Inbreng Gert-Jan Segers ten behoeve van de Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein

donderdag 19 juni 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein

Onderwerp:   Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein

Kamerstuk:    33 935

Datum:            19 juni 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorstel van wet inzake tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein). De leden van de fractie van de ChristenUnie zien de meerwaarde van het tijdelijke sociaal deelfonds vooral daarin gelegen dat dit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijksoverheid en gemeenten voor het realiseren van de betrokken maatschappelijke doelen benadrukt. Deze leden merken op dat dit wetsvoorstel een spanningsveld in zich bergt tussen enerzijds het garanderen van ruime beleidsvrijheid aan gemeenten om lokaal maatwerk te kunnen leveren en anderzijds de wens om in de transitiefase enkele waarborgen te bieden die bijdragen aan een succesvolle uitvoering. De huidige balans geeft de leden aanleiding tot het stellen van een aantal vragen.

Uitkeringsvorm

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om een nadere toelichting op de keuze voor een aparte uitkeringsvorm buiten het huidige stelsel van uitkeringen en daarmee een keuze voor afwijking van het regime van de Financiële-verhoudingswet (Fvw). Zij vragen of dergelijke uitzonderingen in het verleden vaker gemaakt zijn en met welke argumentatie geconstateerd werd dat het kader van de Fvw niet voldeed. Zij vragen hoe deze keuze zich verhoudt tot het streven naar vereenvoudiging van het stelsel van financiële verhoudingen.

Verantwoording

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om een duidelijk kader op welke manier het Rijk zal vaststellen dat aan de bestedingsvoorwaarden is voldaan. Zij wijzen daarbij op de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer die haar zorgen uitspreekt over de schijnzekerheid van de huidige verantwoordingsplicht. Deze leden vragen welke extra informatie de voorgestelde verantwoordingslijn voor het Rijk oplevert en wat de toegevoegde waarde van deze informatie is. Zij vragen tevens of bezien is welke regeldruk en financiële lasten dit voor gemeenten meebrengt.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zien graag een reactie op de opmerking van de Algemene Rekenkamer dat het monitoringsinstrumentarium Informatievoorziening voor derden — kortweg 1v3 — in geen enkel opzicht ontworpen is om verantwoordingsinformatie te genereren. Deze leden vragen of de huidige inrichting afdoende garandeert dat de Algemene Rekenkamer een een rechtmatigheidsverklaring op rijksniveau kan geven. Indien dit met de huidige inrichting niet afdoende valt te garanderen vragen deze leden welke oplossingen hiervoor gevonden kunnen worden.

Opschorting

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben vragen bij de voorgestelde sanctie van het opschorten van de uitkering voor ten hoogste zesentwintig weken. Deze leden vragen naar een onderbouwing van de effectiviteit en bruikbaarheid van deze sanctie. Deze leden vragen in welk opzicht de huidige wetgeving, inclusief de taakverwaarlozingsregeling, niet voorziet in een afdoende instrumentarium om in te grijpen indien een gemeente ernstig tekort schiet. Zij vragen tevens om nader in te gaan op de kritiek van de Raad van State dat de vergelijkbare sanctie uit art. 17b Fvw verbonden is aan de specifieke uitkeringen, hetgeen hier niet het geval is.

Overige

De leden van de fractie van de ChristenUnie lazen dat de Algemene Rekenkamer voorafgaand aan de indiening van het wetsvoorstel graag geconsulteerd was in het kader van artikel 96 Comptabiliteitswet (CW). Zij vragen of dit overwogen is en welke afweging is gemaakt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari