ANBI

ANBI- en giftgegevens ChristenUnie

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: ChristenUnie
RSIN: 809164814
KvK-nummer: 32080551

Bezoekadres

Johan van Oldenbarneveltlaan 46
3818 HB Amersfoort
Tel: 033 - 422 69 69

Postadres

Postbus 439
3800 AK Amersfoort

Rekeningnummer

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: 
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in de beginselverklaring.

Beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe actief deel aan de verkiezingen voor de Staten-Generaal, provinciale staten, gemeenteraden, algemene besturen van waterschappen en het Europees Parlement. De ChristenUnie probeert de publieke opnie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging. De ChristenUnie geeft hier als volgt invulling aan:

Politieke vormings- en scholingsactiviteiten

ChristenUnie Opleidingscentrum
De ChristenUnie onderhoudt een eigen Opleidingscentrum, dat trainingen verzorgt voor de op- en uitbouw van lokale en provinciale afdelingen, politici, bestuurders, leden en geïnteresseerden. Voor een actueel opleidingsaanbod, zie www.christenunie.nl/opleiding.

Politieke beleidsontwikkeling
De ChristenUnie heeft een kernprogramma, op basis waarvan bij verkiezingen telkens geactualiseerde verkiezingsprogramma's worden geschreven. De meest actuele (landelijke) programma's zijn:

Informatievoorziening

Uitgifte van het ledenmagazine
Leden ontvangen 3 maal per jaar het ChristenUnie Magazine. Dit magazine is eveneens te downloaden via de website.

Ontwikkeling van campagnematerialen, folders en nieuwsbrieven
Leden en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor nieuwsbrieven van de ChristenUnie. U kunt zich op nieuwsbrieven abonneren via http://www.christenunie.nl/nl/nieuwsbrief.

Ook is de ChristenUnie actief op Facebook. Voor meer informatie en om 'vriend' te worden, surf naar www.facebook.com/christenunie.

Internetsite
De ChristenUnie onderhoudt een actuele website, waarop zij geïnteresseerde bezoekers informeert over standpunten ingenomen in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement en over zaken die de partij betreffen. De lokale en provinciale afdelingen van de ChristenUnie hebben elk hun eigen website. Een overzicht van deze websites is te vinden op www.christenunie.nl/nl/lokaal-en-provinciaal.

Congressen
Doorgaans tweemaal per jaar organiseert de ChristenUnie openbare partijcongressen. Iedereen is daar van harte welkom. Op congressen worden politieke en huishoudelijke zaken besproken en is er gelegenheid tot ontmoeting en netwerken. Actuele informatie over de congressen vindt u hier: http://www.christenunie.nl/congres.

Ledenwerving

De ChristenUnie is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen de idealen van de partij uit te dragen. Dat kan op verschillende manieren, van sympathisant, tot vriend of lid. Meer informatie hierover vindt u hier: www.christenunie.nl/nl/doemee.

Informatie naar niet-leden

De ChristenUnie zoekt gericht ook steun onder mensen die (nog) geen lid zijn van de partij. Daartoe worden evenementen bezocht, foldermateriaal verspreid etc. Ook is de partij te zien op televisie en te beluisteren op de radio (Zendtijd voor Politieke Partijen). TV-spots van de ChristenUnie zijn onder meer terug te vinden op YouTube.

En vanzelfsprekend is de ChristenUnie te vinden op de sociale media Facebook en Twitter. Al onze landelijke politici kunt u daar ook vinden.

Werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers

De ChristenUnie investeert in haar mensen. Dit gebeurt onder meer door middel van training en advies. Trainingen worden verzorgd door het Opleidingscentrum, zie www.christenunie.nl/opleiding. Op het landelijk bureau van de partij functioneert een team Advies dat bestuurders en politici met raad en daad bijstaat zaken die provinciaal en lokaal spelen.

Activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes

De landelijke vereniging organiseert en financiert de verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Daarnaast faciliteert het de campagnes voor verkiezingen van Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen.

Overige activiteiten

De ChristenUnie doet nog veel meer. Een deel van die activiteiten is belegd bij 'neveninstellingen'. Wilt u meer informatie:

  • over politiek-wetenschappelijk werk? Dat vindt u bij de mr. G. Groen van Prinstererstichting, het Wetenschappelijk Instituut van de partij;
  • over het jongerenwerk van de partij? Dat vindt u bij PerspectieF, de jongerenorganisatie van de partij;
  • over ons internationale werk? Dat vindt bij de FICDD, de partijstichting voor internationale christen-democratische ontwikkeling;
  • over de ChristenUnie in het Europees Parlement? Dat vind u op www.eurofractie.nl;
  • over de support van onze bestuurders en politici? Dat vindt u bij de Bestuurdersvereniging.

Inkomsten, beheer en besteding vermogen

De ChristenUnie heeft drie belangrijke inkomstenbronnen:

  1. de contributieinkomsten van haar leden (deze contributie is aftrekbaar voor de belasting)
  2. rijkssubsidie in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen en
  3. giften (deze zijn eveneens aftrekbaar voor de belasting)

De verhouding tussen de contributieinkomsten en de subsidie is ongeveer 2:1. De hoogte van de giften verschilt van jaar tot jaar. Met name wanneer er landelijke verkiezingen zijn, ontvangt de partij veel giften. Deze worden dan besteed aan de verkiezingscampagne.

Het vermogen wordt beheerd door het landelijk bureau, onder toezicht van het Landelijk Bestuur (in het bijzonder van de penningmeester). Het beheer van het vermogen is gericht op continiteit van de organisatie. Er is geen winstoogmerk, zij het dat er jaarlijks gespaard wordt voor een verkiezingsfonds. Uit dit fonds worden verkiezingscampagnes voor landelijke en Europese verkiezingen mede gefinancierd.

De besteding van het vermogen gaat conform een door het Landelijk Bestuur vastgestelde begroting. Met het oog op de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt op basis van deze begroting een activiteitenbegroting opgesteld.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De ChristenUnie kent een Landelijk Bestuur bestaande uit 7 mensen. Het Landelijk Bestuur geeft leiding aan de vereniging en aan de partij.

Beloning

Leden van het Landelijk Bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.

Het personeel werkzaam bij de ChristenUnie valt niet onder een CAO. Voor de salariëring wordt gebruik gemaakt van de salarisschalen van rijksambtenaren (BBRA, niveau 1 januari 2016). De functie van directeur landelijk bureau is ingeschaald in schaal 13. Overige functies zijn ingeschaald in de schalen 6 tot en met 11.

Actueel verslag en financiële verantwoording

Giftenreglement

De ChristenUnie heeft een giftenreglement, welke hier te lezen is.