Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 juli 2014

dinsdag 08 juli 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van de Landbouw- en Visserijraad

Onderwerp:   Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 juli 2014

Kamerstuk:    21 501 - 32

Datum:            8 juli 2014

Toekomst zuivelsector

De leden van de ChristenUnie-fractie hopen dat er deze Raad eindelijk een akkoord zal worden gesloten over een zachte landing voor de zuivelsector in 2015. Kan de staatssecretaris aangeven waar precies de weerstand zit van de landen die het voorstel van de zachte landing tegenhouden? Ziet de staatssecretaris mogelijkheden om deze landen tegemoet te komen. Welke alternatieven ziet de staatssecretaris naast het aanpassen van de vetcorrectiefactor om een superheffing te voorkomen?

Uitvoering EU-schoolfruitregeling

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de problematiek bij de betaling van de EU-schoofruitregeling. Zij vragen de staatssecretaris te reageren op de berichtgeving dat de problematiek is ontstaan als gevolg van een vertaalfout door het ministerie. Klopt het dat deze fout reeds tweeënhalf jaar geleden is ontdekt door een ambtenaar van het ministerie? Zo ja, waarom is hierover niet in een eerder stadium contact geweest met de fruithandelaren? Genoemde leden zijn van mening dat de bal nu niet eenzijdig bij de handelaren mag worden gelegd, omdat zij niet conform de EU-regelgeving zouden hebben gehandeld, terwijl er blijkbaar fouten stonden in een gecertificeerd rapport waardoor de handelaren mogelijk op het verkeerde been zijn gezet. Is de staatssecretaris bereid om in overleg met de handelaren te komen tot een oplossing, zo vragen deze leden?

Voedselverspilling

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de mededeling Duurzaam Voedsel inmiddels is gepubliceerd en of deze mededeling ook zal leiden tot aanpassing van wetgeving. Zij vragen de staatssecretaris hoe deze geplande mededeling zich verhoudt tot de mededeling over de Circulaire Economie die vorige week is gepubliceerd, waarin ook een doelstelling voor 30% minder voedselverspilling in 2025 is opgenomen. Wat vindt de staatssecretaris van deze forse afzwakking van de Europese ambitie om in 2020 tot 50% minder voedselverspilling te komen? Mogen de genoemde leden ervan uitgaan dat de staatssecretaris vast blijft houden aan haar doelstelling om voedselverspilling met 20% te verminderen in 2015?

Visserij

De ChristenUnie-fractie maakt zich zorgen om het ICES-advies voor tong. Klopt het zo vragen deze leden dat het paaibestand tegen de 50.000 ton zit wat substantieel boven het Veilig Biologisch Minimum van 35.000 ton is en dat desondanks ICES adviseert nog steeds op basis van fase I van het beheerplan voor tong en schol te werken? Klopt het dat dit resulteert in een TAC-verlaging van 8 % terwijl afgelopen jaren de TAC al 2x15% is verlaagd? Genoemde leden vragen wat hier de biologische noodzaak toe is? Waarom wordt fase II van het beheerplan ondanks de toezeggingen van vorig jaar naar aanleiding van opmerkingen van Nederland nog steeds niet ingezet door de Europese Commissie? De ChristenUnie is blij dat de staatssecretaris de Commissie opnieuw zal verzoeken om dit op te pakken. De ChristenUnie-fractie vraagt een krachtig signaal door nu reeds aan te kondigen dat een verdere korting van de TAC voor tong niet meer geaccepteerd wordt totdat invulling van fase II heeft plaatsgevonden.

De leden van de ChristenUnie constateren dat de staatssecretaris in de afgelopen visserijraad kritisch is geweest t.a.v. te ruime deminimis regelingen en uitzonderingen in de discardplannen. Genoemde leden zijn zoals bekend kritisch ten opzichte van de aanlandplicht en zijn van mening dat de nieuwe aanlandplicht werkbaar moet zijn en dat hiervoor uitzonderingen zoals deminimis nodig zullen zijn. Zij hebben de indruk dat de Nederlandse inzet op dit punt te strikt is en niet bevorderlijk is voor het draagvlak bij andere lidstaten voor maatregelen die juist in het belang zijn van de Nederlandse visserijsector. Zij vragen hoe de staatssecretaris het speelveld ziet en op welke wijze ook de specifieke Nederlandse belangen hierbij zoveel mogelijk kunnen worden veiliggesteld.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari