Kamervragen over ultrafijnstof van brommers

Fietspad langs de Scherpenzeelseweg06-03-2008 16:30 06-03-2008 16:30

Brommers en snorfietsen stoten schadelijke (ultra) fijnstoffen de lucht in. Dat meldden de Fietsersbond en Universiteit van Utrecht deze week. De kleine stofdeeltjes kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van fietsers. Tweede Kamerleden van onder meer de ChristenUnie hebben daarom vragen gesteld aan minister Cramer van VROM en staatssecretaris Huizinga van Verkeer. Ze vinden dat de brommers teveel stoffen mogen uitstoten en willen dat de fietsers beschermd worden.

Volgens de onderzoekers zijn vooral brom- en snorfietsen met zogeheten tweetaktmotoren de boosdoeners. Esmé Wiegman van de ChristenUnie wil samen met haar collega's Duyvendak (GroenLinks), Spies (CDA) en Boelhouwer (PvdA) van de bewindspersonen weten wat het aandeel van de brommers in de vervuiling is. Ook willen de Kamerleden weten of het klopt dat nieuwe brom- snorfietsen volgens de huidige normen twee keer zoveel vervuilende stoffen mogen uitstoten als een nieuwe personenauto.

Maatregels
Verder willen de politici maatregelen zien die de aanschaf van vervuilende brommers ontmoedigt. Ook denken ze aan verscherping van de regels om de uitstoot (emissie) van schadelijke stoffen in te perken. Het belangrijkste is dat de fietsers beschermd worden tegen de stoffen, door bijvoorbeeld strikte handhaving van de ‘bromfiets op de rijbaan'-regel.


De vragen:

Vragen van de leden Duyvendak (GroenLinks), Spies (CDA), Boelhouwer (PvdA) en Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de minister van VROM en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over luchtvervuiling door brommers

1) Kent u het onderzoek van de Fietsersbond en de Universiteit van Utrecht dat brom- en snorfietsen vervuilend zijn, veel fijnstof en ultrafijnstof uitstoten en daarmee een negatief effect hebben op de gezondheid van met name fietsers?

2) Bent u het eens met de conclusies van dit onderzoek en kunt u aangeven wat het aandeel is van de uitstoot van brom- en snorfietsen in de totale uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof?

3) Is het waar dat brom- en snorfietsen met viertaktmotoren en elektrische aandrijving aanzienlijk minder vervuilend zijn dan brom- en snorfietsen met tweetaktmotoren? Wat is het verschil in uitstoot? Hoeveel brom- en snorfietsen zijn er in Nederland, uitgesplitst naar tweetakt, viertakt en elektrisch aangedreven? Zijn er gegevens bekend over de leeftijdindeling?

4) Is het waar dat voor nieuwe brom- en snorfietsen emissiegrenswaarden gelden op het gebied van CO, koolwaterstoffen en NOx, maar niet op het gebied van fijnstof?

5) Is het waar dat nieuwe brom- en snorfietsen volgens de huidige normen pakweg twee keer zoveel CO, koolwaterstoffen en NOx per kilometer mogen uitstoten als nieuwe personenauto's , ondanks het feit dat ze veel kleiner en lichter zijn en minder hard kunnen rijden?

6) Deelt u het standpunt dat de bestaande normen voor brom- en snorfietsen niet adequaat zijn, zowel wat betreft de hoogte van de normen als het ontbreken van een (ultra)fijnstofnorm, gezien de problemen met lokale luchtkwaliteit die ze veroorzaken? Zo nee, waarom niet?

7) Bent u bereid bij de Europese Commissie aan te dringen op aanscherping van de normen voor nieuwe brom- en snorfietsen en toevoeging van een fijnstof-, een ultrafijnstof- en bij voorkeur ook een CO2-norm? Zo nee, waarom niet?

8) Is het mogelijk om nationale emissie-eisen te stellen aan brom- en snorfietsen? Zo ja, overweegt u nationale emissie-eisen te stellen indien u in Europa onverhoopt te weinig succes boekt?

9) Bent u ervan op de hoogte dat de emissie-eigenschappen die brom- en snorfietsen van de fabrikant hebben meegekregen vaak in de praktijk sterk worden verslechterd door het wijdverbreide ‘opvoeren'?

10) Deelt u de opvatting dat de handhaving van de emissienormen verbetering behoeft, bijvoorbeeld door bij rollerbankcontroles niet alleen op snelheid maar ook op emissies te controleren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om de handhaving te verbeteren?

11) Bent u bereid maatregelen te treffen die het aanschaffen van brom- en snorfietsen met viertaktmotoren en elektrische brommers aantrekkelijker maken en het aanschaffen van brommers met tweetaktmotoren minder aantrekkelijk, enigszins vergelijkbaar met de huidige milieudifferentiatie in de BPM voor auto's? Zo nee, waarom niet?

12) Wat voor andere maatregelen wilt u nemen om de gezondheidsschadelijke emissies van de bestaande snor- en bromfietsen te verminderen?

13) Wilt u zich inspannen voor het consequent invoeren en naleven van de bestaande regel ‘bromfiets op de rijbaan' binnen de bebouwde kom, om te zorgen dat fietsers het ultrafijnstof van brommers (dat juist op korte afstand het schadelijkst is) niet hoeven in te ademen? Zo nee, waarom niet?

14) Hoe ver bent u met maatregelen die het gebruik van de fiets moeten stimuleren?

1)Op grond van richtlijn 2002/51/EG.
2)Euro-4 norm.
3)Namelijk voor 2-wielige motorvoertuigen zijn de grenswaarden: CO: 2,0 g/km; HC: 0,3-0,8 g/km en NOX 0,15 g/km; voor personenwagens geldt (Euro-4): CO 1,0 g/km; HC 0,1 g/km en NOx 0,08 g/km.

 

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer
Verkeer & Vervoer

« Terug

Reacties op 'Kamervragen over ultrafijnstof van brommers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > maart

Geen berichten gevonden