Meerderheid Senaat voor instellen ledenraad zorgverzekeraars

bannerzorgcongresokt2014woensdag 17 december 2014 15:31

Zorgverzekeraars moeten weer echte coöperaties worden en verplicht worden om leden invloed te geven op het bestuur en beleid. De Eerste Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd met een voorstel van Senator Roel Kuiper om ledenraden van zorgverzekeraars meer macht te geven. 'Zo worden zorgverzekeraars verankerd in de samenleving, sturen verzekerden mee en blijft ons stelsel sociaal.'

De ChristenUnie wil dat de minister met regels komt over de invloed van leden, waar alle zorgverzekeraars aan moeten voldoen. Kuiper: ,,Het wetsvoorstel dat artikel 13 wil aanpassen geeft meer sturingsmogelijkheden aan zorgverzekeraars. Dat is alleen acceptabel als die zorgverzekeraars gericht zijn op het belang van de burger. Leden moeten invloed krijgen op het gebied van beleid, inkoop en de samenstelling van het bestuur."

De wijziging van de Wet marktordening zorg werd gisteren verworpen door een meerderheid in de Senaat. De ChristenUnie stemde voor. ,,Dit wetsvoorstel moet worden beoordeeld als een belangrijke stap in de verdere voltooiing van het zorgstelsel, waarbij burgers, verzekeraars en zorgaanbieders, een belangrijk publiek doel bevorderen: een goede gezondheidszorg voor iedereen”, zei Kuiper.


Wat zijn de consequenties van het niet aannemen van de wet in de Eerste Kamer?In het wetsvoorstel werd ook de wettelijke verankering van het PGB in de zorgverzekeringswet geregeld. Gelukkig willen alle partijen dat het PGB in de zorgverzekeringswet wordt geregeld. Eerder zijn hierover afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en Per Saldo. Deze afspraken blijven gewoon staan. Ook hebben de zorgverzekeraars aangegeven dat zij zich houden aan de eerder gemaakte afspraken voor het niet-formele PGB-tarief.  Er is dus geen noodwet nodig om duidelijkheid aan PGB-houders te geven. Minister Schippers informeerde de Tweede Kamer hierover in een brief

De wet zal in de lijn met motie Kuiper worden aangepast en opnieuw in de Tweede Kamer behandeld worden. In de wet zal de positie van patiënten t.o.v. zorgverzekeraars versterkt worden. Ook wordt er o.a. een second opinion voor alle verzekerden geregeld. Lees hier de volledige brief van het kabinet.

Het wetsvoorstel was onderdeel van het zorgakkoord, met het zorgakkoord werd een besparing van 1 miljard gerealiseerd. De wijziging van artikel 13 was een instrument om de enorme groei in zorgkosten te beheersen. Dat blijft wel een opdracht. Ook nu deze wet verworpen is. Het is niet te hopen dat nu teruggevallen moet worden om bv verkleining van basispakket of verdere verhoging van het eigen risico. Dat zouden we als ChristenUnie zeer ongewenst vinden.


De ChristenUnie Tweede Kamerfractie heeft eerder dit jaar met andere partijen en de regering afspraken gemaakt over de vrije artsenkeuze en de aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Enkele vragen over deze afspraken.

1. Wat was de kern van de gemaakte afspraken?

Zorgverzekeraars moeten duidelijk maken welke zorg ze inkopen en rekening houden met de wensen van verzekerden. De vrije zorgkeuze blijft ongeacht je verzekering bestaan voor de zorg in de buurt. De afspraken houden verder in dat het van de basiszorgverzekering die je kiest afhangt of zorg bij alle aanbieders vergoed wordt. Als je kiest voor een restitutiepolis wordt alle zorg, bij welke zorgaanbieder dan ook, volledig vergoed. Kies je een naturapolis, dan wordt alleen de zorg vergoed die wordt afgenomen bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Die polis kan daardoor goedkoper worden.

2. Voor welke zorg was de keuzevrijheid er volgens dit wetsvoorstel altijd, ongeacht je polis?

De ChristenUnie heeft zich er met succes voor ingezet dat voor de volgende zorg geldt dat je ongeacht je verzekering altijd volledige keuzevrijheid hebt: logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, verloskundige zorg, kraamzorg, wijkverpleegkundigen (met toestemming), farmaceutische zorg geleverd door apotheek, mondzorg (behalve specialistische tandheelkundige hulp), oefentherapie, diëtitische zorg en huisartsenzorg.

3. Wanneer was dat niet zo?

Bij de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg. Dat hebben de koepelorganisaties, patiëntenorganisaties, verzekeraars en het kabinet zelf zo afgesproken begin 2014.

4. Wat zou er veranderen voor verzekerden?

Als je voor een restitutiepolis kiest, dan verandert er niets. Je houdt volledige vrijheid in je zorgkeuze. Wie voor een naturapolis kiest krijg vanaf 2016 met een verandering te maken. Als je gebruik maakt van medisch specialistische zorg in bijvoorbeeld een ziekenhuis of geestelijke gezondheidszorg dan wordt alleen de zorg vergoed van aanbieders waarmee de verzekeraar een contract heeft. Je verzekering kan om die reden goedkoper zijn dan andere polissen. Bij alle andere vormen van zorg (zoals genoemd in vraag 2) blijft volledige keuzevrijheid bestaan, ongeacht het soort verzekering dat je afsluit. Voor mensen met een lager inkomen blijft de zorgtoeslag beschikbaar. Op die manier is men in staat een goede verzekering af te sluiten. Ook voor hen geldt ook de vrijheid om te kiezen voor een polis die het beste bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren aansluit.

5. Wat werd er van zorgverzekeraars verwacht? Hoe wordt voorkomen dat er alleen maar grote zorgaanbieders overblijven?

Een veelgehoorde klacht is dat het onduidelijk is op welke manier zorgverzekeraars zorg inkopen. Daarom is afgesproken dat zorgverzekeraar duidelijk zijn over het inkoopproces. Alle aanbieders moeten gelijke kansen hebben en er moet ruimte zijn voor innovatieve aanbieders. Ieder jaar op 1 april moeten verzekeraars duidelijkheid geven over de wijze waarop het inkoopbeleid voor het daarop volgende kalenderjaar zal worden vorm gegeven. Zorgverzekeraars moeten daarnaast ongeacht welke verzekering je hebt rekening houden met de diversiteit van het zorgaanbod. Daarbij spelen onder andere godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond van verzekerden een rol. De Nederlandse zorgautoriteit gaat erop toezien dat zorgverzekeraars zich hier aan houden en kan indien nodig ingrijpen.

6. Wat werd er afgesproken voor chronisch zieken en gehandicapten met een naturapolis als hun zorgverzekeraar bepaald zorgaanbod niet meer vergoed?

Niet alleen chronisch zieken en gehandicapten, maar alle verzekerden met een naturapolis krijgen een overgangsrecht. Dat betekent dat ze recht houden op vergoeding van zorg, indien er sprake is van een aaneengesloten behandeling. Als iemand zelf lopende een behandeling van zorgverzekeraar verandert, is het overgangsrecht niet van toepassing.

7. Wat zouden deze de plannen betekenen voor christelijke zorg?

Zorgverzekeraars moeten ongeacht welke verzekering je hebt rekening houden met de diversiteit van het zorgaanbod. Daarbij speelt onder andere de godsdienstige gezindheid van verzekerden een rol. Dat biedt ook ruimte voor christelijke zorgaanbieders. De Nederlandse zorgautoriteit gaat erop toezien dat zorgverzekeraars zich hier aan houden en kan indien nodig ingrijpen. Via een restitutiepolis kan je altijd je eigen christelijke zorgaanbieder kiezen.

« Terug

Reacties op 'Meerderheid Senaat voor instellen ledenraad zorgverzekeraars'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.