis 2:1-2

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.

Exodus 20:8-11

Houd de sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en geheiligd.

Op de zesde dag voltooide God zijn scheppingswerk met de schepping van de mens, man en vrouw, en gaf hen de opdracht om over de dieren te heersen, de aarde te bewerken en te bewaken en zich te vermenigvuldigen. God rustte op de zevende dag en verklaarde de rustdag, de sabbat, als een heilige dag. Zo begon de eerste werkdag van de mens met een heilige rustdag waarbij ze samen met de Schepper mochten terugkijken op al het moois wat God had gemaakt. Vele generaties later kreeg het volk Israël de opdracht om op de zevende dag, de sabbat, te rusten van al hun werk en zich op deze dag aan God toe te wijden.

Nog weer later wordt Israël door de profeet Jesaja (58:11-14) gewezen op het belang van de sabbatsrust: Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag, wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de HEER als een heilige dag, wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken, dan vind je vreugde in de HEER.

Wij zijn gewend geraakt aan het idee dat wij pas na ons (harde) werken mogen rusten om zo weer op te laden en bij te tanken, waarna wij weer vol aan de bak gaan. Zo leven wij vaak van weekend naar weekend en zien wij uit naar de volgende vakantie in de hoop dat wij de nodige ontspanning vinden. Vaak schiet onze tijd met God er bij in omdat de activiteiten voor de ontspanning veel van onze spaarzame vrije tijd in beslag nemen.

God gaf Adam en Eva eerst rust om vervolgens op de achtste dag het beheer van schepping op zich te nemen en deze te bewerken. Vanuit de rust en in een intieme relatie met God werden ze voorbereid op hun taak. Met de zondeval kwam er een breuk in de relatie met hun Schepper. Vanaf dat moment werd het moeilijk om rust te vinden en werd de aarde vervloekt, zodat ze hard moesten werken om in leven te blijven. In Gods liefde voor Zijn schepping en de mensheid bleef Hij trouw. In zijn liefde en verlangen om de mens te zegenen en in vrede te laten leven, gaf Hij zijn leven door het offer van Zijn Zoon. Zo bracht Hij ons weer terug in relatie met Hem en konden wij weer rust vinden voor onze ziel en op adem komen. In Hebreeën 4 wordt beschreven hoe wij weer in staat worden gesteld om de rust in te gaan, namelijk door Zijn stem te verstaan en Hem te gehoorzamen. Dit kunnen wij niet bereiken door hard te werken, maar het wordt ons gegeven vanuit Zijn genade. Door God te geloven op Zijn Woord en het offer dat Jezus Christus heeft gebracht, ontvangen wij de Heilige Geest. Blaast Hij zijn levensadem in ons. Als wij dan over Gods wil lezen in de Bijbel, schrijft de heilige Geest Zijn leefregels op ons hart (Jeremia 31:33). Zo leert God ons ook om goed gebruik te maken van de sabbatsrust en er ten volle van te genieten. 

God roept ons op om onze relatie met Hem de prioriteit te geven. Eerst rust te vinden bij Hem en te genieten van alles wat Hij geeft en waar Hij ons leven mee wil vullen. Jezus volgen betekent dat wij verlangen om Gods wil te doen en ons richten op Zijn leiding door Zijn Woord en Zijn Geest. Jezus is de Heer van de sabbat en als Zoon van God en Hoge Priester doet Hij het ons voor. Doordat Hij tijdens Zijn leven op aarde regelmatig uit de drukte ging en God de Vader zocht in gebed, kon Hij zijn roeping en missie volbrengen. Dit voorbeeld mogen wij volgen. Als wij werkelijk rust willen vinden is Jezus degene die zegt:  Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Matteüs 11: 28-30).

De vakantie periode breekt aan. Laat dit een tijd van rust en bezinning zijn om zo weer nieuwe moed en kracht te ontvangen en ons te laten opbouwen in relatie tot God de Vader, Zoon en Geest. Geniet met elkaar van deze rustperiode als een geheiligde sabbatstijd. Zelfzorg en zorg voor onze broeders en zusters in het geloof is bouwen aan Gods Tempel en een betere wereld. Elkaar liefhebben met de liefde van Jezus onder leiding van Zijn Geest is de brandstof om weer op krachten te komen. Vanuit gebed, rust en bezinning  ontvangen wij nieuwe inzichten om vol goede moed weer aan de slag te gaan.

God belooft ons een hoopvolle toekomst en goede vrucht van onze werken. Dit biedt nieuwe hoop, vernieuwing in ons denken en kracht om voortvarend de draad weer op te pakken. Misschien mogen wij juist een nieuwe weg inslaan om meer vreugde te vinden in de sabbatsrust en van daaruit te gaan leven en werken.

 

Dankpunten

Dank God voor onze democratische rechtsstaat en de inzet van alle regeringsleiders in de Eerste en Tweede Kamer, fracties, bestuurders, landelijk en lokaal. 

Dank God voor de invloed van mensen die zich inzetten voor een vredige en rechtvaardige samenleving. 

Dank voor de postieve invloed van ChristenUnie in de landeljke-, provinciale- en gemeentelijke politiek.

Dank God voor alle zegeningen die u persoonlijk ervaart in uw leven. Spreek u uit over alles waar u dankbaar voor bent. 

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. (Kolossenzen 1:12)

 

Gebedspunten

Bid voor Gods genade en recht in de tot stand koming van verschillende akkoorden.

Bid voor de laatste onderhandelingen voor de vakantie en de voorbereidingen op prinsjesdag. 

Bid dat het zomerreces een zegen zal zijn voor alle politici en overheidsmedewerkers. Dat men voldoende tot bezinning en rust komt. Dat men nieuwe inspiratie, nieuwe hoop en energie opdoet wanneer zij het werk weer hervatten. 

Bid voor de gezinnen en familieleden van staatslieden, ondernemers, hulpverleners en mensen in dienstverlenende sectoren en hen die voor hun werk veel van huis zijn geweest, gevaarlijke en stessvolle situaties hebben meegeaakt. Bid dat ze in de vakantietijd een goed samenzijn hebben en bij komen van al het werk wat ze hebben verzet.  

Bid voor de vrede van Jeuzalem, voor de staat Israel, waar nu ook weer spanningen zijn. Bid voor eerlijke berichtgeving. 

Bid over alles wat op uw hart komt ten aanzien van de brandhaarden, letterlijk en figuurlijk, in de wereld.

Bid in de hoop en het vertrouwen dat Gods hand niet te kort is om te helpen, te redden en te genezen. 

Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Daarom: beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. (Jakobus 5:15:16)

 

Elke Zaterdagochtend is er een digitaal gebedsuur  tussen 9.00 en 10.00 uur. Als u mee wilt bidden kunt u een e-mail sturen naar gebed@christenunie.nl., waarin u zich voorstelt en uw motivatie om mee te bidden kenbaar mag maken. U ontvangt dan een link waarmee u toegang krijgt tot de online gebedssamenkomst.