ANBI

ANBI- en giftgegevens ChristenUnie

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: ChristenUnie
RSIN: 809164814
KvK-nummer: 32080551

Bezoekadres

Piet Mondriaanlaan 48
3812 GV Amersfoort
Tel: 033 - 422 69 69

Postadres

Postbus 439
3800 AK Amersfoort

Rekeningnummer

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. Deze grondslag luidt als volgt: 

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in onze beginselverklaring.

Beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe actief deel aan de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden, algemene besturen van waterschappen en het Europees Parlement. De ChristenUnie probeert de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging. De ChristenUnie geeft hier als volgt invulling aan:

Politieke vormings- en scholingsactiviteiten

ChristenUnie Opleidingscentrum
De ChristenUnie heeft een eigen Opleidingscentrum, dat trainingen verzorgt voor de opbouw en (persoonlijke) ontwikkeling van lokale en provinciale afdelingen, politici, bestuurders, leden en geïnteresseerden. Voor een actueel opleidingsaanbod, zie www.christenunie.nl/opleiding.

Politieke beleidsontwikkeling
De ChristenUnie heeft een kernprogramma, op basis waarvan bij verkiezingen telkens geactualiseerde verkiezingsprogramma's worden geschreven. De meest actuele (landelijke) programma's zijn:

Informatievoorziening

Uitgifte van het ledenmagazine
Leden ontvangen 3 maal per jaar het ChristenUnie Magazine. Dit magazine is ook te downloaden via de website.

Ontwikkeling van campagnematerialen, folders en nieuwsbrieven
Leden en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor diverse nieuwsbrieven van de ChristenUnie via http://www.christenunie.nl/nl/nieuwsbrief.

Website
De ChristenUnie onderhoudt een actuele website, waarop zij geïnteresseerde bezoekers informeert over standpunten ingenomen in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement en over zaken die de partij betreffen. De lokale en provinciale afdelingen van de ChristenUnie hebben vaak elk hun eigen site. Een overzicht van deze websites is te vinden op www.christenunie.nl/nl/lokaal-en-provinciaal.

Social media
De ChristenUnie is actief op diverse social media platformen zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ook onze Kamerleden zijn hier vaak actief. Kijk voor een overzicht op www.christenunie.nl/social 

Congressen
Doorgaans tweemaal per jaar organiseert de ChristenUnie openbare partijcongressen. Iedereen is daar van harte welkom. Op congressen worden politieke en huishoudelijke zaken besproken en is er gelegenheid tot ontmoeting en netwerken. Actuele informatie over de congressen vindt u hier: http://www.christenunie.nl/congres.

App
Sinds 2020 heeft de ChristenUnie een eigen app, kijk daarvoor op https://www.christenunie.nl/app   

Werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers

De ChristenUnie investeert in haar mensen. Dit gebeurt onder meer door middel van training en advies. Trainingen worden verzorgd door het Opleidingscentrum, zie www.christenunie.nl/opleiding. Op het landelijk bureau van de partij functioneert een team Advies dat bestuurders en politici met raad en daad bijstaat zaken die provinciaal en lokaal spelen.

Activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes

De landelijke vereniging organiseert en financiert de verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Daarnaast faciliteert het de campagnes voor verkiezingen van Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen.

Overige activiteiten

De ChristenUnie doet nog veel meer. Een deel van die activiteiten is belegd bij 'neveninstellingen'. Wilt u meer informatie:

  • over politiek-wetenschappelijk werk? Dat vindt u bij de mr. G. Groen van Prinstererstichting, het Wetenschappelijk Instituut van de partij;
  • over het jongerenwerk van de partij? Dat vindt u bij PerspectieF, de jongerenorganisatie van de partij;
  • over ons internationale werk? Dat vindt u bij de FICDD, de partijstichting voor internationale christen-democratische ontwikkeling;
  • over de ChristenUnie in het Europees Parlement? Dat vindt u op www.eurofractie.nl;
  • over de support van onze bestuurders en politici? Dat vindt u bij de Bestuurdersvereniging.

Inkomsten, beheer en besteding vermogen

De ChristenUnie heeft drie belangrijke inkomstenbronnen:

  1. de contributie inkomsten van haar leden (deze contributie is aftrekbaar voor de belasting)

  2. rijkssubsidie in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen en

  3. giften (deze zijn eveneens aftrekbaar voor de belasting)

De verhouding tussen de contributie inkomsten en de subsidie is ongeveer 2:1. De hoogte van de giften verschilt van jaar tot jaar. Met name wanneer er landelijke verkiezingen zijn, ontvangt de partij veel giften. Deze worden dan besteed aan de verkiezingscampagne.

De jaarlijkse inkomsten en uitgaven worden beheerd door het landelijk bureau, onder toezicht van het Landelijk Bestuur (in het bijzonder van de penningmeester). Het financieel beheer is gericht op de continuïteit van de organisatie. Als politieke partij beogen we geen winst, maar wordt er jaarlijks gespaard  in het verkiezingsfonds. Mede uit dit fonds worden verkiezingscampagnes voor landelijke en Europese verkiezingen gefinancierd.

De besteding van de jaarlijkse inkomsten gaat conform een door het Landelijk Bestuur vastgestelde begroting. Deze begroting, is de basis voor een jaarlijks op te stellen activiteitenbegroting.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De ChristenUnie kent een Landelijk Bestuur bestaande uit 7 personen. Het Landelijk Bestuur is gekozen door  de leden van de vereniging ChristenUnie en bestuurt de partij.

Beloning

De voorzitter van het Landelijk Bestuur ontvangt een vergoeding voor haar operationele werkzaamheden. Haar bestuurlijke werkzaamheden voert ze vrijwillig uit. De overige bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andere vergoedingen.

Het personeel werkzaam bij de ChristenUnie valt niet onder een CAO. Voor de salariëring wordt gebruik gemaakt van de salarisschalen van rijksambtenaren (meest recente BBRA). De functie van directeur landelijk bureau is ingeschaald in schaal 14. Overige functies zijn ingeschaald in de schalen 6 tot en met 13.

Actueel verslag en financiële verantwoording

Giftenreglement

De ChristenUnie heeft een giftenreglement, welke hier te lezen is.