Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Invulling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2000

donderdag 17 april 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van de Invulling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

Onderwerp:   Invulling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

Kamerstuk:    28 625

Datum:            17 april 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief over de invulling van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020.

Deze leden hebben zorgen over de uitvoering van de jonge boeren-regeling. De regeling is bedoeld voor agrarische ondernemers tot en met 40 jaar die binnen vijf jaar na de start of overname van hun bedrijf steun aanvragen. Echter volgens de gedelegeerde handelingen zouden ook jonge boeren die met hun ouders in een maatschap werken hier onder vallen, zonder dat duidelijk is of hierbij op korte termijn bedrijfsovername aan de orde is. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere definitie van ‘jonge boer’. Is het hierbij mogelijk om de regeling toe te spitsen zodat alleen agrarische jongen ná bedrijfsovername in aanmerking komen? De leden van de ChristenUnie-fractie hebben voorts zorgen over de provinciale koppen, zoals ook al aan de orde gebracht in het laatste AO Landbouw- en Visserijraad. Zij vragen het kabinet nogmaals om ervoor te zorgen dat de selectiecriteria die provincies mogen opstellen, niet leiden tot een ongelijk speelveld tussen jonge boeren in verschillende provincies. De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat er een relatief beperkt budget is voor deze belangrijke regeling, zeker in vergelijking met de budgetten voor de andere plattelandsontwikkelingsmaatregelen. Deze leden vragen het kabinet nogmaals te  kijken naar de mogelijkheden om het Europese cofinancieringspercentage te vergroten of de nationale bijdrage te verhogen, gezien het belang van deze maatregel voor de toekomst van de agrarische sector en het feit dat de regeling tot nu toe telkens overvraagd wordt. Genoemde leden zijn van mening dat in het budget onvoldoende tot uiting komt dat de jonge boeren als een prioriteit binnen het POP3 worden bestempeld.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen op welke wijze het POP geëvalueerd zal worden en hoe deze evaluatie verschilt met de voorgaande perioden. Is het mogelijk dat een tussentijdse evaluatie leidt tot aanpassing van de prioriteiten De leden van de ChristenUnie-fractie en budgetten?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen het kabinet in te gaan op welke punten het POP3 daadwerkelijk eenvoudiger is geworden, voor zowel de begunstigden als de betaalorganen. Hiermee samenhangend vragen deze leden welke maatregelen worden genomen om de foutenmarge bij de uitvoering van het POP, een terugkerend probleem, te verkleinen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari