Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik ten behoeve van Premiegevolgen van overhevelingen Zvw en AWBZ

donderdag 20 maart 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van premiegevolgen van de overhevelingen Zvw en AWBZ

Onderwerp:    Premiegevolgen van de overhevelingen Zvw en AWBZ

Kamerstuk:     30 597

Datum:            20 maart 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief over de premiegevolgen van de overhevelingen in het kader van de hervorming van de langdurige zorg. Zij hebben enkele vragen bij de brief.

Daling premie AWBZ/Wlz

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat de Wlz-premie naar verwachting 10% zal gaan bedragen. Waarop is deze schatting gebaseerd, zo vragen deze leden? Wat is de inschatting van het kabinet over de lager uitgaven in de Wlz vergeleken met de uitgaven in AWBZ? Genoemde leden lezen in de brief dat mede op grond van de ramingen van het CPB het premiepercentage nog kan veranderen. Zij vragen het kabinet aan te geven of het recente Centraal Economisch Plan (CEP) hiertoe aanleiding geeft.

Gevolgen voor premie Zvw en compensatie premiegevolgen

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat het kabinet voornemens door een tijdelijke aanvullende rijksbijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds de gevolgen van de overheveling voor de Zvw-premie te beperken. Wat is de omvang van deze tijdelijke aanvullende bijdrage in de komende vijf jaar en hoe wordt deze bijdrage gedekt, zo vragen deze leden?

Het kabinet gaat hierbij uit van een premiestijging van maximaal 20 euro op jaarbasis in 2015. Hoe verhoudt deze premiestijging zich tot de stijging van 144 euro waar het CPB in het recente CEP van uit gaat? Waarop is de verwachte premiestijging van 20 euro gebaseerd? Kan het kabinet aangeven wat de verwachte premiestijging als gevolg van de overhevelingen is in de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat de gevolgen zijn van de overhevelingen voor het eigen risico en de inkomensafhankelijke premie, naast de stijging van de nominale premie. Zij vragen verder of het kabinet bereid is in overleg te treden met de zorgverzekeraars om te zorgen dat de gevolgen voor de nominale premie als gevolg van de toename van de minimaal vereiste solvabiliteit van verzekeraars in verband met de overhevelingen beperkt kunnen worden gehouden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen tot slot hoe de overblijvende premiestijging gecompenseerd gaat worden. Zal dit volledig via de zorgtoeslag plaatsvinden? Zo ja, in hoeverre is hier voldoende ruimte voor, aangezien het kabinet voornemens is de komende jaren te bezuinigen op de toeslagen? Tot welk inkomensniveau vindt volledige compensatie via de zorgtoeslag plaats, zo vragen deze leden?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari