'De etalage' (wat staat er in het regeerakkoord?)

Waardevol

De ChristenUnie wil vol overtuiging relevant zijn in de Nederlandse politiek. Anders gezegd: we willen waardevol zijn. Waardevol voor jou, waardevol voor de toekomst van onze kinderen, waardevol voor kwetsbare mensen hier in Nederland en wereldwijd. Lees hier een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.

Voor de tweede keer in de 17-jarige geschiedenis is de ChristenUnie onderdeel van een coalitie. Met VVD, CDA en D66 hebben we in een regeerakkoord afspraken gemaakt over tal van onderwerpen. We zijn dankbaar dat we met onze vijf zetels in de Tweede Kamer zoveel tastbaar verschil kunnen maken: door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we veel belangrijke punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen.

 Maar het was af en toe ook best ingewikkeld. We hebben op sommige punten compromissen moeten sluiten. Plannen in het regeerakkoord zijn dus ook niet altijd precies dezelfde plannen als die in ons verkiezingsprogramma staan. De afspraken in het regeerakkoord komen voort uit de verkiezingsprogramma’s van de vier partijen in deze coalitie en die programma’s komen op sommige punten wel overeen, maar zijn op andere punten heel verschillend.

 Wat ons echter samenbindt, is dat we verantwoordelijkheid willen dragen voor ons land. Dat we bereid zijn lastige keuzes te maken, ook als die anders zijn dan onze eigen idealen. En dat we vinden dat het geheel aan gemaakte afspraken goed is voor ons land. Op veel punten brengen we onze idealen dichterbij. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: het regeerakkoord en onze idealen.

De ChristenUnie wil waardevol zijn in ons land. In de coalitie werken we aan onze idealen en geven we geloof een stem. Hoe we dat doen? Dat lees je hier.

 • Er komt meer financiële ruimte voor gezinnen. Belastingen en toeslagen worden gezinsvriendelijker, het kindgebonden budget voor paren (500 miljoen euro per jaar) en de kinderbijslag (250 miljoen euro per jaar) gaan omhoog. We gaan daarmee de groeiende kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners tegen: modale eenverdieners met kinderen gaan er het meest op vooruit van alle groepen.
 • De belasting op arbeid gaat met miljarden omlaag, waardoor gezinnen met een middeninkomen meer overhouden van hun inkomen uit werk.
 • We investeren 1,4 miljard euro per jaar in onderwijs voor iedereen. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar een salarisverhoging van docenten in het basisonderwijs en het tegengaan van werkdruk. Beginnen aan een studie wordt betaalbaarder: het collegegeld wordt het eerste jaar gehalveerd, voor pabo-studenten wordt het collegegeld ook het tweede jaar gehalveerd, waarmee we ook in de toekomst van het basisonderwijs investeren.

Lees meer over 'De toekomst van onze kinderen'

 • De toeslag voor kleine scholen wordt uitgebreid, zodat kleinere scholen met een sterke identiteit open kunnen blijven.
 • Jongeren kunnen kiezen voor een maatschappelijke diensttijd, waarmee ze zes maanden een bijdrage leveren aan de samenleving. Als bewijs van het invullen van deze diensttijd, krijgen zij een getuigschrift, dat hen onder meer voorrang oplevert bij sollicitaties bij de overheid.
 • De financiering van zorg op school voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking wordt eenvoudiger. Er komt extra geld voor de tegemoetkoming van studenten die door een chronische ziekte of handicap langer over hun studie doen.
 • We investeren in vakmanschap door een extra impuls van 100 miljoen euro voor technisch vmbo.
 • In sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg krijgen vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van kindermishandeling meer aandacht. De forensische kennis op gebied van kindermishandeling wordt versterkt.
 • Het kabinet zet in op preventie van vechtscheidingen en trekt daar 5 miljoen euro extra voor uit. Er komt landelijk beleid om schade uit echtscheidingen te voorkomen, waarbij het belang van het kind voorop staat.
 • Er komen minder verplichte toetsen in het basis- en voortgezet onderwijs: toetsen zijn een hulpmiddel voor docenten, geen dwangbuis. De eindtoets wordt vervroegd (of het eindadvies verlaat) zodat de docent dit kan meenemen in het schooladvies.
 • Bij de beoordeling van scholen wordt meer rekening gehouden met het aantal zorgleerlingen.
 • Ziektevervanging wordt uitgezonderd van de ketenbepaling Wet werk en zekerheid: het wordt gemakkelijker voor een school om invalleerkrachten in te zetten.

 • Het kabinet zet alles op alles om de doelstellingen van het Klimaatakkoord (‘Parijs’) te halen en trekt 300 miljoen euro per jaar uit om daaraan bij te dragen. Ook wordt meer geïnvesteerd in duurzame energie en innovatie. Er komt een Klimaatwet waarin de doelen en maatregelen worden vastgelegd.
 • De uitstoot van broeikasgassen gaat fors (49% in 2030) omlaag, er worden kolencentrales gesloten, er komt meer schone energie door ‘wind op zee’ en voor het uitstoten van CO2 moet meer worden betaald.
 • Er wordt in totaal 275 miljoen euro extra geïnvesteerd in natuur en waterkwaliteit. Er komt een actieprogramma luchtkwaliteit en we gaan ervoor zorgen dat ons land klimaatbestendiger wordt.

Lees meer over 'Zorg voor de schepping'

 • De belastingen worden groener: duurzaamheid wordt beloond, de vervuiler betaalt. De belasting op gas gaat omhoog, de belasting op elektriciteit gaat omlaag; grootverbruikers van gas worden aangezet tot besparing. Er komt een hogere belasting op het verbranden en storten van afval.
 • We zetten er op in dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos (zonder uitstoot van milieuonvriendelijke gassen) zijn.
 • We voeren een kilometerbeprijzing in voor vrachtwagens en een heffing voor vieze en lawaaiige vliegtuigen.
 • Er wordt 100 miljoen geïnvesteerd in ‘fietsvriendelijkheid’, specifiek in fietssnelwegen en fietsenstallingen bij ov-knooppunten.
 • We bouwen de gaswinning af en er komen geen nieuwe locaties voor gaswinning op land. In nieuwbouwwijken is een gasaansluiting niet meer een plicht, maar is er een recht op warmte.
 • Het kabinet trekt veel geld extra uit om – samen met bijvoorbeeld de gemeenten en woningcorporaties – ook bestaande woningen duurzamer te maken.
 • Er komt één verantwoordelijke organisatie om te zorgen voor het Waddengebied.
 • Horeca en de levensmiddelenindustrie krijgen meer ruimte om voedseloverschotten te doneren aan voedselbanken.
 • Voor duurzame innovatie in de visserij trekken we 5 miljoen euro per jaar extra uit.

 • Het manifest ‘waardig ouder worden’ wordt uitgevoerd, waarmee we werken aan de waardering van ouderdom, we eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk stimuleren, we investeren in levensbegeleiders en palliatieve zorg en passende zorg en woonvormen de ruimte geven. Hier wordt de komende jaren 50 miljoen euro voor uitgetrokken.
 • Het kabinet zet in op preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen. Er wordt 15 miljoen euro per jaar deze kabinetsperiode en 8 miljoen structureel uitgetrokken voor een landelijk aanbod van individuele ondersteuning voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Speciale aandacht is er voor het voorkomen van tienerzwangerschappen en de begeleiding van tienermoeders.
 • De stapeling van eigen bijdragen in de zorg wordt verminderd. Het eigen risico dat normaal gesproken zou doorstijgen tot €460 per jaar in 2021, houden we de komende kabinetsperiode op €385. Het kabinet gaat de stijging van de zorgpremie zoveel mogelijk tegen door nieuwe hoofdlijnenakkoorden te sluiten en maatregelen te nemen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen. Voor de Wmo gaat een maximum tarief gelden van 17,50 euro per vier weken, wat voor huishoudens met veel zorg een enorme besparing is. Gemeenten kunnen dit tarief verlagen en/of mensen met een laag inkomen compenseren. De eigen bijdragen in de Wlz worden verlaagd, onder meer door de vermogeninkomensbijtelling te verlagen naar 4%. De eigen betaling van medicijnen wordt gemaximeerd op €250 per jaar.

Lees meer over 'Bescherming van het leven, zorg voor jong en oud'

 • Er komt onderzoek naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen die hun leven als ‘voltooid’ ervaren.
 • We willen extra inzetten op het voorkomen van depressies en zelfdoding. Daarvoor komt gemiddeld 4 miljoen euro per jaar extra beschikbaar.
 • Het kabinet ondersteunt de doelstelling om te komen tot een rookvrije generatie en verhoogt de tabaksaccijns. Het kabinet zet in op het tegengaan van overmatig alcoholgebruik.
 • In een Nationaal Preventieakkoord maken we afspraken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over het gezond opgroeien van kinderen en het bevorderen van een gezonde levensstijl.
 • Er komt geen verruiming van de regels rond de niet-invasieve prenatale test (NIP-test of NIPT). De NIPT wordt niet in het basispakket opgenomen, de subsidie en eigen bijdrage blijven wel bestaan.
 • Mensen krijgen meer inzicht in de kwaliteit van het zorgaanbod doordat zorgaanbieders en verzekeraars meer informatie moeten verstrekken over prijs en kwaliteit, daarnaast krijgen verzekerden inspraak op het beleid van hun zorgverzekeraar.
 • Door zorg te verschuiven van de tweede- naar de eerstelijn, wordt de zorg beter en goedkoper.
 • De betalingen in de zorg worden voortaan meer bepaald op basis van de uitkomst van de zorg voor de patiënt en minder op basis van het aantal handelingen voor de zorgverlener.
 • Het kabinet investeert flink in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en voldoende gekwalificeerd personeel. Dat vraagt ook om een andere manier van werken: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, met minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals.
 • Er wordt jaarlijks 18 miljoen euro geïnvesteerd in een meer preventief werkende jeugdzorg. Daarmee voorkomen we onder meer uithuisplaatsingen.

 • Het kabinet heeft extra aandacht voor krimpregio’s: door het clusteren van voorzieningen willen we voorkomen dat mensen zich genoodzaakt zien weg te trekken. Brievenbussen op platteland en in krimpende gebieden behouden we.
 • Jaarlijks komt 2,5% van de opbrengsten van de gaswinning ten goede aan de regio via een regiofonds. Daarmee wordt onder andere geïnvesteerd in versterking van de Groningse economie, in geestelijke bijstand voor wie in de knel zit door aardbevingsproblematiek en in het behoud van erfgoed.
 • Er komt een bedrijfsovernamefonds van 75 miljoen euro om jonge boeren te ondersteunen bij de overname van het gezinsbedrijf en innovatie. Voor het midden- en kleinbedrijf wordt het aantrekkelijker om personeel in vaste dienst te nemen.

Lees meer over 'Meer bedrijvigheid, zeker in de regio’s'

 • De NAM wordt op afstand gezet bij herstel en versterking en er komt een onafhankelijk schadefonds. De rechtsbijstand versterken we, arbitrage blijft bestaan en er komt een nieuwe opkoopregeling.
 • Het Europese landbouwbeleid wordt als het aan dit kabinet ligt eenvoudiger, krijgt minder regeldruk en richt zich meer op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid.
 • De capaciteit van gevangenissen blijft zoveel mogelijk overeind. Waar sluiting van gevangenissen nodig is, worden gevangenissen buiten de Randstad ontzien.
 • Voor mobiliteit en bereikbaarheid wordt 2,1 miljard euro extra uitgetrokken en 100 miljoen structureel. Dit geld komt beschikbaar voor investeringen in het openbaar vervoer, wegen - waaronder het verkeersveiliger maken van N-wegen in de regio - en 100 miljoen euro voor fietssnelwegen en andere fietsvoorzieningen.
 • Knelpunten op snelwegen (onder meer A1, A12, A15, A28) worden opgelost.
 • Openbaar vervoer in de regio wordt versterkt met meer sprinters, bijvoorbeeld op de lijnen Apeldoorn-Enschede, Zwolle-Groningen/Leeuwarden en Dordrecht-Breda. Er komt extra geld en een aanpak voor meer lightrail in stedelijke gebieden.
 • Het agrarisch onderwijs wordt versterkt door de financiering gelijk te trekken met het normale onderwijs.
 • We komen op voor het belang van de Nederlandse vissers, ook in Europees verband. Zo wil het kabinet dat de aanlandplicht wordt verruimd, er niet meer visgebieden worden gesloten dan noodzakelijk is en er géén verbod komt op pulskorvisserij.
 • Het kabinet trekt 400 miljoen euro per jaar extra uit voor fundamenteel en toegepast onderzoek.
 • Het kabinet heeft speciale aandacht voor monumentale, cultuurhistorisch waardevolle kerken die leeg komen te staan. Er wordt 325 miljoen geïnvesteerd in onderhoud en restauratie.
 • Aanbestedingen worden toegankelijker voor het MKB. De overheid gaat vaker innovatief en duurzaam aanbesteden. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wordt uitgebreid.
 • Ondernemen wordt lonender door de belastingen voor bedrijven te verlagen. Ondernemen met eigen vermogen wordt aantrekkelijker door de renteaftrek op schulden te beperken.
 • Bonussen voor het bankwezen worden niet verruimd.
 • Om te bevorderen dat het MKB meer personeel in dienst neemt, dragen kleine werkgevers (tot 25 werknemers) nog maar één jaar in plaats van twee jaar de loonkosten zelf als een werknemer ziek wordt. Het tweede jaar betalen kleine werkgevers collectief.

 • Het kabinet investeert in deze periode bijna twee miljard euro extra in Ontwikkelingssamenwerking, onder meer voor directe noodhulp via de Nederlandse (christelijke) noodhulporganisaties (DRA).
 • De strijd tegen mensenhandel en uitbuiting in de prostitutie wordt versterkt. Er komt een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s, waar jaarlijks drie miljoen euro voor wordt uitgetrokken. Alle vormen van prostitutie krijgen een vergunningplicht (ook escort en thuiswerkende prostituees). Er komt een pooierverbod.
 • Het kabinet stelt 80 miljoen euro extra beschikbaar voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede in Nederland - in het bijzonder onder kinderen.

Lees meer over 'Opkomen voor wat kwetsbaar is, wereldwijd'

 • Voor de bestrijding van kinderarbeid wordt jaarlijks 5 miljoen euro extra uitgetrokken.
 • Bij afspraken die we met andere landen maken over de opvang van vluchtelingen, moet worden voldaan aan het Vluchtelingenverdrag. Nederland draagt bij aan veilige opvang in de regio.
 • Nederland investeert meer in landen en regio’s waar grote aantallen vluchtelingen worden opgevangen. Jordanië en Libanon worden nieuwe partnerlanden, met het doel om daar de bescherming te verbeteren.
 • Vluchtelingen voor wie opvang in de regio niet veilig is (bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuiging) kunnen via de normale asielprocedure asiel aanvragen en worden niet terug gestuurd naar een veilig derde land.
 • Het aantal kwetsbare vluchtelingen dat op uitnodiging naar Nederland komt, wordt verhoogd van 500 naar ieder jaar 750. Nederland neemt zijn aandeel in internationale afspraken over hervestiging.
 •  Er komt een landelijke regeling voor ‘bed, bad, brood en begeleiding’. Er komt begeleiding voor uitgeprocedeerde asielzoekers, waar mogelijk naar land van herkomst, tenzij blijkt dat zij toch in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.
 • Het kabinet maakt afspraken met gemeenten om schuldhulpverlening toegankelijker te maken, met kortere wachttijden, betere samenwerking met andere partijen, het voorkomen van uithuisplaatsingen en het bieden van ruimte aan vernieuwende aanpakken en maatwerk.
 • In het belang van mensen met schulden wordt de stapeling van boetes van de overheid gemaximeerd en mogelijkheden voor betalingsregelingen worden uitgebreid.
 • Er komt een incassoregister waarin incassobureaus worden opgenomen die voldoen aan eisen met betrekking tot oprichting, bedrijfsvoering en opleiding. Misstanden bij incassobureaus worden bestreden.
 • Er komt een experiment met een schuldenrechter, die alle zaken van iemand met schulden behandelt. Schuldeisers moeten eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling onderzoeken voor een zaak voor de rechter wordt gebracht.
 • Met gemeenten en vrijwilligersorganisaties werken we aan een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers gericht op schuldhulp en financiële begeleiding.

 • Nederland zet zich in voor mensenrechten wereldwijd, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen, waaronder christenen. Met dit doel wordt het mensenrechtenfonds opgehoogd.
 • Voor Defensie wordt 1,5 miljard euro per jaar vrijgemaakt, waarmee de basisgereedheid van het leger weer op orde wordt gebracht en de inzetbaarheid wordt vergroot. Er komt bovendien jaarlijks 267 miljoen euro structureel extra voor de politie, ook voor meer agenten in de wijk en rechercheurs, onder andere om mensenhandel steviger aan te pakken. Het kabinet ondersteunt ook de inzet van vrijwilligers bij politie en brandweer. Er is veel aandacht voor terrorismebestrijding.
 • Nederland zet zich in voor een veilig en internationaal erkend Israël en verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen (verzoeningsprojecten).

Lees meer over 'Gerechtigheid, veiligheid en (geloofs)vrijheid'

 • Voor een snelle integratie zet het kabinet in op ontzorgen en activeren; mensen leren vanaf dag 1 Nederlands, worden voorzien in levensonderhoud en gaan (vrijwilligers)werk doen.
 • Er komen experimenten met buurtrechters die in de buurt zitting hebben, betaalbaar zijn en in eenvoudige zaken recht kunnen spreken. Mogelijkheden voor mediation worden uitgebreid.
 • Er wordt geïnvesteerd in reclassering en resocialisatie, zowel via professionals als via vrijwilligers.
 • Het verspreiden van wraakporno wordt als zelfstandig delict strafbaar gesteld.
 • De rechtsstaat wordt versterkt door strengere wetgeving over radicale organisaties die de democratie omver willen werpen.
 • De vrijheid van onderwijs wordt vergroot, het leerlingenvervoer naar een school van de eigen richting (waaronder de christelijke scholen) en het toelatingsbeleid van scholen blijven overeind.
 • Het thuisonderwijs blijft behouden, binnen de onderwijsinspectie komt een gespecialiseerd onderdeel om kwaliteit, burgerschap en veiligheid te borgen.

Tot slot

Al de punten die u op deze pagina leest, noemen we als ChristenUnie waardevol.

Is dit dan alles? Nee. De ChristenUnie kan in het kabinet niet haar hele verkiezingsprogramma één op één uitvoeren. Op sommige punten hadden we het liever anders gezien, op andere waren we graag verder gegaan dan we met dit regeerakkoord doen.

En toch. Toch zijn we dankbaar dat we met vijf van de 150 zetels op punten echt verschil kunnen maken. Dat we in het kabinet waardevolle stappen kunnen zetten.

Meer weten? Neem contact op via info@christenunie.nl.