Resultaten

Resultaten van ons werk als coalitiepartij

 1. Vrijwilligersorganisaties die met gevangenen werken, krijgen extra geld. Geestelijke verzorging bij de politie krijgt meer aandacht en financiële ruimte.
 2. Er komt extra geld voor uitstapprogramma’s voor prostituees en voor het voorkomen van vechtscheidingen.
 3. Er komt een fonds voor jonge boeren om hen te ondersteunen bij bedrijfsovername of het beginnen van een nieuw, duurzaam en innovatief bedrijf.
 4. Godsdienstvrijheid wordt een speerpunt van de minister van Buitenlandse zaken: voor godsdienstvrijheid wordt extra geld vrijgemaakt vanuit het mensenrechtenfonds.
 5. Er komt een ouderenwoonakkoord voor ouderen die samen zelfstandig willen wonen en zorg nodig hebben.

 6. De opleidingsmogelijkheden voor lokale politici worden onder de loep genomen.
 7. De maatschappelijke diensttijd voor jongeren start al in 2018.
 8. Voor studenten aan álle lerarenopleidingen wordt het collegegeld vanaf komend studiejaar de eerste twee jaar gehalveerd.
 9. Invoering van ‘omscholingsbeurzen’ om werklozen met weinig perspectief tóch aan een nieuwe baan te helpen.
 10. Het kabinet trekt jaarlijks 8 miljoen euro extra uit voor de versterking van de palliatieve zorg. Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg wordt ook na 2020 voortgezet.

 11. Het kabinet komt met een wetsvoorstel om doodgeboren kinderen te erkennen.
 12. De ondersteuning aan zwerfjongeren en daklozen wordt door dit kabinet verbeterd.
 13. Het kabinet spant zich extra in om de positie en rechten van kinderen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te verbeteren.
 14. Er komt extra geld voor het tegengaan van ondervoeding bij ouderen en diabetes bij kinderen.
 15. Noodhulporganisaties in de Dutch Relief Alliance (waaronder ZOA, Dorcas, Kerk in Actie en Tear) krijgen 60 miljoen euro voor noodhulp.

 16. Geestelijke vorming bij militairen krijgt meer aandacht.
 17. Een Kamermeerderheid wil een betere beoordeling van asielverzoeken van bekeerlingen.
 18. Meer geld voor aanpak grondoorzaken van migratie door financiering van onderwijs en werk voor vluchtelingenopvang in de regio.
 19. De eerste stappen zijn gezet voor het sluiten van kolencentrales.
 20. 6 miljoen voor duurzame, innovatieve scheepsbouw (SDS) en jaarlijks 5 miljoen voor innovatie in de visserij.

 21. Er komt een grote pilot om de achteruitgang in weidevogels te stoppen en ervoor te zorgen dat de aantallen weer toenemen.
 22. Knelpunten op regionale (snel)wegen worden aangepakt, zoals de N50 bij Kampen, de A28 tussen Hoogeveen en Zwolle, de A1/A30 bij Barneveld, de N59 op Goeree Overflakkee en de N35 bij Raalte. Onveilige spoorwegovergangen worden veilig gemaakt. Er wordt werk gemaakt van de brede sluis bij Kornwerderzand.
 23. Er komen wettelijke minimumeisen voor websites en mobiele apps van de overheid om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te garanderen.
 24. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat er toe leidt dat het collegegeld voor het eerste jaar gehalveerd wordt en voor de (academische) pabo’s voor de eerste twee jaar.
 25. Het kabinet wil wettelijke regels om te voorkomen dat winkels verplicht zijn om op zondag open te gaan.

 26. De Tweede Kamer gaat de Armeense genocide volmonding erkennen en er zal een vertegenwoordiging van onze regering aanwezig zijn bij de herdenking daarvan in de Armeense hoofdstad Jerevan.
 27. Het kraamverlof voor de partner van jonge moeders wordt volgend jaar uitgebreid van twee dagen naar een werkweek. In 2020 komen daar nog eens vijf werkweken aanvullend geboorteverlof bij.
 28. Het kabinet reserveert 35 miljoen euro voor Zeeland. Het geld moet zorgen voor de vergroting van de leefbaarheid in Zeeland en daarmee voor een sterkere regio.
 29. Kleine basisscholen met minder dan 145 leerlingen krijgen tot 20.000 euro extra om de kwaliteit van het onderwijs op te krikken. Hoe kleiner de school, hoe meer extra geld beschikbaar komt.
 30. Het kabinet heeft besloten om de gaswinning zo snel mogelijk omlaag te brengen naar nul.

 31. Beoordeling leerresultaten soepeler voor scholen met veel zorgleerlingen.
 32. Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren.