Vanaf nu zeven maanden meelezen met de zeven gemeenten uit de eerste eeuw na de opstanding van onze Heer. -

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Bidden vanuit onze eerste liefde

Lieve mensen,

In januari begonnen we de gebedsbrieven van dit jaar met Openbaringen 1. Daarna kreeg u elke week een brief in verband met de verkiezingscampagne. In de hoop dat de gebedsbrieven u ondersteunen bij uw gebed wil ik graag met u verder gaan met Openbaringen; in Openbaringen 2 en 3 spreekt Jezus tot zeven gemeenten in Azië. Het was een boodschap speciaal voor hen, maar we mogen het lezen als een bericht voor alle christenen in alle tijden. Graag wil ik met u kijken wat deze woorden van Jezus kunnen betekenen voor ons gebed. Zo kunnen we zeven maanden meelezen met de zeven gemeenten uit die eerste eeuw na de opstanding van onze Heer.

De eerste gemeente die Jezus hier aanspreekt is Efeze. Ze waren tot geloof gekomen door hun ontmoeting met Paulus (zie Handelingen 18:20 - 20:18). Bij zijn afscheid voorspelde Paulus dat er mensen zouden komen met een verkeerde boodschap (20:29-30) en hij riep op tot waakzaamheid. In Openbaringen 2:2 kun je lezen dat zij die boosdoeners inderdaad ontmoet en ontmaskerd hebben en daarover zegt Jezus dat ze zich kranig gedragen hebben (vs. 3). Maar ze zijn iets kwijt geraakt: hun eerste liefde. Jezus gebruikt harde taal: als ze niet veranderen, zal Hij zelf zijn licht weghalen (vs. 5)! Dit doet mij denken aan de harde woorden die Hij vlak na Pasen tegen de elf discipelen zei. In Marcus 16 vers 14 verwijt Jezus hen hun ongeloof. Jezus is de Goede Herder; als Hij zo spreekt doet Hij dat omdat Hij weet dat zijn schapen luisteren naar zijn stem (Joh. 10:3). Dat blijkt bij de elf discipelen, want later gaan ze overal prediken (Mar. 16:20). Daarom denk ik dat Jezus woorden over de eerste liefde van Efeze, ook een goede verandering teweegbrachten.

Toen Paulus zijn brief aan Efeze schreef, ging het ook al over de liefde die God geeft (Ef. 1:5). Paulus bidt daar tot de Vader, opdat Christus zelf een plek zou krijgen in hun hart. Zo zouden ze gegrond en geworteld zijn in de liefde (Ef. 3:17). Die liefde begon met het Paasoffer van Christus; in die liefde moesten ze wandelen (Ef. 5:2)! Paulus schreef dat Christus over hen moest stralen (5:14) en riep hen op om te wandelen als kinderen van het licht (5:8). En ook Jezus zegt tegen Efeze dat hun kandelaar alleen kan blijven staan als ze hun eerste liefde doen.

Zegt Handelingen iets over hun eerste liefde? Ik lees dat ze in Jezus gingen geloven, de Heilige Geest ontvingen en een intieme taal kregen waarmee ze God intens konden loven. Later komt Paulus' brief uit bij het vreugdevol zingen en bij de dank aan de Vader in de naam van onze heer Jezus Christus (Ef. 5:19,20). Als ik op deze manier  de ernstige woorden van Jezus aan Efeze oppak, kom ik zelf uit bij het vertrouwen dat ik in Hem stelde. Hij is de Goede Herder die voor ons zorgt. In dat vertrouwen vind ik hoop voor de toekomst en word ik weer dankbaar.

Daarom stel ik u voor dat u uw gebedstijd voor de politiek begint met dank en lof. Zoals in deze clip, die kwam een maand voor Pasen uit en is nu al bijna 2 miljoen keer bekeken: https://youtu.be/dhU-Omwg2rU.

Geloofwaardige keuzes in een tijd van crisis

Had u de clip bekeken? Dit is zo dicht bij de Bijbel. Het gaat over tijdnood. Over een gigantische breuk, die alleen vanuit de hemel overbrugd kan worden. Jezus herstelde dat met zijn eigen bloed. En terwijl ik hiermee bezig ben heb ik ook nog telefoondienst en hoor ik hoe verschillend mensen reageren op de breuken in de politiek. Het zijn betrokken mensen en het raakt hen in hun hart. De breuken doen er toe! Zie ook de column van Gert-Jan Segers.

 • Begin uw gebed met uw vertrouwen in uw Heer. Jezus is Heer in elke crisistijd. Hij is de Goede Herder.
 • Dank dat onze Goede Herder zijn kudde brengt waar Hij haar wil hebben. Vertrouw Hem Nederland toe.
 • Bid voor alle betrokkenen. De mensen waar u mee instemt én de mensen waarbij u dat juist niet zo is.


 • Gebruik dat bidden vanuit vertrouwen ook voor een persoonlijke situatie die voor u van belang is.
 • Eindig opnieuw met een lofprijzing, net als in het Onze Vader, zo geven we onze zorgen over aan Hem.

Permanente campagne

Bij de Tweede Kamerverkiezingen bleek het percentage dat ChristenUnie kreeg exact hetzelfde als in 2017. Dat staat symbool voor stabiliteit. De ChristenUnie heeft een eigen, bescheiden plek om een bijdrage te leveren aan het welzijn van heel Nederland. Een dankpunt. En een verantwoordelijkheid. Dat is buiten de Tweede Kamer ook zo. Overal in het land wordt nu al gewerkt aan de voorbereidingen van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. ChristenUniemensen uit het hele land hopen zaterdag 10 april mee te kunnen doen met de Impact Factory, een online-bijeenkomst om te zien hoe de ChristenUnie zich het beste kan presenteren bij de kiezers van morgen.

 • Dank voor de plek die christenen in de Nederlandse politiek mogen innemen, ook in de Tweede Kamer.
 • Bid dat hun arbeid mag bijdragen aan uitbreiden van het Koninkrijk van God in ons land.
 • Bid ook voor de Impact Factory, bid dat de online bijeenkomst een vruchtbare uitwerking mag krijgen.

Corona is nog niet voorbij

Ooit hielp ik een peuter die helemaal zelfstandig een trap af liep. Hij deed het zelf. Zonder handje! Hij deed het heel geconcentreerd. Prachtig. Bij de laatste drie treden begon hij met de evaluatie. Zeggen hoe mooi het ging. Maar hij was er nog niet - dus werd ik streng: blijf opletten. De komende tijd zullen veel Nederlanders verheugd constateren dat de belangrijkste coronagolven nu wel genomen zijn. Maar het blijft spannend. Het ligt voor de hand dat men af en toe toch nog streng moet optreden om te voorkomen dat er extra zieken en doden komen.

 • Dank voor de overheid, voor het inzicht dat deskundigen krijgen en dat er leiding is in ons land.
 • Bid voor wijsheid bij het maken van keuzes en voor de gave om dit goed te communiceren.
 • Bid speciaal voor iedereen voor wie de maatregelen eigenlijk te zwaar waren - bid voor hun herstel.

Onze Eerste Kamer doet er toe

De vorige voorzitter van de ChristenUniefractie in de Eerste Kamer was Mirjam Bikker, zij zit nu in de Tweede Kamer. Maar 30 maart was ze er nog bij toen het initiatiefvoorstel werd aangenomen dat ooit vanuit de Tweede Kamer is ingebracht: als iemand straks een prostitué(e) bezoekt en redelijkerwijs kan zien dat die man of vrouw daar gedwongen zit, dan wordt de bezoeker strafbaar gesteld. Nota bene een wetsvoorstel waaraan Mirjam zelf meeschreef, toen ze nog niet in de Eerste Kamer zat, maar medewerker was voor onze Tweede Kamerfractie.
De nieuwe fractievoorzitter is nu Tineke Huizinga (zij zat ooit in de Tweede Kamer). En omdat de ChristenUnie de vier zetels houdt, wordt de open gekomen plaats nu ingenomen door een andere jurist: Hendrik-Jan Talsma. Hij was officier van justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag en bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Eerste Kamer­leden doen hun werk in deeltijd en hebben altijd ook andere maatschappelijke taken.

 • Dank voor onze Eerste Kamerfractie, voor alle deskundigheid daar en voor de zegen op het werk.
 • Dank ik het bijzonder voor het werk van Mirjam Bikker (zoek even met "Bikker" op deze webpagina).
 • Bid voor Tineke Huizinga de nieuwe fractievoorzitter in de Eerste Kamer en voor Hendrik-Jan Talsma.

Over de grens

Uit nogal wat landen komen berichten dat de burgers worden vervolgd door hun eigen overheid, omdat die overheid niet verdraagt dat hun burgers protesteren tegen het misbruik van macht, waaronder ze wel lijden. De kranten schrijven er ook over. Europarlementariër Peter van Dalen schreef in Die Welt een opiniestuk, waarin hij aandringt op resultaatgerichte reacties vanuit het westen, in dit geval vanuit Duitsland richting Rusland: het gaat er dan niet om dat de Russische Beer wordt gedood, het gaat erom dat zij haar koers verandert. Uit Azië kreeg ik bericht van voorgangers van kerken die asiel geven aan jongeren en vervolgens zelf worden vervolgd. De wereld schudt, maar zij vragen niet dat dit 'schudden' stopt. Ze hopen dat wij gaan bidden dat God dit gebruikt om die binding aan verkeerde machten te verbreken, opdat mensen vrij worden om Koning Jezus te ontmoeten. 

 • Dank voor het geloof van christenen in vervolging, dank dat ze inderdaad eerst Gods Koninkrijk zoeken.
 • Dank voor de inspanningen van parlementariërs, opdat de druk op burgers wel ook verminderd.
 • Bid inderdaad dat God dit alles wil gebruiken om mensen vrij te zetten, opdat ze zo hun Koning vinden.

De komen de weken kunt u elke zaterdagmorgen meedoen met een online gebedsuur van 9 tot 10. U kunt dan online met ons mee luisteren, danken en bidden. Sommige deelnemers doen stil mee, anderen spreken ook een gebed uit. Net wat het beste bij de deelnemer past. Mail voor meer info naar gebed@christenunie.nl

 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Wilt u een afdruk van deze brief, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, daar staan de afdrukversies.