Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Modernisering milieubeleid

woensdag 23 april 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ten behoeve van Modernisering milieubeleid

Onderwerp:   Modernisering milieubeleid

Kamerstuk:    28 663

Datum:            23 april 2014

Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de agenda modernisering milieubeleid. De verschillende voorstellen om te komen tot meer transparantie, samenwerking, vereenvoudiging en innovatie spreken aan maar kunnen pas echt worden beoordeeld als ze zijn uitgewerkt in concrete beleidsmaatregelen en gerelateerd aan concreet te bereiken doelen.

Nieuwe vraagstukken

De ChristenUnie onderschrijft de focus op klimaat en energie, duurzaam gebruik van grondstoffen en gezonde en veilige leefomstandigheden. Wel vraagt de ChristenUnie aandacht voor nieuwe vraagstukken. In de agenda wordt gesproken over nanotechnologie maar genoemde leden missen aandacht voor het thema straling door de telecom sector. Andere landen zoals recent nog België hebben vanuit het voorzorgprincipe op dit gebied maatregelen genomen met name met betrekking tot reclame voor telefoons gericht kinderen en een verplichte publicatie van stralingswaarden op verpakkingen. De ChristenUnie-fractie vraagt of de regering in Nederland ook voornemens is dergelijke maatregelen te nemen.

Veiligheidsrisico’s

De ChristenUnie is benieuwd naar het nieuwe afwegingskader voor veiligheids- en risicovraagstukken. Absolute veiligheid bestaat niet en dat vraagt een nuchtere analyse. Maar juist vanwege de enorme impact die optreedt wanneer een risico zich ondanks de kleine kans toch voordoet wijst de ChristenUnie er wel op dat juist bij ruimtelijke vraagstukken over locaties van gevaarlijke bedrijven het voorzorgprincipe extra belangrijk is. In de agenda wordt een verband gelegd met de Ladder voor duurzame verstedelijking. Genoemde leden vragen of deze ladder niet te vrijblijvend is om geschikt te zijn voor veiligheidsvraagstukken.

Inpassingsmaatregelen

Onderzocht wordt of milieu en duurzaamheid ook een plek kunnen krijgen in het MIRT. Genoemde leden zien uit naar de resultaten van dit onderzoek. Zij vragen daarbij ook naar ruimtelijke inpassing te kijken van grote infrastructurele projecten. Is het kabinet voornemens om terug te komen op het uitgangspunt van de afgelopen jaren dat er geen ruimte is voor bovenwettelijke inpassingsmaatregelen?

Ladder duurzame verstedelijking

In de nieuwe brede MIRT-onderzoeken wordt ook gekeken naar creatieve en slimme oplossingen om te komen tot duurzame vormen van mobiliteit. De ChristenUnie-fractie geeft in dit verband in overweging om de ladder voor duurzame verstedelijkingsvraagstukken zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het Besluit Ruimtelijke Ordening verder te differentiëren. De ladder bestaat nu uit slechts drie treden. De derde trede gaat er vanuit dat indien herstructurering of transformatie van bestaand stedelijk gebied onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de regionale, intergemeentelijke vraag te voldoen dat betrokken overheden beoordelen of “de ontwikkeling zo kan worden gerealiseerd dat deze passend multimodaal ontsloten is of als zodanig wordt ontwikkeld.” Het is nogal een verschil of hierbij wordt aangesloten bij bestaande infrastructuur of dat er nieuwe infrastructuur moet worden ontwikkeld. Ook maakt de ladder nog geen onderscheid tussen duurzame en minder-duurzame vormen van mobiliteit zoals in de nu voorliggende agenda modernisering milieubeleid wel wordt gedaan. De ChristenUnie vraagt daarom of de regering bereid is deze intenties om te zetten in een concrete versterking van de ladder voor duurzame verstedelijking door uitbreiding van het aantal treden.

Stimuleren van gemeenten

Er wordt in de agenda veel nadruk gelegd op de winst die lokaal kan worden geboekt in de steden. De ChristenUnie vraagt welke handvatten steden hiervoor geboden zullen krijgen naast faciliteren en stimuleren. Gemeenten zouden volgens deze leden bijvoorbeeld via benchmarkingsinstrumenten en financiële prikkels gesteund kunnen worden.

Afval

De ChristenUnie-fractie merkt op dat gemeenten vragen om meer stappen van de rijksoverheid in de normstelling ten aanzien van afval om te komen tot hogere scheidingspercentages. Welke stappen gaat de regering zetten aan de voorkant van de keten op het gebied van Ecodesign en preventie van afval?

Handhaving en toezicht

De ChristenUnie-fractie vraagt een onderbouwing van de bezuiniging op het budget voor toezicht op risicovolle bedrijven (programmafinanciering EV) ten gunste van safetydeals. Zij vragen een reactie op de zorgen van RUDS dat dit zal leiden tot minder menskracht op de toezicht en handhaving.

Bronbeleid: medicijnresten

Genoemde leden ondersteunen het uitgangspunt om milieuproblemen zoveel mogelijk via bronbeleid aan te pakken omdat dit vaak efficiënter en kosteneffectiever is dan zogenaamde ‘end of pipe’ oplossingen. Genoemde leden missen in het milieubeleid echter aandacht voor medicijnresten in het oppervlaktewater. Ook voor deze problematiek is het mogelijk om bronmaatregelen met alle ketenpartners af te spreken. Verder kunnen hiervoor stroomgebiedgewijs afspraken worden gemaakt met buurlanden. Kan de staatssecretaris aangeven waarom de problematiek van geneesmiddelen en waterkwaliteit geen onderdeel uitmaakt van de aanpak modernisering milieubeleid? Wat gaat de staatssecretaris voor de aanpak van deze problematiek doen zowel nationaal als op Europees niveau?

Op 25 juni 2013 heeft de staatssecretaris een brief gestuurd over de aanpak van geneesmiddelen in drinkwater en milieu. In deze brief is een overleg aangekondigd met de watersector waaronder de waterschappen om te komen tot doelmatige maatregelen gericht op geneesmiddelen in de afvalfase. De ChristenUnie vraagt wanneer dit overleg plaatsvindt en of de Kamer ruim voor het AO waterkwaliteit een verslag kan ontvangen van dit overleg inclusief een voortgangsrapportage van de andere aangekondigde acties in genoemde brief.

Vervuiler betaalt

Op 18 maart jl. heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een rapport uitgebracht over de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeheer (Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?). De OESO doet aanbevelingen over hoe het waterbeheer in Nederland nog verder verbeterd kan worden. Op welke manier betrekt de staatssecretaris de conclusies van de OESO bij de aanpak van het milieubeleid?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari