Voorrang voor nieuwe woonvormen ouderen

Ouderen Amsterdam resize
01 Gert-Jan Segers.jpg
Blog by Gert-Jan Segers on March 4, 2019 at 11:25 AM

Voorrang voor nieuwe woonvormen ouderen

In Beetsterzwaag staat basisschool De Trime. De school gaat echter dicht en de grond komt vrij. Een groep zelfstandig wonende senioren staat te popelen om op het terrein een eigen min of meer beschutte woonvorm te stichten. De vraag is of dat gaat lukken: ook commerciële partijen hebben hun oog laten vallen op de grond.

Een goede buur is voor veel ouderen minstens zo belangrijk als een verre vriend. Voor die ‘goede buren’ moeten we dan ook ruimte maken. Dat gebeurt nog te weinig. Het is aan de overheid om langszij te komen en dit soort nieuwe woonvormen voor ouderen te faciliteren. Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen voor ouderen, nu met het verdwijnen van de bejaardentehuizen het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis heel groot is geworden. Het maatschappelijk belang van nieuwe woonvormen is veel groter dan het financiële belang van een zo hoog mogelijke prijs voor de grond.

De overheid moet nieuwe woonvormen voor ouderen voorrang geven boven bijvoorbeeld commerciële exploitatie van vrijkomende grond. Een bepaald percentage van alle nieuw te bouwen woningen moet bestemd worden voor deze nieuwe woonvormen. Daarbij is het belangrijk ook te kijken naar genoeg beschikbare grond. Hij wil dat provincies een provinciaal ‘ouderenwoonakkoord’ sluiten om hierover afspraken te maken.

De ChristenUnie pleitte er in de Tweede Kamer al met succes voor om een nationaal ‘ouderenwoonakkoord’ te sluiten. Daarin moeten afspraken worden gemaakt met alle maatschappelijke partijen die een rol spelen in de huisvesting van ouderen. De ChristenUnie wil dit nu ook provinciaal. Nieuwe woonvormen voor ouderen en vaak ook dóór ouderen verdienen onze steun.

In het provinciaal ouderenwoonakkoord kan bijvoorbeeld staan hoeveel procent van alle nieuwbouw bestemd moet worden voor nieuwe woonvormen voor ouderen. En hoe de provincies en gemeenten om willen gaan met vrijkomende grond. Daarmee komen er heldere, afrekenbare afspraken over hoe we zorgen dat ouderen een fijn en veilig thuis krijgen.

Tags: ,