Bijdrage Gert-Jan Segers aan het voortgezet algemeen overleg Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

28-05-2013 00:00 28-05-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een voortgezet algemeen overleg met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Onderwerp:   VAO Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (AO d.d. 22/05)

Kamerstuk:    29 754

Datum:            28 mei 2013

De heer Segers (ChristenUnie):

Voorzitter. We hebben tijdens het algemeen overleg onder andere gesproken over de steun vanuit onvrije landen voor Nederlandse instellingen zoals Nederlandse moskeeverenigingen. De minister stond open voor een onderzoek daarnaar. Ik heb dit vervat in een motie, waarin ik ook een indicatie heb gegeven van de tijdspanne voor het onderzoek.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende onvrije landen financiële steun verlenen aan Nederlandse moskeeverenigingen en andere organisaties;

overwegende dat niet duidelijk is hoe omvangrijk die steun is en met welk ideologisch oogmerk en onder welke voorwaarden die verleend wordt;

overwegende dat het onwenselijk is als daarbij sprake is van een ideologische agenda die haaks staat op fundamentele vrijheden in Nederland;

verzoekt de regering, de omvang en de aard van de genoemde financiële steun in kaart te brengen en de Kamer, voor de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie 2014, te berichten over de uitkomst van dit onderzoek dan wel over de voortgang daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Segers, Dijkhoff, Van Raak, Oskam, Bisschop en Recourt.

Zij krijgt nr. 221 (29754).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari