Bijdrage Gert-Jan Segers aan het VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

dinsdag 21 januari 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een voortgezet algemeen overleg met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie   

Onderwerp:   VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 28/11)

Kamerstuk:    29 517

Datum:            21 januari 2014

De heer Segers (ChristenUnie):
Voorzitter. Zoals collega Kooiman al zei, hebben we in het algemeen overleg gesproken over de opkomsttijden en onze zorgen geuit over het feit dat sommige regio's wel 50% afwijken van de landelijke norm. We hebben toen gesproken over een nationaal dekkingsplan. Ik heb goed geluisterd naar de minister. Hij heeft ontraden om te werken aan een nationaal dekkingsplan. Ik heb er zo goed naar geluisterd dat ik dat heb losgelaten. Ik wil echter wel graag een afwegingskader en een landelijk geldende rekenmethode, zodat we in ieder geval weten op grond waarvan er wordt afgeweken en welke uitwerking dat heeft voor de dekking op de grenzen van de verschillende regio's. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Besluit veiligheidsregio's normen zijn opgenomen voor de opkomsttijd van de brandweer, maar dat hierbij geen rekenmethodiek en afwegingskader zijn vastgesteld, waardoor elke regio dit anders invult;

overwegende dat door de verschillende rekenmethodieken problemen kunnen ontstaan met de dekking op de grenzen van de veiligheidsregio's;

constaterende dat inmiddels dekkingsplannen zijn opgesteld waarin voor complete veiligheidsregio's tot 50% van de landelijke norm voor opkomsttijden wordt afgeweken;

constaterende dat desondanks in deze regio's kazernes worden gesloten en er dus niet meer kan worden gesproken van gemotiveerde afwijkingen voor slechts een beperkt aantal specifieke locaties;

verzoekt de regering, te komen met een landelijk geldende rekenmethode en afwegingskader voor uitzonderingen op de normen voor opkomsttijden, waarvan het beheer wordt ondergebracht bij bijvoorbeeld het Instituut Fysieke Veiligheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Segers en Kooiman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 78 (29517).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari