Schriftelijke vragen Carla Dik over reductie zwerfafval en statiegeld op kleine (bier-, )flessen

donderdag 27 februari 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu  

Onderwerp:   De reductie van zwerfafval en statiegeld op kleine plastic flessen en bierflesjes

Kamerstuk:    2014Z03660

Datum:            27 februari 2014

Vraag 1

Klopt het, dat het aantal plastic flesjes (met frisdrank of water) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht sinds 2005 met bijna 50% is toegenomen? 1) Vindt u het aannemelijk dat het aantal plastic flesjes dat in het zwerfafval terecht komt ook met 50% is toegenomen? Zo nee, in welke mate veronderstelt u dat dit zwerfafval is toegenomen of afgenomen ten gevolge van de toename van het aantal plastic flesjes?

Vraag 2

Herinnert u zich het volgende? –Het beleidsonderzoek 2) waarin werd geconcludeerd dat ongeveer 3,8% van alle verkochte flesjes en blikjes in het zwerfafval terecht komt. –De daarna geformuleerde beleidsaanpak voor de periode 2002–2006, waarbij werd afgesproken dat die hoeveelheid in 2005 met 80% zou zijn gereduceerd, uitgaande van 50 miljoen flesjes en blikjes in het zwerfafval van 2001. 3) –Het resultaat van die beleidsaanpak, waarbij in het monitoringrapport 4) uiteindelijk door de convenantpartners niet gezamenlijk kon worden vastgesteld. Kunt u wel aangeven welke afname van het zwerfafval van blikjes en flesjes was gerealiseerd?

Vraag 3

Is de monitoring van het zwerfafval van flesjes en blikjes inmiddels zodanig op orde dat kan worden vastgesteld hoeveel blikjes en flesjes in het zwerfafval terecht komen? Is de hoeveelheid zwerfafval van flesjes en blikjes afgenomen tot minder dan de 10 miljoen stuks die in het Convenant Verpakking III als maximum voor 2005 werd afgesproken?

Vraag 4

Kunt u een schatting geven van het totale aantal flesjes en het totale aantal blikjes dat in 2012 en 2013 terecht kwam in het Nederlandse zwerfafval?

Vraag 5

Met welke beleidsinstrumenten acht u het mogelijk om het aantal plastic flesjes dat ieder jaar in het zwerfafval terecht komt, te beperken tot minder dan 3 miljoen stuks per jaar, zodat deze flesjes hun aandeel leveren in de indertijd beoogde reductie tot 10 miljoen blikjes en flesjes (uitgaande van 30% plastic flesjes in de totale hoeveelheid plastic flesjes en blikjes? 5)

Vraag 6

Vindt u het aannemelijk dat het zwerfafval van kleine plastic flesjes een aandeel heeft van circa 15% in de kosten die worden gemaakt voor het opruimen en afvoeren van zwerfafval? 6) Hoe hoog schat u in totaal de kosten die gemeenten en anderen maken voor het schoonhouden van openbare ruimte en privéterreinen van plastic flesjes?

Vraag 7

Is onderzocht hoe het komt dat begin december 2013 nog minder dan 15% van de gemeenten 7) bij het afvalfonds de bijdrage heeft aangevraagd voor de extra aanpak van zwerfafval in 2013? Zo ja, wat zijn de onderzoeksresultaten?

Vraag 8

Hoeveel aanvragen zijn uiteindelijk in 2013 toegekend en welk deel van de 20 miljoen euro is in 2013 uiteindelijk niet uitgekeerd? Is al geregeld dat de uit 2013 resterende gelden in 2014 zullen worden uitgekeerd? Bent u bereid – in het kader van verlaging van de administratieve lastendruk voor gemeenten – het afvalfonds te verzoeken om gemeenten zonder meer € 1,19 per inwoner uit te betalen voor de extra aanpak van zwerfafval?

Vraag 9

Is het juist dat de prestatiegaranties (artikel 11, lid 1) en overige statiegeldafspraken in de huidige verpakkingenovereenkomst8 uitsluitend betrekking hebben op grote plastic flessen en niet op kleine plastic flessen van minder dan één liter?

Vraag 10

Bevat deze verpakkingenovereenkomst afspraken die het op korte termijn invoeren van een verplicht statiegeld op kleine plastic flesjes onmogelijk maken of bemoeilijken? Zo ja, in hoeverre verhinderen welke afspraken deze invoering van statiegeld?

Vraag 11

Is het juist dat de huidige verpakkingsverordening9 met daarin de statiegeld-verordening voor bierflesjes komt te vervallen met de aanstaande opheffing van het Productschap Dranken? Heeft u actie ondernomen om te voorzien in een andere wijze van borging van deze statiegeldverplichting?

1) http://www.echteheld.nl/zwerfafval/747/samenstelling.

2) Eindrapport CE/PwC/De Straat Milieuadviseurs/Trendbox i.o.v. VROM – SVM PACT, «Inzamel- en beloningsystemen ter vermindering van zwerfafval. Drie concepten voor een aanpak» (oktober 2001), pag. 31.

3) Convenant Verpakking III: Deelconvenant Zwerfafval, overeengekomen tussen VROM en VNG d.d. 4 december 2002, artikel 3.

4) Eindrapportage CE (begeleid door begeleid door VROM, SVM PACT, Stichting Natuur en Milieu, VNG en Nederland Schoon), «Trend in aantal blikjes en flesjes in het zwerfafval in Nederland. Periode 2001–2005» (oktober 2005), pag. 48.

5) Van de plastic flesjes en blikjes voor bier, frisdrank, water of sap die op de markt worden gebracht is volgens marktonderzoekbureau Canadean thans 30% een plastic flesje.

6) http://www.echteheld.nl/zwerfafval/747/samenstelling .

7) Op 2 december 2013 waren dit «ongeveer 60 gemeenten» blijkens de Rapportage over voortgang van Raamovereenkomst Verpakkingen 2013–2022 en rapportage over de cijfers van 2012 (30 december 2013), Bijlage 1 Uitvoering afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen, pag. 1.

8)  Raamovereenkomst Verpakkingen (24 januari 2013) (http://www.rijksoverheid.nl/documentenen-publicaties/kamerstukken/2013/01/24/raamovereenkomst-verpakkingen.html) .

9) Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003 (13 november 2002) (http://www.productschapdranken.nl/Downloads/4_a_verpakk-verord-tekst-2007.pdf ) en Uitvoeringsbesluit Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003 (13 november 2002) (http://www.productschapdranken.nl/Downloads/4_b_uitvoeringsbesluit_verpakkingsverordening.pdf) .

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari