Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen ...

Lieve mensen,

Is dit geen prachtig gebed? Misschien wel het mooiste dat een mens aan God kan vragen; dan ligt de focus van ons gebed helemaal bij Hem. Zo vragen we de Heer of Hij in ons bewerkt dat heel ons wezen uitdrukking gaat geven aan zijn reddende gerechtigheid. Gods gerechtigheid is een reddende gerechtigheid: als Paulus in Romeinen 4 zijn eigen oervader Abraham als voorbeeld stelt, noemt Paulus God als degene "die de goddeloze rechtvaardigt". God vindt Abraham rechtvaardig, omdat hij gelooft in de Heer "die de schuldige vrijspreekt". U weet natuurlijk hoe - U kent het evangelie: de schuld wordt voluit erkent en een ander neemt de straf op zich.

Ik koos dit thema voor deze brief omdat wij straks gaan bidden voor mensen die verantwoordelijkheid dragen. We willen bidden voor de leiders van de volken. In de wereld en in eigen land. Mensen zoals David, die ook zijn volk moest leiden in moeilijke tijden. Dit psalmvers is van David. Dit lied dichtte hij voorafgaand aan de moeilijkste tijd in zijn eigen geschiedenis. Dat was nadat hij zich had laten verleiden door zijn 'buurvrouw in bad', tot haar was gegaan, haar echtgenoot had laten vermoorden en zo zorgde dat hij met haar kon trouwen.

Als dit geen groot persoonlijk falen is, van een zeer geliefd leider, die vlak daarvoor nog bij heel het volk bekend stond als de man die God als hunkoning wenste, wat dan? David faalde echt! Dat weet hij in Psalm 51 heel erg goed. Maar dan gebeurt er iets onvoorstelbaar vreemds*). David plaatst zijn eigen falen - zijn diepste zonde - in een nieuw verband. Het gaat dan niet meer zozeer om zijn eigen tekort, maar om een stand van zaken die God toch wil bereiken door hem heen. In de vertaling van 1951 staat daar het Nederlandse woord "opdat". Het Hebreeuwse woord is מַעַן (dat staat ook in Genesis 12:13 of in 18:19); "opdat" gaat om een oogmerk en David zegt in Psalm 51 vers 6: "Tegen U heb ik gezondigd ... opdat U rechtvaardig blijkt." (NBG51)

Dat laatste was niet de reden, het is niet "omdat". Het is ook niet een aldus ingestelde methode, niet een "strikt zodat". Het is een oogmerk dat boven onze menselijke macht uitgaat. Het wijst op een mogelijkheid, waarvan je weet dat het beoogde goed is, en waarvan iemand wil dat dat goede ook echt gebeurt: "opdat".

David als leider van het volk, doet belijdenis van een eigen zonde, maar blijft daarbij in de rol die hij als leider heeft en laat zo zien dat hij een voorbeeld is die Gods gerechtigheid toont: Gods reddende gerechtigheid. Het is vanuit die geschonken positie, dat David in deze zelfde psalm waarin hij zijn eigen schandalige falen onder ogen ziet, reeds kan spreken van de vreugde waarop hij hoopt: "ik zal juichen om uw gerechtigheid."

Toen ik deze uitleg op mijn hart kreeg, keek ik op het web en zag dat Paulus juist dit vers in Romeinen 3 vers 4 gebruikt om hetzelfde te zeggen: onze ontrouw laat Gods trouw blijken. David laat met zijn leven de Messias zien, hij is al een beetje zoals Hij, maar in zijn falen is hij juist minder dan de Messias - in dat falen blijkt dat hij een Redder nodig heeft om tot rechtvaardigheid te komen. Die redder heet "De Heer redt" en dat is Jezus.

En dus kunt u zelfs bidden voor de wereldleiders, of u ze nu wel of niet in die machtige posities wenst en dat ook nog als ze zichtbaar fout handelen. We mogen bidden dat, uit wat zij doen, mag blijken hoe rechtvaardig God is. Niet op een benepen wijze, maar zo, dat wij gaan jubelen over wie God zelf is. God is de God die redt. Dat is immers ook de betekenis van de naam Jezus?

Bidden voor de Verenigde Staten van Amerika

Er vallen harde woorden in de VS, ook in het volledige verweer van Ted Wheeler, burgemeester van Portland, tegen Trump. Dat eindigt zo: "You mister president need to do your job, as the leader of this nation, and I, mister president, will do my job as the major of this city and we will both be held accountable as we should. (U móet uw werk doen en ik zál mijn werk doen, en we zullen beiden verantwoording moeten afleggen)"

 • Bid voor recht. Bid dat God hun werk gebruikt, opdat zijn gerechtigheid wint in de Verenigde Staten.
 • Bid voor de stabiliteit in dat grote land, bid tegen minachting van medemensen, vraag Gods genade.
 • Dank voor de hoop die het Evangelie wekt. Dank dat God maakt dat we zullen juichen over zijn heil.

Komt er een witte revolutie in Wit Rusland?

Wit Rusland, Kiev, Vrijheidplein. Vijf tot tien pastores gaan elke dag om 1 uur 's middags bidden en met andere mensen praten. Een van hen - Viazovski - zegt: "We doen dat met vijf tot tien andere pastores. We gaan graag in gesprek met iedereen en willen vooral zichtbaar aanwezig zijn" (uit het ND - 21 augustus). Commentatoren konden toen nog opperen dat Rusland zich wel afzijdig zou houden. Maar blijft dat zo...? 

 • Bid weer om recht. Bid dat de Heer zijn gerechtigheid laat winnen; ook over wie gemarteld is.
 • Bid om een hoop die dieper boort dan de overzichtelijke verwachting op resultaat, bid om moed.
 • Dank voor het gigantische incasseringsvermogen van de burgers in Oost Europa, bid om vrijheid.
 

Niet wegkijken van het leed van de Oeigoeren

In China wonen de Oeigoeren grotendeels langs de oeroude zijderoute; nu een belangrijk mijnbouw­gebied; met recent een enorme instroom van andere volken uit het verre oosten. Van de oorspronkelijke Oeigoeren zijn volgens betrouwbare schattingen zo'n 1 á 3 miljoen mensen opgesloten in ‘heropvoedingskampen’ en ook buiten de kampen is het communistische regiem niet mals. Nederlandse politieke jongerenbewegingen trekken zich het lot van deze moslimminderheid aan. Ze willen o.a. dat de Nederlandse politiek hier concrete politieke actie tegenover gaat stellen en zijn een petitie gestart. Kijk daarvoor op de site van PerspectieF (en vervolgens hier).

 • Bid weer voor recht. Bid dat de Heer ook hier zijn gerechtigheid laat winnen; het gebied heet Xinjiang.
 • Dank voor de politieke bewogenheid van onze jongeren en bid om een zegen over hun actie.
 • Bid voor de moslims in dat gebied. Bid voor hun vrijheid. Bid hen de vrijheid van Christus toe.

Het WI van de ChristenUnie spoort aan tot bezinning in politiek en samenleving

De wereld verandert enorm. Ooit waren oorlogen hier of daar, maar in de Tweede Wereldoorlog waren bijna alle landen betrokken. Ooit ging er pest door Europa, maar Corona gaat door de hele wereld. Hoe men aan de andere kant van de oceaan met zwarte en witte slaven omging verandert bij onseen volksfeest. Ooit kwamen Hugenoten uit Frankrijk en arbeidsmigranten uit Duitsland, maar nu komen de christenvluchtelingen uit Azië en Afrika en de arbeiders die onze oogsten binnenhalen bijvoorbeeld uit Polen. Om goed in te spelen op al die veranderingen is bezinning van belang. Ons Wetenschappelijk Instituut draagt eraan bij, o.a. op het web.

 • Dank dat we in Nederland in grote vrijheid kunnen spreken en publiceren, dat bezinning mogelijk is.
 • Dank voor het team van het WI, voor de website die opgebouwd wordt, voor prikkelende stukken.
 • Bid voor het Nederlandse beleid bij migratiestromen, bid dat Gods Geest ons moedige wijsheid geeft.

Toeleven naar Prinsjesdag

Dinsdag spreekt de koning bij leven en welzijn de Troonrede uit in de Grote Kerk. Niet in de Ridderzaal (daar is 1,5 meter niet haalbaar). De rijksoverheid publiceerde al veel belangrijke maatregelen. Corona werpt een schaduw op de begroting. Bijvoorbeeld: als de economie achteruit gaat, zou ontwikkelingssamenwerking normaal ook minder geld krijgen, maar juist nu is de nood in die landen nog veel groter dan bij ons. Hoeveel kun je vrijmaken zonder dat je geld leent van toekomstige begrotingen? Zodat die niet beknibbelt worden? Dat soort kwesties en vele anderen moeten regering en Parlement onder ogen zien en oplossen.

 • Bid dat de Heer ons land opbouwt - zoals David in Psalm 51 ook bad voor voorspoed in Jeruzalem.
 • Dank voor een stabiel politiek bestel, dat paraat is om grote moeilijkheden het hoofd te bieden.
 • Bid voor landen die het zwaarder hebben dan wij, onder anderen voor Libanon en de stad Beiroet.

Een nieuw seizoen - ook voor de ChristenUnie

Zaterdag start onze campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Het heet The Impact Factory en start om 9u30; op andere dagen is het 's avonds. Het is via een livestream. In deze weken worden ook gesprekken gevoerd met eventuele kandidaten voor de kieslijst. En het andere normale werk start ook weer. Dinsdag hadden we als medewerkers van het partijbureau voor het eerst sinds maart weer een gezamenlijke bijeenkomst, waar we elkaar zagen, en ook onze nieuwe directeur, Jop Douma. De Tweede Kamerfractie hield eerder vorige maand haar traditionele heidagen bij de start van het seizoen.

 • Dank met ons voor alle onderlinge betrekkingen, het is fijn om met elkaar samen te werken.
 • Bid met ons voor de zieken onder ons en dat de saamhorigheid zich ook over hen blijft uitstrekken.
 • Bid voor onze fracties en bewindslieden, ook fracties en bestuurders in uw plaats - ze rekenen op u.
 

Zaterdag 12 september bent u hartelijk welkom op het gebedsuur vanaf 9 uur in de Bergkerk in Amersfoort.
U moet zich dan wel aanmelden via gebed@christenunie.nl

 

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.