Bijdrage ChristenUnie voorbereidend debat Eurotop

Eurovlag22-10-2011 17:29 22-10-2011 17:29

Fractievoorzitter Arie Slob: Veel mensen denken op dit moment: wordt het nu morgen en woensdag een Eurotop of een Euroflop? De onzekerheid is groot. Nadat regeringsleiders als Sarkozy en Merkel vorige week hoge verwachtingen hadden gewekt over de besluiten die genomen zouden worden zagen we in de afgelopen dagen al de eerste terugtrekkende bewegingen. Inmiddels weten we dat er morgen geen finale besluiten genomen zullen worden, maar dat er ook komende woensdag weer een bijeenkomst georganiseerd zal worden. Wie weet volgen er nog meer. Wat een getop!

Mijn fractie ergert zich aan deze bijna dagelijkse etalering van politiek onvermogen. Dit is slecht voor de aanpak van de crisis, maar ook voor het aanzien van de politiek. Niet alleen voor landen als Duitsland en Frankrijk, die wel een hele grote Europese broek aangetrokken hebben, maar ook voor ons land dat als het er op aan komt tot nu toe wel heel erg volgend is geweest.

Ik zeg het maar hardop: het kost onze fractie veel moeite om onze parlementaire taken goed uit te oefenen. Voor een deel omdat volslagen onduidelijk is welke voorstellen er nu echt op de Europese vergadertafel liggen.

Waar is nu sprake van? Wel of geen grotere afwaardering van Griekse schulden? Wel of geen vergroting van de omvang van het noodfonds? Wel of geen eurocommissaris voor begrotingstoezicht?

Dan moeten we als parlement ook goed naar onszelf kijken. Het vorige week door een meerderheid van deze Kamer blokkeren van een deugdelijke voorbereiding van de Ecofin, was geen goed voorbeeld. Laten we ons zelf als parlement niet buiten spel zetten. We hebben het wel OVER miljarden gemeenschapsgeld die aan leningen garanties worden uitgegeven of nog verder moeten worden uitgegeven. Daar horen we als parlement bovenop te zitten. Zeker nu we met een minderheidskabinet te maken hebben.

Waar staat dit minderheidskabinet op dit moment als het om de eurocrisis gaat? Is onze vrees terecht dat er deze dagen opnieuw geen samenhangende besluiten genomen zullen worden? Worden we – zo vraag ik de Minister President - op deze manier niet opnieuw meegezogen in de vaak schimmige compromissen op deelonderwerpen die Frankrijk en Duitsland met elkaar maken en die tot nu toe niet echt toekomstbestendig zijn geweest?

Ik heb de volgende vragen. Allereerst over de hulp aan Griekenland. Er wordt in de brief gesproken over een geloofwaardige oplossing voor Griekenland. Lees ik nu tussen de regels door dat er een grote afwaardering van Griekse schulden zal gaan plaatsvinden. Iets waar mijn fractie al maanden voor pleit, maar wat eerder door het kabinet als een onverantwoorde oplossing werd weggezet. Betekent dit nu ook dat het noodpakket van 21 juli van tafel is, en dat er een nieuw pakket aan steunmaatregelen zal komen? Hoe staat het met de substantiële bijdrage van de private sector?

Hoe staat het met het Nederlandse pleidooi voor begrotingsdiscipline, voor het toepassen van gerichte sancties als landen zich niet houden aan gemaakte afspraken en het pleidooi voor de instelling van een speciale eurocommissaris om daar op toe te zien? Worden daar deze dagen ook besluiten over genomen? Deelt de MP onze opvatting dat dit voor ons land bij de Europese Top minimumeisen moeten zijn om in te kunnen stemmen met elk ander voorstel dan ook?

Herkapitalisatie van banken zal nodig zijn. Het bedrag wat voor de herkapitalisatie nodig is, varieerde in de afgelopen dagen in de media voortdurend. Het zou nu 100 miljard zijn? Hoe reëel is het om te veronderstellen dat de banken die kapitaal zelf kunnen ophalen? Liggen er duidelijke scheidslijnen wanneer eigen overheden zullen moeten bijspringen én wanneer er in een uiterste situatie een beroep op het noodfonds gedaan kan worden? Wat is de opvatting van het kabinet als het gaat om de daaraan te stellen voorwaarden aan een dergelijk noodfonds?

Mijn fractie is van mening dat als er door banken een beroep op het noodfonds gedaan gaat worden, dit via de lidstaten zal moeten lopen en gebonden moet zijn aan duidelijke voorwaarden. We denken dan onder meer aan de eis dat de betreffende bank de zaken- en nutsactiviteiten duidelijk zal moeten onderscheiden én aan gerichte afspraken over salarisplafonds en het afzien van bonussen.

De omvang van het noodfonds is nog steeds een punt van discussie. De regering was tot nu toe tegen verdere ophoging. Mijn fractie is pertinent tegen een koppeling van het noodfonds aan de ECB. Dat is vragen om problemen. Maar we hebben ook vragen bij de hefboomconstructie dat het noodfonds voor een bepaald percentage als garantie voor beleggers in Zuid-Europese staatspapieren gaat functioneren. Wat betekent dat voor de kredietwaardigheid van de sterkere landen? En wat als er toch weer nieuwe leningen aan eurolanden nodig zijn en er geld nodig is voor herkapitalisatie van banken? Dan werkt de hefboomwerking niet of niet volledig en zal de virtuele omvang van het noodfonds ook sterk teruglopen. Kortom, is dit wel een toekomstbestendige oplossing of de zoveelste poging om tijdelijk rust te kopen op de financiële markten?

Mevrouw de Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat de fractie van de ChristenUnie allesbehalve gerust is over de huidige gang van zaken. We wachten de antwoorden van de regering af en zullen mogelijk in 2e termijn de TK om een aantal uitspraken vragen.

De door de ChristenUnie ingediende moties:

Motie Slob voorwaarden bij steunverlening aan banken vanuit EFSF 

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat tijdens de Europese Top gesproken zal worden over de omvang en het functioneren van het noodfonds EFSF;

overwegende, dat het van groot belang is dat er duidelijke voorwaarden worden gesteld aan eventuele steunverlening aan banken;

overwegende dat de Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel (Commissie de Wit) als een van de aanbevelingen heeft genoemd dat de zaken- en nutsactiviteiten van banken gescheiden zouden moeten worden, en dat deze aanbeveling Kamerbreed is ondersteund;

spreekt uit dat de Nederlandse regering als te stellen voorwaarden moet inbrengen dat steunontvangende banken hun zaken- en nutsactiviteiten strikt zullen moeten scheiden, dat er afspraken moeten worden gemaakt over salarisplafonds voor bankbestuurders en het niet meer uitkeren van bonussen, alsmede dat aandeelhouders en obligatiehouders van deze banken een deel van het verlies voor hun rekening nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Irrgang

 

Motie Slob voorwaarden in geval van extra geld of garanties

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat het groot belang is dat er een samenhangend pakket komt van maatregelen om de eurocrisis in de kern aan te pakken;

overwegende dat de Nederlandse regering terecht het fundamentele belang heeft aangegeven voor begrotingsdiscipline bij lidstaten, het toepassen van sancties als landen zich niet houden aan gemaakte afspraken en de instelling van een speciale Eurocomissaris om daar op toe te zien;

spreekt uit dat afspraken over begrotingsdiscipline, sancties bij het niet nakomen van gemaakte afspraken en de instelling van een Eurocommissaris als een minimumvoorwaarden moeten worden beschouwd voor de instemming van de Nederlandse regering met elk voorstel waarmee extra leningen of garanties vanuit Nederland gemoeid zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

 

Motie Slob over tegengaan koppeling noodfonds en ECB

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er voorstellen besproken worden waarin het noodfonds en de ECB gekoppeld worden, waardoor het noodfonds als bank gaat functioneren;

constaterende dat de Europese Commissie vanuit het respecteren van het Europese verdrag en al zijn bepalingen het moeilijk acht de financieringsfaciliteiten van de ECB in te zetten voor de vergroting van het noodfonds;

spreekt uit dat het koppelen van het noodfonds aan de ECB onbespreekbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

 

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > oktober

Geen berichten gevonden