Bijdrage Carla Dik-Faber aan VAO overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte (AO d.d. 19/02)

woensdag 12 maart 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu    

Onderwerp:   VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte (AO d.d. 19/02)

Kamerstuk:    27 858

Datum:            12 maart 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dien de volgende moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er duurzame alternatieven zijn voor het gebruik van de grondontsmetter metam-natrium in de bollenteelt;

overwegende dat deze alternatieven nog onvoldoende in beeld zijn gebracht en er verder enkele beleidsmatige belemmeringen in het GLB zijn voor het gebruik van aaltjesbestrijdende gewassen;

verzoekt de regering, samen met de sector de verschillende alternatieven voor het gebruik van metam-natrium in beeld te brengen en beleidsmatige belemmeringen voor het gebruik van deze alternatieven te inventariseren, en de Kamer hierover voor 1 mei te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 252 (27858).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op recreatieterreinen mogelijk blijft;

overwegende dat er een green deal is gesloten voor sportterreinen om toe te werken naar een verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat op korte termijn ook een green deal voor recreatieterreinen wordt gesloten, waarbij deze green deal gelijk op gaat lopen met de green deal voor sportterreinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 253 (27858).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de glastuinbouwsector per 1 januari 2016 het drain- of drainagewater moet zuiveren voor het wordt geloosd;

overwegende dat bij collectieve zuivering een aantal bedrijven te maken krijgt met aanzienlijke extra kosten;

verzoekt de regering, via een pilot te onderzoeken hoe tot verdere kostenbeheersing van het zuiveringsproces kan worden gekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 254 (27858).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen door particulieren op overige terreinen wil terugdringen via een kassacheck en voorlichting door de tuinbranche;

overwegende dat er geen reductiedoelstelling met de tuinbranche is afgesproken;

verzoekt de regering, de effecten van de kassacheck en de voorlichting te monitoren en afspraken te maken met de tuinbranche over een concrete reductiedoelstelling in 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 255 (27858).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari