Inbreng Gert-Jan Segers tbv Wijz. Rijkswet Nederlanderschap ter verlenging termijnen verlening Nl.s.

donderdag 06 maart 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Onderwerp:   Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Kamerstuk:    33 852

Datum:            6 maart 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het voorstel tot Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen. Deze leden vinden de argumentatie voor de verlenging van de termijn onvoldoende dragend en stellen enkele vragen bij de verschillende onderwerpen van dit wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat de termijn dat een naturalisandus toegang en hoofdverblijf moet hebben gehad in Nederland voorafgaand aan de aanvraag van het Nederlanderschap volgens de regering arbitrair is en dat het hoofdargument voor wijziging nu is dat  een termijn van zeven jaar meer recht doet aan de gedachte dat er een substantiële periode van verblijf en toelating vooraf dient te gaan aan de verlening van het Nederlanderschap. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of deze gedachte eigenlijk niet alle mate van verlenging van de termijn zou steunen en vragen opnieuw om nader te onderbouwen wat nu het daadwerkelijke verschil zal zijn tussen de termijn van vijf en zeven jaar. Deze leden willen concreet beargumenteerd hebben welke mate van integratie er in vijf jaar nog onvoldoende gerealiseerd is en wat de beoogde verbeteringen zijn na zeven jaar. Deze leden vragen wanneer de verlenging naar zeven jaar door de regering als een succes wordt gezien en hoe dit wordt gepeild.

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat deze verlenging van de naturalisatietermijn niet tot doel heeft eventueel bestaande problemen ten aanzien van de inburgering van verschillende groepen op te lossen en zij vragen daarom welke problemen met dit voorstel wel worden opgelost.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben juist zorgen dat de verlenging het verkrijgen van werk en daarmee de integratie bemoeilijkt. Zij vragen hoe dit aspect is gewogen bij het wetsvoorstel en vragen om specifiek in te gaan op de positie van vluchtelingen. Deze leden vragen om erkenning van het bijzondere belang van vluchtelingen om de naturalisatie zo snel als mogelijk gestalte te geven. In dit licht vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie hoe dit huidige voorstel voldoet aan art. 34 Vluchtelingenverdrag en art. 6 Europees Verdrag inzake nationaliteit. Zij vragen of hierover advies is gevraagd aan de UNHCR en verzoeken indien dit niet het geval is om alsnog het wetsvoorstel voor te leggen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe de  termijn van drie jaar toelating en hoofdbedrijf voor vreemdelingen die ten minste drie jaar gehuwd zijn met een Nederlandse partner zich verhoudt tot de uitwerking die andere omliggende landen gekozen hebben ten aanzien van artikel 6 vierde lid onder a van het EVN.

Openbare ordetoetsing 12- tot 16-jarigen

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de omvang van het probleem en merken daarnaast op dat naturalisatie van de overige gezinsleden tot extra problemen voor en stigmatisering van het kind kunnen leiden, terwijl voor resocialisatie de band met het gezin van groot belang is. Zij vragen hoe dit aspect is gewogen in het huidige voorstel.

Schrappen uitzondering adoptie

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom de familierechtelijke band, ontstaan na het vijftiende levensjaar en zonder biologische verwantschap onvoldoende zwaarwegend zou zijn om een uitzondering op de algemene naturalisatietermijn te rechtvaardigen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

 

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari