Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

oktober 2016

Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen,
maar ook die van de ander…
Filippenzen 2:3

Lieve mensen,

Dit is misschien wel een van de meest politieke zinnen uit de hele Bijbel. Een politicus moet voortdurend afwegingen maken. Iedereen maakt keuzes – in de politiek is het een hoofdzaak.

Aan de ene kant doet God ons geweldige beloften. Het gaat Hem om ons. Hij wil niet dat we niks zijn, maar dat we het leven vinden. “Kies dan voor het leven”, zei Jozua tegen het volk Israël. Aan de andere kant is de mens vanaf het eerste begin vooral een dienstknecht. Adam moest de hof van Eden verzorgen en bewaken. Als God in het boek Job roemt over de Job zelf, noemt Hij hem zijn dienstknecht. Dat is de eer die Hij mensen gunt. En Jezus, die de zoon van God is, stapte nog het meest in die rol: Hij werd dé dienstknecht die gehoorzaamt.

Als God in het grote gebod zegt hoezeer we anderen moeten lief hebben, wijst Hij op de liefde voor jezelf. Dus ‘jezelf lief hebben’ is zo goed, dat God het als ijkpunt gebruiken kan. We moeten dat alleen niet absoluut maken. In Openbaringen krijgen martelaren eer, omdat ze hun leven niet lief hadden tot in de dood. Ze hadden het leven wel lief, maar hun liefde tot God was nog groter...*) Zo maken we een dubbele afweging: anderen lief hebben als jezelf, God lief hebben bovenal.

Het ligt zo voor de hand dat Paulus aan de Filipenzen een dubbele raad geeft. Natuurlijk let je op je eigen belang. Het hoort erbij, dat is vanzelfsprekend. Maar het is allerminst het enige. “Let ook op de belangen van anderen”. Dat is actief: wees attent, anticipeer, wees proactief, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En juist dat is het dagelijks werk van een goed politicus. Het gaat niet maar om een eigen zaak alleen, een politicus dient het publiek belang.

En u doet daaraan mee. Want u leest deze gebedsbrief. Als u de politiek zegent door ervoor te bidden en de Heer dat beantwoordt (Hij geeft bijvoorbeeld wijsheid bij het nemen van besluiten), dan is dat op de lange duur ook goed voor u. Op de korte termijn blijkt dat meestal niet zo snel en toch gaan veel lezers van deze brief wel bidden. Ten diepste heel onbaatzuchtig. Dank u wel!

 

[  *)  Jezus gaf zijn leerlingen een nieuw gebod en zei: “zoals ik jullie heb liefgehad, zó moeten jullie elkaar liefhebben”.             Joh. 13:34  ]

Concrete gebedspunten

Christelijke politiek en het levenseinde (nogmaals)

In september vroegen we al uw gebed hiervoor. Politiek ligt het gesprek over de omgang met het levenseinde heel gevoelig. Momenteel is er veel zorg over het optuigen van een systeem voor hulp bij zelfdoding. Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie organiseert een debat op vrijdagmiddag 28 oktober over autonomie, de rol van relaties en geloofsargumenten in het levenseindedebat. We hopen op goede gesprekken. Echte gesprekken. Graag zo, dat ons vertrouwen op God aanstekelijk werkt, dat het uitnodigt tot het zoeken van het beste voor elkaar.

 • Prijs de Heer van het leven, dat hij ons aan elkaar gegeven heeft en voor ons zorgt.
 • Als ontwikkelingen u verontrusten, breng dan die zorg in gebed voor Gods troon.
 • Bid voor het hierboven genoemde congres, dat we met elkaar inzicht ontvangen.
 • Dank voor Denkwijzer, het blad van het W.I., bid dat dit blad tot zegen zal zijn.

Godsdienstvrijheid in Pakistan – Asia Bibi

In Pakistan zit Asia Bibi zit al sinds 2009 gevangen op beschuldiging van godslastering; in 2010 werd ze daarop ter dood veroordeeld. Hooggeplaatste Pakistanen die het voor haar opnamen, zoals gouverneur Taseer en minister Bhatti, zijn in die tijd geliquideerd. Europarlementariër Peter van Dalen zet zich voor haar in. De zaak zou daar voor het Hooggerechtshof komen, maar het werd verdaagd. In Pakistan worden vaak mensen bedreigd, de politie en rechters treden wel op; maar de uitvoering van het recht blijft uit. We vroegen uw gebed en vragen nu om uw volharding.

 • Bid opnieuw voor Asia en haar familie, bid hen Gods troost toe, dank voor saamhorigheid.
 • Bid voor de rechtspleging in Pakistan, vraag bescherming voor wie zich hiervoor inzetten.
 • Bid voor de mensen die anderen bedreigen en het recht misbruiken. Bid om bekering.
 • Bid ook voor andere gevangenen bij wie recht wegblijft, bijvoorbeeld in Guatanomo Bay.

Justice Conference

DV vrijdag 11 en zaterdag 12 november komen veel mensen bij elkaar op de Nederlandse editie van The Justice Conference. Onder het motto 'Recht mee maken' kan je luisteren naar muziek en inspirerende speeches en ontdekken hoe je je eigen omgeving eerlijker kan maken. Gert-Jan Segers is een van de sprekers. Er zijn drie concrete thema’s, daar kunnen we voor bidden.

 • Religieuze spanningen: bid dat liefde en trouw sterker zullen blijken dan elk fanatisme.
 • Onrechtvaardige economische systemen: pleit op Gods belofte dat zijn Koninkrijk komt.
 • Vluchten vanwege gedwongen migratie: bid mensen Gods leiding en bescherming toe.

ChristenUnie – Verkiezingsprogramma – Kandidatenlijst – Verkiezingscongres 26 november

Het wordt een drukke tijd. We hopen dat we een goede invloed kunnen uitoefenen op het beleid in het land. Met een sterk team en een goed program. Het concept verkiezingsprogramma is vrijdag 14 oktober bekend gemaakt. Ruim een maand later kan het partijcongres de definitieve versies vaststellen. Ook de kandidaten worden deze weken voorgesteld en gekozen. Bid u mee?

 • Dankend voor een goede partijorganisatie, enthousiasme en gezondheid bij het werk.
 • Vraag -met ons- om Gods Geest, opdat we die vrucht zullen dragen, die Hij graag ziet.
 • Dankend  voor Jezus, die in de hemel voor ons bidt en zo ook uw gebeden richting geeft.

Een nieuw boek over hoop: Hoop voor een verdeeld land

Het is mogelijk: een land dat ruimte biedt aan verschillende mensen, een land waarin we elkaar weer echt in de ogen gaan kijken. Ondanks breuklijnen in Nederland: jongeren die lastig werk vinden, terwijl ouderen hun werk niet goed volhouden en gehandicapten en zieken langs de kant staan. Maar Gert-Jan Segers sprak veel mensen, zag kansen en schreef dit boek over hoop.

 • Dank voor perspectief en voor mannen en vrouwen die in goede hoop aanpakken.
 • Bid voor uitwerking van het boek. Dat het mensen mag inspireren en zal bemoedigen.
 • Bid om volharding in uw eigen levenstaken en dank God voor de hoop die Hij geeft.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies. 

De ChristenUnie werkt mee aan de gebeds-app: iPray2day. Wie de app downloadt op zijn smartphone krijgt elke dag een nieuw onderwerp aangereikt. Zo ontvangt hij of zij een stimulans om trouw te zijn.


(Het partijbureau levert elke week een item.)

Wijzig e-mailadres | Afmelden voor nieuwsbrieven
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts