Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet schriftelijk overleg Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

woensdag 21 mei 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een voortgezet schriftelijk overleg met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken   

Onderwerp:   VSO Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

Kamerstuk:    28 625

Datum:            21 mei 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb vandaag geen moties voor dit debat, maar ik geef de staatssecretaris wel graag twee punten mee. Het eerste punt betreft de jonge boeren. Voor mijn fractie is dat een zeer belangrijk punt. Mijn fractie is blij met de topping-up die in de eerste pijler komt, maar er mag geen verwatering plaatsvinden van de bestaande investeringsregelingen in de tweede pijler. Dat zeg ik er meteen bij. Mijn fractie heeft eerder gepleit voor een uniforme uitvoering van deze regeling in alle provincies. De heer Geurts verwees ook al naar de motie van mij en hem, die de Kamer heeft aangenomen, de motie Dik-Faber/Geurts.

Van mijn contacten bij de NAJK heb ik begrepen dat hierover in juni weer bestuurlijk overleg wordt gevoerd. Ik roep de staatssecretaris op om hierbij goed in de gaten te houden dat de door de Kamer gevraagde uniformiteit er ook komt. Ik weet dat de staatssecretaris dat ook heel graag wil. Verder hoor ik graag van de staatssecretaris hoe zij staat tegenover het voorstel van de NAJK om de uitbetalingscondities van de regeling aan te passen, waarbij de subsidie wordt uitbetaald naar rato van het aandeel van het eigen vermogen dat de jonge boer in de onderneming heeft.

Mijn tweede punt gaat over de kwetsbare sectoren. Ik krijg momenteel ontzettend veel mails van kalverhouders, allemaal familiebedrijven, die zich zorgen maken over de concurrentiepositie van de Nederlandse vleeskalverhouderij. Mijn fractie deelt deze zorgen en pleit ervoor dat er zo spoedig mogelijk helderheid komt over de keuzes die Nederland zal maken. In de eerste pijler is er ruimte om de afbouw van de toeslagruimte te beperken en in de tweede pijler kan de kalverhouderij via innovatiesubsidies worden gesteund. Op dat laatste punt heb ik een motie aangehouden. Kan de staatssecretaris toezeggen dat ze hierbij ook heeft voor de positie van jonge kalverhouders?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari