Internationaal

Click here to view this page in English 

Internationaal

De ChristenUnie is een unieke partij met een eigen geluid. In ons land hebben we de bijzondere mogelijkheid om bijbelsgenormeerde politiek te bedrijven. Er zijn weinig landen in de wereld waar christenen de mogelijkheden hebben die wij hebben. Dat kan liggen aan het kiesstelsel of aan het feit dat er geen vrijheid is om een uitgesproken christelijk geluid te laten horen. De ChristenUnie spreekt in haar missie uit dat zij er naar streeft de samenleving te laten functioneren naar Gods wil. Politiek gezien ligt onze eerste verantwoordelijkheid in Nederland, maar ons verlangen voor een eerlijke en vrije samenleving houdt niet op bij onze landsgrenzen. Juist daarom zijn we ook politiek actief in Europa, onder andere via de European Christian Political Movement (ECPM) en proberen we ook op dat niveau een onderscheidend geluid te laten horen. Waar elders in de wereld christenen een zelfde missie hebben als de ChristenUnie, willen we hen ondersteunen en van hen leren. Graag komen we met hen in contact om elkaar te versterken in het uitdragen van de christelijk geïnspireerde politiek. Wat betreft het bevorderen van zowel democratische waarden als het debat tussen verschillende buitenlandse politieke partijen kunnen we rekenen op de input van het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD). De ChristenUnie is vertegenwoordigd in de Raad van Advies van het NIMD.

FICDD

Foundation for International Christian Democratic Development

De Foundation for International Christian Democratic Development (FICDD) is een neveninstelling van de ChristenUnie. We ondersteunen politieke partijen en groeperingen die, vanuit een bijbels georiënteerd en christelijk-sociaal gedachtegoed, politiek willen bedrijven. Door middel van scholing en vorming helpen we onze politieke  zuster-partijen en -organisaties en stimuleren we christenen om politiek actief te worden. We doen dit omdat we op die manier constructief willen bijdragen aan de opbouw van politieke partijen en daardoor aan democratische rechtsstaten in voornamelijk Oost Europa, het Midden Oosten en Noord Afrika (MENA-regio).

Werkwijze

De partners van de FICDD zijn politieke partijen en maatschappelijke organisaties, die werken om christendemocratische waarden in hun land te versterken. We werken vraag gestuurd en dus krijgen onze lokale partners veel verantwoordelijkheid en ruimte om hun programma’s op te zetten. We werken met name aan de randen van Oost-Europa (de pre-accessielanden) en de MENA-regio. De FICDD werkt ook samen met de ECPM. Dit is een Europese politieke partij waar de ChristenUnie al sinds het ontstaan lid van is. We kunnen gebruik maken van het sprekersnetwerk van de ECPM en het komt voor dat we nieuwe lokale partners via de ECPM leren kennen.

Meer weten?

Hier vindt u het FICDD jaarplan voor 2024

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of tips mail dan naar ficdd@christenunie.nl

ChristenUnie international

ChristenUnie an extraordinary party with a unique sound. In our country we are privileged to have the opportunity to pursue biblically inspired politics. There are just few countries worldwide where Christians have such opportunities. Maybe the electoral system or the overall lack of freedom of religion or believe deny Christians of such possibilities. As stated in our mission statement, ChristenUnie wants to help transform our societies according to Gods will. Our first political responsibility is geared towards The Netherlands but our aspirations for a fair and free society do not stop at our own borders. That is exactly why we are politically active at EU level where we cooperate with the European Christian Political Movement (ECPM). Whenever and wherever Christians have the same mission as ChristenUnie; we want to support and learn from them. We like to get in touch with them to strengthen the impact of biblically inspired politics. With regards to enhancing both democratic values as well as dialogue between different foreign political partners we can count on the input of the Netherlands Institute of Multiparty Democracy (NIMD). ChristenUnie is represented in its Advisory Board.

FICDD

Foundation for International Christian Democratic Development

The Foundation for International Christian Democratic Development (FICDD) is a ChristenUnie foundation. We support political parties and groups that practice politics according to biblical values and Christian social thinking. We offer training and education to our political sister-parties and organizations and encourage Christians to become politically active in their societies. We believe that by doing so we can contribute to the development of political parties and therefor to the development of democracies in Eastern Europe, the Middle East and Northern Africa (MENA-region).

Procedure

FICDD partners are political parties and civil society organizations that aim at strengthening Christian democratic values in their countries. Driven by the needs our local partners have and know best, we offer them the freedom and responsibility to develop their own programs. We mainly work with the countries that border Eastern-Europe (pre-accession countries) and countries in the MENA-region. FICDD also cooperates with ECPM, a European political party of which ChristenUnie has been a member since it was founded. FICDD is kindly allowed to use the speakers network of ECPM and from time to time we find new partners through their network as well.

Need to know more?

Here you can find the FICDD Year program for 2024 (Dutch)

If you have any questions, remarks, suggestions or tips please send an e-mail to ficdd@christenunie.nl