Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren

donderdag 06 november 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan het Ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren

Onderwerp:   Ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren

Kamerstuk:    33 037

Datum:           6 november 2014

Vragen en opmerkingen van de leden van de ChristenUnie-fractie

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting. Zij hebben hierbij enkele vragen. Deze leden zijn van mening dat extra inspanningen om emissie te verminderen hand in hand moeten gaan met ruimte voor bedrijfsontwikkeling en eenvoudiger procedures. Zij vragen de Staatssecretaris hoe zij dit ziet en hoe zij de samenhang ziet tussen de inwerkingtreding van de PAS en onderhavig besluit.

De leden van de ChristenUnie-fractie vrezen dat het besluit ertoe leidt dat bestaande bedrijven die niet willen uitbreiden extra eisen krijgen opgelegd om bedrijven die wel willen groeien hiervoor de ruimte te geven. Zij achten dit niet wenselijk, aangezien dit mogelijk kostprijzen-hoging en schaalvergroting in de hand werkt. Welke mogelijkheden ziet de Staatssecretaris om met name strengere eisen te stellen aan de bedrijven die willen groeien en bestaande bedrijven hierdoor te ontzien? Deze leden hebben moeite met de vormgeving van de overgangsregeling. Deze zal ertoe leiden dat agrariërs die bezig zijn met bouwen van een nieuwe stal maar hiermee nog niet klaar zijn al aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Zij moeten dan een nieuwe vergunning en financiering aanvragen terwijl ze al bezig zijn met bouwen. Ziet de Staatssecretaris mogelijkheden om het overgangsregime op dit punt te verruimen?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen in het bijzonder aandacht voor de financiële situatie in de legpluimveehouderij. Deze is al geruime tijd zeer slecht. Tegelijkertijd is de ammoniak- en fijnstof uitstoot toegenomen door de omschakeling van het batterijsysteem naar het scharrel-systeem. Door deze welzijnsmaatregel moet de legpluimveehouderij nu weer extra investeren in stalaanpassingen die niet direct betaald kunnen worden door een hogere opbrengstprijs. Deze leden vragen de Staatssecretaris om hiermee rekening te houden en legpluimveehouders meer tijd te geven om aanpassingen te doen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari