Inbreng verslag (wetsvoorstel) Gert-Jan Segers ten behoeve van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

donderdag 11 september 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken ten behoeve van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Onderwerp:   Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Kamerstuk:    33 978

Datum:           11 september 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorstel dat strekt tot aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT). Deze leden steunen het uitgangspunt dat het ministerssalaris de top van het loongebouw van de publieke sector dient te zijn. Het voorliggende wetsvoorstel en het andere voorgenomen wetgevingstraject op dit gebied geven deze leden aanleiding om nog enkele vragen te stellen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren opnieuw dat het andere wetgevingstraject dat strekt tot uitbreiding van de werking van de WNT een veel langzamer tempo kent. Deze leden betreuren dat en zij vragen of en op welke manier dit traject bespoedigd kan worden zodat de datum van inwerkingtreding eerder ligt dan in 2017.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in het licht van de jurisprudentie van de afgelopen jaren opnieuw aandacht voor de problemen van decentrale overheden om subsidieontvangers verplichtingen op te leggen met betrekking tot de maximale bezoldiging van de subsidieontvanger of van personen die onder diens verantwoordelijkheid werkzaamheden verrichten. De  motie Segers c.s. (Kamerstukken II 2013/14, 30 715, nr. 15) wordt inmiddels uitgevoerd, maar deze leden hebben nog geen voorstel gezien dat decentrale overheden de vrijheid geeft om zelf eisen op dit punt te stellen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat het huidige wetsvoorstel de mogelijkheid biedt om bij algemene maatregel van bestuur inkomensbestanddelen aan te wijzen die geen onderdeel van de bezoldiging vormen. Zij vragen hoe gewaarborgd wordt dat hier geen substantiële bestanddelen voor in aanmerking komen of dat er een stapeling van mogelijkheden wordt geboden die opgeteld een substantieel bestanddeel zullen vormen. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of een voorhangprocedure in casu is overwogen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari