Deze 2e COVID-Kerst kijk ik graag met u naar dat krachtige woord van Jezus aan het slot van Openbaringen: "Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster" ...

Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

telg van David ... de stralende morgenster

Lieve mensen,

Deze tweede COVID-Kerst kijk ik graag met u naar dat krachtige woord van Jezus aan het slot van Openbaringen: "Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster".

We lezen nu al anderhalf jaar Jezus' woorden in Openbaringen, in de hoop dat die boodschap ons gebed zou versterken. Dit waren enkele hoofdpunten die we zo vonden:

 • Op 4 mei 2020 ontving u zeven beloften die leven uitspreken over ieder die overwint.
 • Vorig jaar Advent kon u lezen dat de geboorte van Jezus in Openbaringen staat; die meldt de geestelijke strijd erbij - zo zagen we hoe sterk Gods bescherming is: dwars door alles heen.
 • Tijdens de Week van Gebed in het nieuwe jaar lag de focus op de macht van Jezus' liefde.
 • Na de verkiezingen volgden we de 7 berichten die telkens gericht zijn tot een engel van een gemeente. Het zijn reddende machtswoorden, waarmee de Goede Herder zijn kudde leidt.
 • De laatste keer lazen we dit hele Bijbelboek in vogelvlucht. Wat bleek? Als Jezus de zegels van de geschiedenis opent, dan is dat goed nieuws, want zo komt God tot zijn doel met ons!

Het is Gods doel dat de volken Hem gaan eren. Dat blijkt uit kleine zinnetjes, zoals in Openbaringen 16, daar staat: ‘Zij kwamen niet tot inkeer en bewezen Hem geen eer.’ Maar dat is niet het einde. In Openbaringen 21 lezen we over de stad van God: De volken zullen er al hun eerbewijzen komen brengen. Daar is ook de rivier met een levensboom aan weerskanten, en daarbij lees ik over die zelfde volken dit: De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Maar kunnen ze wel bij die boom komen? Ja, als ze rein zijn, want alles wat onrein zal de stad niet binnen gaan.

Aan het slot van de brief zegt Jezus de gemeenten nog een keer wie Hij is. Hij is de telg van David, en tegelijk ook de stralende morgenster. Die combi betekende voor de volken rond Israël heel veel. De oude volken, die Jakobs volk wilden bestrijden, ontvingen namelijk het woord dat Bileam in de tijd van Mozes had uitgesproken, toen een van hún koningen Israël wilde laten vervloeken. Bileam profeteerde  toen dat er een ster uit Jakob zou voortkomen, een scepter uit Israël. Die zou al die andere volken overwinnen. Hier meldt Jezus ons dat Hij die stralende morgenster is, Hij is de telg van David, die in de lijn van David de overwinning behaalt over alle volken die in verzet zijn.

Het is een proclamatie en daarop antwoordt de Geest meteen en wij spreken het na: ‘Kom!’
Dit klinkt ook elke Kerst. Deze dagen vieren we dat Jezus degene is die komen zou, zoals beloofd!
En als je dorst hebt: kom dan! "Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft."

Concrete gebeden

Als het Lam de boekrol krijgt, waarmee hij de geschiedenis mag ontsluiten, hebben de 24 oudsten ieder een offerschaal met onze gebeden en als het zevende zegels opengaat worden juist  die opgedragen aan God. Onze gebeden hebben dus een plaats in het ontsluitingswerk van onze Heer. Wellicht kan dat u helpen bij het zoeken naar zijn plan en het bidden in overgave aan Hem:

 • Heer, laat het maar gebeuren, we vertrouwen U meer dan al het andere.

Jezus zegt dat Hij deze zaken bekend maakt, Hij is de auteur. Laten we uitzien naar zijn beloften:

 • Heer, laat de volken U maar gaan eren en laat hen binnengaan in de nieuwe stad.

Johannes hoort dat verwerpelijke zaken de stad niet in mogen, dus laten we om die vrede bidden:

 • Ja Heer, laat wie zich inlaat met gruwelijke dingen of leugens niet zo binnenkomen.

We kunnen meebidden met de Geest, die na dit alles uitroept: ‘Kom!’

 • Heer, maak dat wie dat wil, vrij kan drinken van het water dat leven geeft.

God danken voor zijn leiding over de toekomstige regering

De ChristenUnie blijft meeregeren, want we laten ons land niet in de steek.banner+online+ledenavond
We zoeken het beste en gaan daarom door. Uw gebeden hebben verschil gemaakt. Sommigen van u deden zaterdags mee online.  De meesten van u hebben thuis gebeden of op een kring. De hoofdzaak is dat we de situatie samen opdroegen aan de Heer. Op hoop van zegen. Onderhandelaars meldden ons dat ze merkten dat er gebeden werd. Als u zelf wel eens voor een zeer spannende zaak moest werken, waarbij er veel op het spel stond, dan weet u misschien ook uit ervaring hoe gebed juist dan merkbaar wordt.

 • Laten we vooral danken dat God trouw is en het ons gunt om trouw te blijven werken.
 • Laten we bidden voor de mensen die gevraagd worden om verantwoordelijkheid te dragen.
 • Dank dat Kerst een zekere rust kan brengen aan ieder die zich inzette, bid voor verkwikking.

God danken voor zijn leiding over de wereld

Bij de vorige brief vroeg een collega om de wereldsituatie mee te nemen in gebed. Vroeger deden we dat meer en het is zeker nodig! Ik zocht een concreet doel en zag met vreugde dat PerspecieF veel aandacht geeft aan buitenlandse zaken. Onze jongeren kunnen bijvoorbeeld tot Kerst reacties opsturen over de spannende situatie rond Taiwan, die gaan dan mee naar de Tweede Kamerfractie.

 • Dank voor de visie van onze jongeren, dat ze oog hebben voor de situatie wereldwijd.
 • Bid hen Gods Heilige Geest toe, dat Hij hen hierbij inspireert met zijn creativiteit.
 • Bid voor de volken in China, dat ze hun eigenheid mogen bewaren, ondanks alle dictatuur.

Geef ons heden ons dagelijks brood

Op zoek naar een gebedsonderwerp keek ik eerst op de site van de FAO (de voedsel­organisatie van de VN) en toen op de pagina van de Eurofractie. Peter van Dalen schrijft over het landbouw­beleid: "De EU beweegt zich eindelijk in de richting waar ik al langer voor pleit: boeren die duurzamer en groener produceren, moeten daar ook voor beloond worden." Als Peter blij is met het creëren van prikkels in plaats van steeds meer regels, sluit dat aan bij wat de FAO voorstelt: "Farmers must also be recognized as prime investors and not just beneficiaries of public subsidy and tariff protection."

 • Bid die bede uit het onze Vader, niet slechts voor onszelf, maar voor alle volken op aarde.
 • Dank dat allerlei instituten elkaar tot hand en voet kunnen zijn, vraag er Gods zegen over.
 • Bid voor onze Eurofractie en voor de FAO en dank voor de wijsheid die God wil geven.

Voorbereiding Week van Gebed voor eenheid van christenen

De ChristenUnie is sinds haar oprichting lid van Missie Nederland en zo betrokken bij deze belangrijke jaarlijkse ontmoeting van christenen. Dan bidden overal in de wereld christenen samen. Het thema in de week van 16 t/m 23 januari gebruikt de ster van Bethlehem. U kunt ook meedoen, zie de site van de Week van gebed. Precies die week heeft de ChristenUnie haar gebedsuur in de Bergkerk op zater­dag­morgen
22-1-22, 9.00 uur.
Als de Heer het op uw hart legt om te komen: kom en bid mee!

 • Dank God de Vader voor alle mensen die zijn Zoon erkennen als de Heer van het leven.
 • Dank dat Hij zijn Geest geeft, die ons inspireert en aanvuurt tot gebed en goede daden.
 • Bid voor de voorbereidingen voor deze week, de organisatie, de sprekers, de bidders.

COVID-19

Twee jaar geleden begon het. Misschien herinnert u zich de kerkklokken in Noord-Italië, die niet stopten met luiden vanwege de vele begrafenissen. In de zorg geldt nog steeds: alle hens aan dek. Daarom blijft het ook voor ons een gebedspunt.

 • Bid voor alle mensen in de ziekenhuizen en tehuizen, dat ze volhouden, en wijzelf ook.
 • Dank dat de ziekte niet ongebreideld kon doorgaan, dank voor de intense gezondheidszorg.
 • Bid om Gods barmhartigheid en dank voor de wijsheid die Hij bij alle beslissingen wil geven.

Of u nu al heel lang deze gebedsbrief ontvangt of nog maar kort, het is voor ons heel erg fijn dat u zo betrokken bent. Telkens weer hoor ik hoezeer de werkers aan het front daar dankbaar voor zijn. Graag geef ik u dat door.

Ik bid u een gezegende Kerst en een vredevol 2022 toe!

Met een hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Erratum: in de vorige brief werkte de link naar de toespraak van Gert-Jan Segers helaas niet. De link was wel te vinden op de site van de ChristenUnie en nu ook weer hier.

Wilt u deze brief op twee A4-tjes, bijvoorbeeld voor een kringbijeenkomst? Ga dan naar www.christenunie.nl/gebed en scroll naar beneden, want daar staan de pdf-versies. Ook die versie heeft de links naar webpagina's en bijbelgedeelten, net als deze e-mail.