Inbreng SO Carla Dik-Faber ten behoeve van ADL-assistentie-concept van het "FOKUS-wonen"

woensdag 12 februari 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het ADL-assistentie-concept van het “FOKUS-wonen”

Onderwerp:   ADL-assistentie -concept van het 'FOKUS-wonen'

Kamerstuk:    30 597

Datum:            12 februari 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de brief over ‘Fokus-wonen’. De brief is verzonden naar aanleiding van toezeggingen van de staatssecretaris over het Fokus-concept in het algemeen overleg over de hervorming op de langdurige zorg en ondersteuning op 18 december jongstleden. Deze leden zijn blij met de gedane toezegging: “linksom of rechtsom” wordt het fokus-wonen veilig gesteld.

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat er gesprekken gaande zijn met Fokus en de cliëntenraad van Fokus over de toekomst van het Fokus-concept. Deze leden horen graag op welke wijze er voortgang geboekt wordt. Wanneer is de definitieve aanspraak op Fokuswonen gereed?  Deze leden vinden het van belang dat er een specifieke, duidelijke en bestendige regeling komt die cliënten zekerheid voor de lange termijn kan bieden. Deze leden vinden het tevens van belang dat de nieuwe regeling hetzelfde beoogd wat er in de huidige tijdelijke AWBZ-aansprak is geregeld. Ook menen deze leden, dat de nieuwe regeling zich moet richten op de cliënten die gebruik maken van ADL-assistentie en niet exclusief gekoppeld wordt aan het fokus-concept. Hierdoor kan er, middels de nieuwe regeling, ook ruimte ontstaan nieuwe initiatieven. Zij ontvangen op deze punten graag een reactie.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen nadere toelichting op de toekomstige garantie van de 24-uurs oproep voor Fokus-bewoner. Het Fokus-concept is afhankelijk van adequate financiering die de continuïteit van 24-uurszorg waarborgt. Deze leden weten dat er verschillende opvattingen zijn over de beste manier om keuzevrijheid van assistentieverlening te verankeren. Zo wordt er onder meer door Per Saldo en De Rode Bril gepleit voor het invoeren van een adequate pgb-regeling zodat er meer keuzevrijheid mogelijk is voor het inkopen van assistentieverlening. Het pgb nu is hiervoor niet toereikend. Door anderen wordt echter gewezen op de keerzijde hiervan, 24-uurzorg kan alleen gegarandeerd worden indien alle woningen in een cluster deze zorg afnemen. Als dit niet gebeurt wordt fokuswonen simpelweg onuitvoerbaar en onbetaalbaar. Hoe wordt er aangekeken tegen deze verschillende opvattingen? Is er tussenoplossing voorhanden? Deze leden zien op dit punt graag een reactie.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben ook kennisgenomen van de rapportage ‘follow-up kwaliteitstoets Fokus 2013’. Zij zijn het met de regering eens dat de Fokus verbetermaatregelen heeft doorgevoerd waardoor de kwaliteit van zorg en cliëntveiligheid verbeterd zijn. Ook naar de toekomst toe is het van belang dat er blijvend gestreefd wordt naar hoge kwaliteit en cliëntveiligheid zodat de  cliënttevredenheid hoog blijft.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari