Gebedsbrief oktober 2023

Gebedsbrief oktober 2023

De kracht van samen optrekken en elkaar dienen in liefde

Eenheid is een geestelijk principe dat zich manifesteert in samenwerking en saamhorigheid om een doel te bereiken. Deze kracht kan zowel ten goede als ten kwade worden ingezet. Of om het in Bijbelse termen uit te drukken: het kan tot eer van God zijn of als instrument van het kwade. Een voorbeeld van eenheid tussen mensen met een slecht plan, waarbij God ingrijpt, is de bouw van de toren van Babel. Dit staat in Genesis 11. De bewoners die vlak na de zondvloed op de aarde leefden waren als één volk en wilden dit ook graag zo houden. Zo staat er in de verzen 6 t/m 9:

Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. ‘Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal,’ zei de HEER, ‘en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik.

Door in eenheid met elkaar op te trekken waren zij tot alles in staat en konden zij hun naam vestigen, ofwel zichzelf verheffen en macht uitoefenen. Hoogmoed ten top. Dit ging in tegen de opdracht die God de mens had gegeven om zich te vermenigvuldigen en zich over de aarde te verspreiden. God greep in en zorgde voor een spraakverwarring waardoor er verschillende talen ontstonden en zo verspreidde Hij de mensen over de aarde.

Het bijzondere is dat eenheid kan beginnen bij twee personen die met elkaar optrekken en elkaar ondersteunen. Het verkiezingsprogramma start met een bijzondere Bijbeltekst die die kracht van eenheid duidelijk maakt en ons hart mag raken:

Prediker 4:11-12

Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

Tijdens het Partijcongres op zaterdag 30 september jl. opende Jurjen ten Brinke met deze tekst en gaf een inspirerende overdenking over de kracht van dienstbaarheid in het optrekken met elkaar. Hij haalde hierbij aan dat Jezus daarin Gods wet samenvat met de opdracht om God boven alles lief te hebben en onze naaste als onszelf. Daarin kunnen twee meer dan één. In Prediker wordt aangegeven dat waar drie mensen met elkaar optrekken dit nog krachtiger is. Vanuit de grondtekst kan dit ook uitgelegd worden als ‘waar het er nog meer worden dan drie’. Hoe meer mensen gezamenlijk optrekken, hoe krachtiger het is. Als wij dan om ons heen kijken en zien hoeveel mensen er binnen de ChristenUnie samen in dienstbaarheid optrekken en samen de schouders eronder zetten, dan geeft dit een geweldig perspectief en hoop voor de politiek, voor Nederland en Europa.

Ieder heeft hierin een eigen plek en specifieke gaven, talenten en inzichten. Sommigen ervaren hierin een sterke roeping van God. Daarbij is het van belang dat wij beseffen dat het hierbij niet om onze eigen eer gaat, maar om Gods eer en om tot zegen te zijn voor de ander. Wij zijn geroepen om elkaar te dienen en te eren. Jurjen gaf aan dat dienen verder gaat dan beschermen of hulp bieden.  Het betekent dat je op zoek gaat naar de kracht, de waarde, de gaven en talenten van de ander die de Here God hem of haar gegeven heeft, juist om dát naar boven te krijgen. Dat de ander zijn of haar plek in mag gaan nemen in het plan wat de Here God met deze wereld heeft. Het gaat dus niet om het helpen, maar juist om elkaar en ieder leven te dienen. Soms moet je daarin op zoek naar iemand die jou kan dienen door zelf om hulp te vragen. Daarmee geef je mensen waarde, net zoals jij van waarde bent als je iemand anders helpt.

Ook gebed heeft een plaats in dit geheel. Samen mogen wij in geloof en gebed met elkaar optrekken en elkaar dienen, geleid door de Heilige Geest die ons in Jezus Christus samenbindt in Zijn Liefde. Jezus vat dit heel mooi samen, ook met dezelfde opmerking over het effect van twee of drie mensen die samenkomen in eenheid:

Mattheüs 18:19-20

Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’

Het gaat ons bevattingsvermogen te boven wat daarvan de uitwerking is in Gods heilsplan voor de hele schepping. Maar wij mogen erop vertrouwen dat God onze gebeden hoort en dat wij ervan mogen getuigen dat dit een herstellende werking heeft in politiek en samenleving. Aan de oppervlakte is het niet altijd zichtbaar, maar als wij met geestelijke ogen gaan kijken zullen wij de uitwerking gaan zien en kunnen wij de hoop vast houden dat al ons gezamenlijk zwoegen niet tevergeefs is.  

 

Gebedsbijeenkomst zaterdag 28 oktober 2023

In de aanloop van de komende verkiezingen bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke gebedssamenkomst die plaats gaat vinden op het Partijburau te Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 48.   

De gebedstijd is van 10.00 tot 11.30 uur.

 

Dankpunten

Dank God voor wie Hij is en eer Hem met diep ontzag, juist nu er in verschillende delen van de wereld zoveel verdriet, pijn, angst en honger is. Van Hem alleen kunnen wij hulp en redding verwachten. Blijf in geloof op Jezus zien en Zijn reddende liefde. 

Dank God voor het beste wat Hij ons gegeven heeft, de overwinning op de dood en de verlossing van onze zonden door Jezus Christus, Zijn Zoon. En dank voor de hoop de wij daaruit kunnen putten. 

Dank God voor de vrijheid en de democratie die wij in Nederland mogen genieten. Voor de vrijheid van godsdienst, waardoor wij openlijk van ons geloof mogen getuigen. 

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. (Liedboek voor de Kerken, gezang 44)

Dank God voor alles wat Hij ons geeft om dienstbaar te kunnen zijn aan elkaar en in ons gezamenlijk rentmeesterschap. 

Gebedspunten

Bid voor Israël, voor de Joodse en Palestijnse bevolking die lijden onder het terreur van Hamas en de dreigingen van Iran en de Hezbollah. Bid dat God ingrijpt op wonderlijke wijze. 

Blijf bidden voor alle gelovigen die vervolgd worden en alle mensen die lijden in de ramp- en oorlogsgebieden. 

Bid voor iedereen die meewerkt aan de landelijke campagne en voor de verschillende lokale campagneteams die zich met hart en ziel inzetten voor de campagne. Laat de samenwerking, in liefde en dienstbaarheid, vrucht dragen en laat ‘geloof in de samenleving’ duidelijk door heel Nederland klinken.

Bid voor de eenheid van de kerken, zoals wij één zijn in Christus. Bid dat wij één zullen zijn in het liefhebben van God en de naaste als onszelf. Bid dat dit in de wijken, de steden en dorpen en op het platteland van Nederland zichtbaar zal worden in onze gezamenlijke dienstbaarheid. 

Psalm 121:1-4

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

Elke zaterdagochtend in er een digitaal gebedsuur tussen 9.00 en 10.00 uur. Als u mee wilt bidden kunt u een e-mail sturen naar gebed@christenunie.nl, waarin u zich voorstelt en uw motivatie om mee te bidden kenbaar mag maken. U ontvangt dan een link waarmee u toegang krijgt tot de online gebedssamenkomst.