Inbreng Gert-Jan Segers tbv Wijz. Penitentiaire beginselenwet ivm vervoer en medisch klachtrecht

donderdag 06 maart 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van een Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

Onderwerp:   Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

Kamerstuk:    33 844

Datum:            6 maart 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel dat strekt tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen, met memorie van toelichting. Deze leden stellen vragen ten aanzien van de experimenteerbepaling, het vervoer en het fouilleren van de ingeslotene voor, tijdens en na het vervoer.

Experimenteerbepaling

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om een nadere onderbouwing van de noodzaak en het belang van de voorgestelde experimenteerbepaling. Deze leden vragen in welke concrete situaties de voorgestelde experimenteerbepaling van nut zal zijn.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen reeds een experimenteerbepaling bevat en zij vragen naar de resultaten van deze bepaling. Deze leden vragen concreet hoe vaak de bepaling reeds gebruikt is.

Vervallen beroepsmogelijkheid veroordeelde

De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat het schrappen van een beroepsmogelijkheid er toe leidt dat de veroordeelde een rechtsmiddel zal worden ontnomen en dat naar aanleiding van het advies van de Raad van State een nota van wijziging wordt verwacht. Deze leden vragen wanneer deze nota zal verschijnen.

Vervoer

De leden van de fractie van de ChristenUnie hoe wordt geborgd dat het advies van de directeur van de inrichting over de wijze van vervoer aan DV&O inderdaad zwaarwegend is. Deze leden vragen of er een schriftelijk verslag wordt gemaakt indien wordt afgeweken van het advies.

Fouilleren van de ingeslotene voor, tijdens en na het vervoer

De leden van de fractie van de ChristenUnie-fractie constateren dat de ingeslotene op basis van het nieuwe wetsvoorstel meermalen kan worden gefouilleerd hetgeen meermaals de toepassing betekent van een zwaar dwangmiddel in korte tijd. Deze leden vragen wat op dit moment gebruikelijk is en welke verruiming dit wetsvoorstel beoogt. Zij vragen welke inspanningen zijn gedaan met het huidige voorstel om het aantal fouilleringen tot een minimum te beperken.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari