Inbreng Carla Dik inz. Regels: kunnen verlenen verplichte zorg aan persoon met psychische stoornis

donderdag 20 maart 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Onderwerp:   NADER - Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Kamerstuk:    32 399

Datum:            20 maart 2014

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben de nota van wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg met belangstelling ontvangen. Binnen de geestelijke gezondheidszorg verandert er op dit moment veel. Er is sprake van een toenemende ambulantisering, het afbouwen van bedden en het doorvoeren van bezuinigingen. Dit wetsvoorstel zal de huidige BOPZ vervangen. Deze leden hebben de nota van wijziging ook op deze manier gelezen. Daarom hebben zij hierover nog de volgende vragen:

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat middels de nota van wijziging de multidisciplinaire commissie is opgeheven. In plaats daarvan krijgt de geneesheer-directeur een centrale rol bij de besluitvorming van de zorgmachtiging. Door de LPGGz wordt deze wijziging onwenselijk geacht. Zij menen dat de gekozen oplossing knelt met een aantal oorspronkelijke gedachten voor het wetsvoorstel. De commissie werd eerder namelijk noodzakelijk geacht met name als het gaat om het bepalen van een onafhankelijk oordeel buiten het behandelperspectief. Deze leden zien op dit punt graag een reactie.

Ook vragen deze leden de taken en bevoegdheden van de geneesheer-directeur af te zetten tegen de ambulantisering van de ggz?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen op welke wijze de decentralisatie van de Jeugdzorg en de AWBZ gevolgen heeft voor dit wetsvoorstel? Dient dit wetsvoorstel hiervoor nog nader gewijzigd te worden?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af waarom onafhankelijke besluitvorming bij de aanvraag en beëindiging van een zorgmachtiging niet langer gewaarborgd is?

Op welke wijze kan de geneesheer-directeur een juiste afweging maken doordat zij zowel een zorginhoudelijke als een procureursrol in het kader van de rechtsbescherming heeft. Deze leden vragen de regering nader te beschrijven wie de Geneesheer-directeur toetst?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat de wet een enorme hoeveelheid aan gegevensuitwisseling en informatieverplichtingen met zich mee brengt. Deze leden zouden graag een nadere toelichting zien van de regering op de doelgerichtheid en proportionaliteit van de informatieverstrekking. GGZ-Nederland merkt op dat het de vraag is alle partijen in een tijd waarin bezuinigd moet worden hun taken wel kunnen waarmaken. Deze leden zien op dit punt ook graag een reactie.

De leden van de ChristenUnie-fractie begrijpen van de Raad voor de rechtspraak dat dit wetsvoorstel structureel een jaarlijkse kostenpost van circa €1,6 mln met zich mee zal brengen. Komt dit overeen met de berekening van de regering heeft?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat wederkerigheidsprincipe een wezenlijk onderdeel is bij het toepassen van dwang als ultimum remedium. Kan de regering nader toelichten op welke wijze het wederkerigheidsprincipe in de praktijk zal worden toegepast? Kan de Geneeskundig-directeur bijvoorbeeld in samenwerking met het Meldpunt OGGz een aanjaagfunctie hierbij hebben?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering nader uit een te zetten hoe toezicht op ambulante dwang is geregeld?

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn zeer verheugd over de mogelijkheid in de wet dat er wordt aangesloten bij de werkwijze in de jeugdzorg waarbij een plan van aanpak kan worden opgesteld via een beraad met het eigen netwerk, het zogenaamde familiegroepsplan. Via bijvoorbeeld Eigen Kracht Conferentie kunnen de vormen van zorg en alle essentiële voorwaarden worden opgenomen die voor de betrokkene van belang zijn. Deze leden vragen op grond waarvan dit plan van aanpak bindend is? Deze leden vragen waarom er gekozen is voor een termijn van twee dagen waarbinnen de betrokkene of vertegenwoordiger bij de geneesheer-directeur dient aan te geven dat zij gebruik wil maken van dit plan? Deze leden vragen op welke wijze betrokkene gewezen worden op hun recht om zelf een plan op te stellen?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering nader uit een te zetten op welke wijze er middels de wet wordt geregeld dat er een mantelzorgplan opgesteld dient te worden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering het gewijzigde wetsvoorstel af te zetten tegen het VN-Gehandicaptenverdrag. Is het gewijzigde wetsvoorstel in lijn met het verdrag?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen ten slotte waarom dit onderhavige wetsvoorstel en de Wet zorg en dwang niet volledig met elkaar zijn geharmoniseerd? Bestaat er nu niet het risico dat er onduidelijkheid is over de rechtspositie van de patiënt doordat ggz-instellingen te maken hebben me verschillende regimes?

Artikelsgewijs

Art 1.6 Wilsonbekwaamheid

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen op welke wijze er wordt of iemand wilsbekwaam is en hoe lang is zon oordeel geldig? Zij vragen de regering nader te toe te lichten of er wel of geen aanvullende regels op dit punt nodig zijn. Waarom is er niet voor gekozen om wilsonbekwaamheid als voorwaarde te stellen voor dwanginterventies gericht op het afwenden van gevaar voor de betrokkene zelf?

Art 2.1 lid 1 en 2: Vrijwillige zorg

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat de wetgever als voldoende mogelijkheden voor vrijwillige zorg acht? Kan dit worden afgeleid van een minimum standaard waar een zorgaanbieder in ieder geval aan moet voldoen qua mogelijkheden voor vrijwillige zorg?

Art 2.1 lid 4 Randvoorwaarden

De leden van de ChristenUnie-fractie menen dat er rekening gehouden dient te worden met de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen. Op welke wijze worden deze randvoorwaarden in het kader van het wederkerigheidsprincipe daadwerkelijk gerealiseerd?

Art 2.2 Beleidsplan

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat de rol voor cliëntenraden ontbreekt. Waarom hebben cliëntenraden geen adviesrecht met betrekking tot het beleidsplan?

Art 3.2: lid f: Afzondering en separatie

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat het beleid van de Inspectie is gericht op het verbod van separatie en eenzame opsluiting. Zij vragen zich af dit wetsvoorstel daarmee niet achterloop op de huidige praktijk?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari