Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Windenergiegebieden (AO d.d. 24/04)

donderdag 24 april 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Economische Zaken aan een voortgezet algemeen overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister voor Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Windenergiegebieden (AO d.d. 24/04)

Kamerstuk:    33 612

Datum:            24 april 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de provincie Fryslân verschillende opties zijn voor plaatsing van windmolens, zoals in het IJsselmeer, op of langs de Afsluitdijk en op het land, en dat op dit moment geen opties uitgesloten mogen worden;

overwegende dat nog niet duidelijk is of alle locaties voldoen aan de voorwaarden van draagvlak en inpasbaarheid in de natuur;

verzoekt de regering, de drie locaties in Fryslân in beeld te houden en met de regio te onderzoeken of windmolens op of langs de Afsluitdijk en windmolens op land kunnen dienen als aanvulling of vervanging voor de locatie IJsselmeer-Noord om te voldoen aan de afgesproken opgave voor Fryslân in 2020, waarbij de effecten op draagvlak, natuur en milieu nauwkeurig in kaart worden gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 39 (33612).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat medegebruik van windparken op zee door de visserijsector en de recreatiesector momenteel is uitgesloten, terwijl dit in andere landen wel is toegestaan;

overwegende dat er plannen zijn voor sluiting van delen van de Noordzee voor de visserij;

verzoekt de regering, de voorgenomen sluiting van delen van de Noordzee voor de visserij zo veel mogelijk te projecteren in de windparken

verzoekt de regering tevens, medegebruik van windparken op zee door de visserijsector en de recreatiesector mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40 (33612).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari