Bijdrage Gert-Jan Segers aan het algemeen overleg Politieonderwerpen

donderdag 30 januari 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een algemeen overleg met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Politieonderwerpen

Kamerstuk:    29 628

Datum:            30 januari 2014

De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. 21 brieven en een paar minuten spreektijd, dan is het lastig om al die brieven recht te doen. Wat bij mij blijft hangen na lezing van alle brieven is dat de minister ontzettend veel wil en ontzettend veel toezegt. Ik sluit mij aan bij de eerste vragen van mevrouw Berndsen: lukt het wel allemaal tegelijkertijd, al die prioriteiten die op tafel liggen? Hoe verhouden de prioriteiten die de minister stelt zich met de verantwoordelijkheden van de regioburgemeesters? Misschien kan de minister hierop ingaan. Er ligt namelijk een enorme druk op de organisatie.

Dan kom ik te spreken over de personeelsomvang. Er bestaan zorgen over de komende vergrijzing. Tot 2020 vindt er een enorme uitstroom plaats. Het is maar zeer de vraag of de politie die kan opvangen. Er verdwijnt veel kennis en ervaring. De Politieacademie heeft 2.000 plaatsen. Dat is, naar ik begrijp, onvoldoende om de uitstroom te compenseren. Kan de minister daar helderheid over geven? Hoe anticiperen wij daarop?

Er wordt ook keer bezuinigd op het budget voor bijscholing. Tot 2015 zou dat worden gehalveerd. Er zijn politiemensen die zich daar grote zorgen over maken. Hoe denkt de minister zowel de kwaliteit als de kwantiteit in het politieapparaat op peil te houden?

Dit brengt mij op het onderwerp Nationale Politie. We zitten midden in een heel complexe reorganisatie; de heer Buma zei het al. De grote vraag is natuurlijk of het allemaal goed gaat. We zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Bij het wetgevingsoverleg over de begroting zei de minister dat hij heel scherp aan de wind zeilt wat betreft budget en financiën, maar dat het allemaal goed komt en allemaal binnen de begroting blijft. De vraag is of de minister nog steeds op koers is. Blijft hij inderdaad binnen de gestelde budgetten? Daar bestond destijds enige zorg over. De minister heeft mij toen gerustgesteld. Hoe staat het er nu voor?

De centrale ondernemingsraad heeft niet ingestemd met het plan voor drie locaties voor het landelijk PolitiedienstenCentrum, waarbij elke afdeling op slechts één locatie gevestigd zou worden. Deze reorganisatie zou de ingeboekte bezuiniging vrijwel volledig tenietdoen door de enorme reiskosten die het zou opleveren voor de medewerkers, gezien de afspraken in het sociaal statuut. Graag een reactie daarop. Kan de minister vertellen wat het plan voor dat PolitiedienstenCentrum gaat worden? Wat gaat het kosten? Hoe gaat de minister dat financieren? Wordt de bezuiniging nog wel gerealiseerd zonder de continuïteit van de bedrijfsvoering aan te tasten?

Het is mooi dat er een akkoord is met de vakbonden over de reorganisatie, maar ik krijg ook signalen dat er problemen ontstaan bij de uitvoering lager in de politieorganisatie. Het is de vraag of het allemaal wel past in het functiegebouw. Neem bijvoorbeeld een zedenrechercheur. Deze moet gecertificeerd zijn om binnen het volledige zedenbereik actief te kunnen zijn. Dan mag hij echter niet lager dan schaal 8 worden gewaardeerd. In de oude situatie waren er echter ook zedenrechercheurs in schaal 7. Dit legt dus onmiddellijk druk op de begroting. De vraag is of je nog hetzelfde kunt doen met de middelen die we daarvoor hebben vrijgemaakt. Het functiehuis moet worden gevolgd, maar dat zou weleens kunnen betekenen dat het budget onvoldoende is.

Kortom, heeft de minister niet veel te optimistisch zijn rekensommen gemaakt? Kan de minister nog volhouden dat hij binnen het budget blijft? Er is een externe accountant aangetrokken die een extra vinger aan de pols houdt bij de gehele reorganisatie. Wat heeft dit tot nu toe opgeleverd? Is de accountant tevreden met de voortgang? Rond de jaarwisseling zou de nulmeting van het financiële beheer bekend worden. De fractie van de ChristenUnie is benieuwd naar de resultaten. Heeft de minister deze?

Dan kom ik op het punt van de aangiften. Het is mooi dat de politie daar veel werk van maakt en vooral ook werk maakt van de terugkoppeling. Het streven is dat die 100% is. Ik heb echter begrepen dat dit in de praktijk tot bureaucratie leidt. Agenten moeten terugbellen, nogmaals terugbellen als iemand er niet is, dan nogmaals terugbellen en dat wordt allemaal gecontroleerd. Uiteindelijk gaan die cijfers in de lijn naar boven en worden er allerlei mensen op afgerekend. De inzet is mooi maar is een en ander nog in proportie? We moeten dit echt even kritisch bekijken. Is het niet veel redelijker om af te spreken dat er maximaal tweemaal wordt teruggebeld, en desnoods nog een e-mail wordt gestuurd met daarin de mogelijkheid dat degene om wie het gaat zelf terugbelt?

Digitaal aangifte doen, klinkt mooi en kost volgens de minister geen capaciteit, maar is dat zo? Immers, de burger doet aangifte op een heel andere manier dan een politieagent die daarvoor getraind is en weet wat hij moet opnemen. Wordt er zo geen dubbel werk gedaan?

Over de ICT zijn al de nodige vragen gesteld, waar ik mij bij aansluit. Zijn alle gegevens wel zo betrouwbaar? De inspectie heeft geconstateerd dat de brongegevens van de politie soms matig of onvoldoende zijn. De minister stelt dat met de vorming van de Nationale Politie en de reorganisatie van de ICT al veel acties in gang zijn gezet om de gegevens te verbeteren. Dat zal ongetwijfeld effect hebben gehad, maar is het voldoende?

Dan kom ik te spreken over de Politieacademie. Hoe staat het met het nieuwe onderwijsadministratiesysteem? In zijn brief van 30 oktober schrijft de minister dat er problemen zijn met het softwaresysteem, dat een deel van het systeem nooit in gebruik is genomen en dat het contract met de leverancier is opgezegd. In de brief van 19 december wordt hier met geen woord over gerept. Kan de minister iets vertellen over de oplossing die is bereikt? Wanneer komt er een nieuw systeem? Werkt dat?

Dan de politiespecialismen. Gisteren zijn eindelijk de antwoorden binnengekomen op de schriftelijke vragen die ik daarover heb gesteld. Bij de Dienst Infrastructuur, de vroegere spoor-, water- en wegpolitie werken zo'n 1.300 man. De minister suggereert dat al het personeel gespecialiseerd is op al die terreinen. Dat lijkt mij niet helemaal realistisch; je kunt geen drie expertises in één persoon stoppen. Een buschauffeur rijdt niet morgen ook op een trein en een schipper is morgen geen kraanmachinist. Het zijn echt verschillende expertises. De minister gooit deze allemaal op één hoop. Graag een reactie daarop.

Dan de Dienst Infrastructuur. Het is prima dat mensen landelijk inzetbaar zijn, maar is het niet heel inefficiënt, gezien de reistijden? Ik denk aan de waterpolitie uit Noord-Groningen die een verkeerscontrole bij Arnhem moet doen.

Mijn laatste punt betreft de politievrijwilligers. Ik ben vorige week bij politie Haaglanden geweest waar ik heb gesproken over deze vrijwilligers. Ik heb drie korte vragen naar aanleiding van dit bezoek en eerdere debatten over dit onderwerp. Er werd gezegd ze een bruto vergoeding krijgen waar ze netto minder van overhouden dan wat er aan vrijwilligersvergoeding wordt gegeven. Kan de minister hier nog eens naar kijken? Ik licht het toe: wat er bij de scouting aan vrijwilligersvergoeding wordt gegeven is netto hoger dan wat een politievrijwilliger overhoudt, terwijl hij bruto een hoger bedrag krijgt.

Er zijn niet-executieve vrijwilligers, die bijvoorbeeld ook op straat rondlopen. Zij vragen zich af of zij de bevoegdheid kunnen krijgen om mensen om hun legitimatiebewijs te kunnen vragen. Is uitbreiding van die bevoegdheden mogelijk?

De werving gaat eerder van start. De korpsen zouden daarin graag een rol willen spelen. Het loopt nu via de Politieacademie. Zouden de korpsen er geen rol bij kunnen spelen, zij kennen de mensen immers en weten wat er nodig is?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari