Gebedsbrief Juni 2023

Gebedsbrief Juni 2023

Recht doen, geleid door de Geest van de Waarheid.

Elke zaterdagochtend is er online een uur van gebed voor de politiek in Nederland en  Europa. Tijdens deze gebedstijd raken wij meer en meer onder de indruk van de krachtige werking van Gods Geest die ons leidt in de waarheid en ons brengt tot eenheid en overeenstemming. Hoewel wij verschillend kunnen denken over wat waar is en elkaar daarin ook bevragen en er soms een korte discussie ontstaat, brengt de goddelijke onderlinge liefde, die wij in Jezus Christus hebben ontvangen door de Heilige Geest, ons weer tot elkaar en kunnen wij in eenheid, eenparig bidden voor de huidige politieke vraagtukken en mensen in crises- en oorlogssituaties.

Zaterdagochtend 13 mei kwamen wij bij elkaar voor de gebedsbijeenkomst op het Partijbureau en zagen wij elkaar in levende lijve. Hoewel de meesten elkaar alleen online kenden en er een extra gast binnen kwam, was het een feest van herkenning. Paulus beschrijft dit heel mooi in Efeziërs 3: 14-21 staat beschreven:

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.  Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Door het offer van Jezus zijn wij geheiligd en gereinigd van al onze zonden. Dat maakt dat Paulus de gelovigen heiligen noemt. Als wij elkaar ontmoeten en samen met Paulus op de knieën gaan om te bidden, mogen wij de eenheid ervaren die God ons geeft en de geweldige kracht van de Heilige Geest die ons samenbindt. Deze kracht die in ons werkt is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

In het licht van deze tijd van onrust en polarisatie, honger, oorlogen, geweld, verslavingen, etc., hebben wij een opdracht om op te staan en recht te doen in deze wereld. Dit begint op de knieën uit diep ontzag voor een heilige God die zoveel liefde voor ons heeft dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft om de wereld te redden. Het is alleen door de leiding van Zijn Geest dat wij de waarheid zien, want God schenkt ons de Geest van Waarheid. Hij leidt ons naar de volle waarheid van Gods liefde en genade voor ons en voor de wereld.  Gods reddingplan gaat door, dwars door het tumult van deze wereld heen. Het bijzondere is dat God ons roept om dat plan uit te voeren op de plek en met de talenten die God ons gegeven heeft.

Dat gaat vaak tegen de ‘mainstream’ van de samenleving in en kan onrust brengen. Kijk naar het leven van Jezus, onze Verlosser die zegt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij ging, in gehoorzaamheid tot- en in eenheid met de Vader, in tegen de gevestigde orde door op sabbat te genezen, te eten met tollenaars, dieven en prostituees. Op feesten waar hij werd uitgenodigd veranderde Hij water in wijn en Hij liet zijn voeten kussen door een vrouw die Hem ook zalfde. Er werd schande van gesproken, maar Jezus liet hierdoor de liefde van de Vader zien voor de gevallen en gebroken schepping en het verlangen om haar weer te herstellen en te genezen.

Soms schuurt het ook in ons hart als wij acties van andere gelovigen zien en hebben wij de neiging om het te veroordelen. Laten we  dan de knieën buigen en ons nederig opstellen, elkaar leren zien als broeders en zusters en ons laten vullen met Gods Geest, zodat onze geestelijke ogen geopend worden voor de waarheid en wij open gaan staan voor Gods plannen en idealen die ons verstand ver te boven gaan. Hij gaat door met zijn reddingsplan, door lijden, ziekte, oorlogen en onze omstandigheden heen. Hij ontmaskert daarin onze betweterigheid en onwetendheid, zodat wij deze kunnen belijden en loslaten. Wij mogen leren van Jezus en elkaar waar wij bidden, wandelen en handelen in liefde en gerechtigheid. Hij schijnt met Zijn liefde en genade door ons heen, omdat Zijn Geest ons leidt naar de volle waarheid die is in Jezus Christus onze Heer. 

Laten wij God danken en eren om Zijn goedheid, Zijn almacht en zijn geniale reddingsplan die Hij door ons heen doet op de plek waar wij erkennen dat wij gebroken, moe en zwak zijn. Waar wij erkennen dat wij Jezus en de kracht en wijsheid van Zijn Geest nodig hebben om te kunnen doen wat God van ons vraagt, zoals het in Micha 6: 8 zo mooi staat:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Al biddend en vragend naar Gods wijsheid en kracht mogen wij recht doen aan Gods schepping en de mensen die Hij op ons pad brengt om te dienen, te helpen, te herstellen en te genezen en tot hun recht doen komen in Zijn Naam.

Dankpunten

De Christenunie heeft de derde zetel in de Eerste Kamer gekregen. 

De plek aan de onderhandelingstafels van de ChristenUnie in de verschillende provincies.

Het doorzettingvermogen van politici rond de verschillende dossiers en politieke vraagstukken. 

Het prachtige Pinksterweekeinde met grote en kleinere conferenties en samenkomsten rond de viering van de uitstorting van de Heilige Geest. 

Gebedspunten

Een gezegend Partijcongres:               

Tijdens het congres zijn er subsessies over verschillende thema’s variërend van de digitaliseringsvisie, een netwerkgesprek over zorg tot een bijeenkomst door PerspectieF.

Mirjam Bikker zal, als nieuwe aanvoerder, haar eerste congresspeech houden. We kijken er naar uit om haar op het congres in deze rol te verwelkomen. Tijdens het congres nemen we afscheid van Gert-Jan Segers.

Kortom: het belooft een gedenkwaardige dag te worden. Vol met politiek, een nieuwe politiek leider, een afscheid, met moties en amendementen, met debat én met ontmoeting als één #TeamCU.

Laten wij Gods zegen over deze dag bidden, dat het veel vrucht zal geven in eenheid, liefde en gerechtigheid. 

De gezondheid en vitaliteit van de Kamerleden en bewindspersonen. Met name Piet Adema, die de ingewikkelde taak heeft om tot een goed landbouwakkoord te komen. En Mirjam Bikker, die als nieuwe leider, tegen de mainstream in pleit voor het ongeboren leven en verschillende politieke vraagstukken benadert vanuit haar geloof en de visie van de ChristenUnie. Bid voor wijsheid en kracht. 

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. (Filippenzen 4: 6-8)