Deze verwarrende tijd vraagt om een bemoediging. Speciaal nu er weer een oorlog is in Europa. ...

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Wat mist er?

Lieve mensen,

Deze verwarrende tijd vraagt om een bemoediging. Speciaal nu er weer een oorlog is in Europa. Laat het Bijbelstukje voor deze gebedsbrief nu juist over de tweede scheppingsdag gaan en laat daar nou een bemoediging in verborgen liggen. Iets dat ons kan helpen bij het bidden. Kijk maar met me mee.

In de Bijbel is de tweede dag een onbeduidende dag. De derde dag krijgt meer aandacht. Het is op de derde dag dat Jezus opstond. Maar de dag daarvoor is het nog stil. De discipelen hadden Jezus zien sterven. Ze bleven bij elkaar, maar door zijn dood verloren ze hun perspectief op de toekomst. Ze leefden nog wel door, maar waartoe? En wat viel er te bidden? Door Gods kracht waren ze niet zo wanhopig dat ze het leven opgaven. Hun toekomst was open, maar voor hen was het wel heel onzeker.

Op de tweede scheppingsdag ontmoeten we ook zo iets. Dat is de dag waarop God de ruige wateren vaneen scheidde: een deel komt boven het uitspansel, dat Hij speciaal daartoe liet komen en een deel komt eronder. Hij noemde dat gewelf hemel, maar dan mist er iets, iets dat er andere dagen wel bij komt; alleen bij deze dag staat er niet: "En God zag dat het goed was".

Op dat goede moeten we wachten. Het komt pas op de derde dag, en dan twee keer. Zo is die tweede dag eigenlijk de dag van de hoop. De dag waarop we kunnen wachten op het goede dat Hij voor ons gaat maken, maar zonder dat we het al zien. Zoals de discipelen van Jezus toch bij elkaar bleven toen hun Heer nog niet was opgestaan. Ook in de scheppingsweek moet de constatering van het goede nog een dag wachten. Pas als uit het water de aarde tevoorschijn komt, zal de Bijbelschrijver zeggen dat God zag dat het goed was.

Nu Oekraïne in oorlog is, wordt die aarde daar verwoest. De hemel is er nog wel, maar voor de mensen is er weinig perspectief. Alle dingen die nodig zijn om te kunnen wonen worden bedreigd. Men kan niet zeggen: "het is goed". En hoe moet je met hen meebidden? Hoe leef je mee? Wat ze nu vooral willen is overleven.

De troost die ik uit de tweede scheppingsdag haal is de volharding die God toen toonde. Hij gaat gewoon door. De zegen dat Hij met welbehagen ziet dat het goed is, komt straks wel. Het geeft ruimte om stil te zijn bij Hem, zodat ik niet zeg: "Heer, doe dit", of "Heer, doe dat", maar toch mijn aandacht hou bij Hem. Omdat bij Hem de toekomst altijd open is, ook al zie ik het niet.

Bidden voor heel Oost-Europa

 • Als de vrienden van Job bij hem komen blijven ze zeven dagen en zeven nachten naast hem op de grond zitten, zonder iets te zeggen, want ze zagen hoeveel hij leed. Soms is dat het beste. Kies liefst een plek waar u de hemel ziet en wees stil voor God. Dat stil zijn kan ook bidden zijn.
 • U kunt ook uitbidden wat er bij u opkomt. Maar doe het dan als Job, niet zoals zijn vrienden, die richten hun beschuldigingen op de mens Job, maar Jobs aandacht ging naar God uit. Hij zei: "Ik weet: mijn redder leeft, en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen" (Job 19:25).
 • Voor Poetin mogen we bidden dat hij uit zijn persoonlijk isolement komt. Dat hij in contact komt met geestelijke mensen, die - door Gods genade - hem mogen bewegen om niet slechts het eigen belang te tellen, maar ook het belang mee te wegen van de mensen dat hij onvoldoende ziet.
 • Soms kan luisteren een vorm van bidden zijn. Bijvoorbeeld met dit Voorbedelied van Sela.
 • Zelf las ik Psalm 11 en toen Psalm 12 en toen Psalm 13, krachtige gebeden...

Oekraïne

Op de eerste dag van de verschrikkelijke inval schuilden Oekraïense christenen in een metrotunnel en zongen daar dit lied:

   God, ik bid voor Oekraïne,
   God ik bid U voor de mensen,
   vergeeft U ze, red ze en toon hun Uw ontferming.
   God, ik weet dat U met ons bent in uw Woonplaats in de hemelen.
   Vreugde en vrede hebt U geschonken,
   U gaf Uw leven voor de mensen,
   schreef hen in het Boek van het Leven.

In de Tweede Kamer citeerde Don Ceder dit lied als begin van zijn bijdrage aan het Oekraïnedebat.
U vindt zijn bijdrage hier. Daarin waarschuwt Don ook tegen een neutraliteit die wegkijkt: een afzijdige houding die wel de verdrukker helpt, maar nooit de verdrukten. Het bewerkstelligen van vrede kan niet zonder gebed, maar het moet gepaard gaan met daadkracht, moedige stappen en eensgezindheid, ook binnen de internationale rechtsorde. Het is ook de rechtsorde die in deze oorlog wordt geschonden.

 • Laten we maar meebidden met dit bijzonder betrokken lied uit de Oekraïne.
 • Gedenk daarin ook de soldaten die worden meegezogen in een strijd van staten.
 • En bid voor uw eigen hart, dat het moedig zal zijn, niet wegkijkt en de Heer volgt.

Verkiezingen: samen recht doen in dorp, stad en gemeente

In Nederland zijn dit de drukste weken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het kan een teken van kracht zijn als je bij alles wat er speelt die nabije verantwoordelijkheid niet vergeet. De ChristenUnie bundelt de inzet voor de huidige campagne onder het thema "Samen recht doen". Kijk op deze kaart! Als een lokale overheid recht doet is dat goed voor alle mensen daar. In november deelde ik al de volgende uitleg met u:

Samen - omdat het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen.
Maar ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij het samen doet met inwoners.

Recht   - omdat ieder mens voor God telt. En omdat we willen strijden tegen onrecht.

Doen    - omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen.
En omdat het nú nodig is om de daad bij het woord te voegen.

 • Bid dat de Heer deze campagne zegent en voorziet in de de behoeften van de teams.
 • Bid om Gods Heilige Geest, dat Hij de mensen aanvuurt en moed geeft om te handelen.
 • Dank dat we als Nederlanders ons in een vrij land mogen inzetten om recht te doen met elkaar.

Veiligheid

Een van de meest voor de hand liggende taken van parlementsleden is dat zij - met hun medewerkers - letten op wetten die een grote impact kunnen hebben, zeker als het eenvoudige burgers boven de pet gaat, zoals we konden zien bij de kindertoeslagen. Als ons Eerste Kamerlid Hendrik-Jan Talsma kritische vragen stelt over een tijdelijke wetgeving tegen terrorisme, formuleert hij eerst nog eens zijn opdracht: "Alle reden dus om onze taak als volksgeweten naar vermogen uit te oefenen." Het is geen makkelijke, maar wel een heel belangrijke taak. Een goede reden om hun werk in gebed op te dragen bij de Heer!

 • Dank voor een kritisch parlement, dank voor de Kamerleden die wakkere vragen stellen.
 • Bid om helder inzicht, hoe dit soort strijdbare wetten zelf ook een veiligheidspal moeten krijgen.
 • Bid tegelijk voor effectieve wetgeving, opdat de terrorismebestrijding goed aan de slag kan.

Op zaterdagmorgen 12 maart bent u weer heel hartelijk
welkom bij een gebedsuur in de Bergkerk in Amersfoort
van ½ 9 tot ½ 10 (dr. Abraham Kuyperlaan 2).

Vooraf kunt u wat drinken en ook na afloop is gelegenheid voor een onderlinge ontmoeting. Sommigen zullen meteen daarna naar een campagne-activiteit gaan. Dat geldt mogelijk ook voor u.

Mede daarom kunt u dit gebedsuur desgewenst online volgen.
Stuur in dat geval een e-mail naar
gebed@christenunie.nl

Komt u ook of doet u mee?

 

Met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u deze brief op twee A4-tjes, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, want daar staan de pdf-versies. Ook die versie heeft de links naar webpagina's en bijbelgedeelten, net als deze e-mail.