Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

woensdag 19 november 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van de Wet windenergie op zee

Onderwerp:   Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

Kamerstuk:    34 058

Datum:           19 november 2014

I. ALGEMEEN

Hoofdstuk 1. Inleiding

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de Wet windenergie op zee. Zij vinden snelle invoering van voorliggende wet van belang voor een forse groei van hernieuwbare energie in Nederland. Dit is in het belang van de luchtkwaliteit, volksgezondheid en milieu. Het is ook economisch verstandig om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen snel terug te dringen. Genoemde leden stellen nog enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen nadere toelichting op het doel om een kostenreductie van 40% te realiseren. Erkent de regering dat naast het bedrijfsleven ook de overheid hierbij een belangrijke rol heeft? Op welke manier werkt de overheid mee aan de doelstelling van kostenreductie bij de uitrol, vergunningverlening en extra investeringen in innovatie?

Hoofdstuk 3. Hoofdlijnen van het  voorstel

§ 3.1. Het kavelbesluit

3.1.1. Relatie tussen gebieden  en kavels

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe de regering om wil gaan met ‘near shore’-gebieden binnen de 12 mijlszone. Is hierbij wijziging van het Nationaal Waterplan nodig? Zo ja, acht de regering dit wenselijk?

3.1.2. Belangenafweging

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom in artikel 3 is gekozen voor het ‘rekening houden’ met de belangen van derden bij besluitvorming omtrent het aanwijzen van een kavel. De Raad van State wijst echter op mogelijke samenloop van nationale belangen bij de benutting van de schaarse ruimte. Bij de formulering ‘rekening houden met’ lijkt echter windenergie op zee voorrang te krijgen op andere activiteiten. Graag een toelichting.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier het belang van visserij en scheepvaart wordt meegewogen in het Nationaal Waterplan en vervolgens bij de bouw van windparken op zee. Wordt ook rekening gehouden met de specifieke gebieden waar waardevolle vis wordt gevangen en wordt daarbij de kennis en expertise van de sector benut?

3.1.3. Natuuraspecten

De leden van de fractie van de ChristenUnie vinden het van belang dat de effecten van windparken op de ecologie goed worden meegewogen. Zij waarderen het dat de toets van de natuuraspecten wettelijk verankerd is. Zij vragen in dit kader nog wel naar de status van het toetsingskader ecologie en cumulatie, dat in ontwikkeling is. Zo is nog onvoldoende duidelijk wat de effecten van windparken zijn op de onderwaternatuur. Op welke manier wil de regering het toetsingskader verder ontwikkelen en toepassen bij de bouw van nieuwe windparken?

§ 3.2. De vergunning

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wanneer bedrijven duidelijkheid hebben over de subsidie, aangezien dit van belang is voor investeerders en de business case tijdig rond moet zijn om aan de bouw van de windparken te beginnen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe wordt omgegaan met de situatie dat de vergunninghouder niet slaagt in het (financieel) realiseren van het windpark. Besluit de regering in dat geval ook tot een nieuwe tenderprocedure?

§ 3.3. Uitbreiden taken netbeheerder voorbereidingsfase

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de wet STROOM niet zal leiden tot vertraging voor de aanleg van het netwerk, aangezien dit een omvangrijk wetsvoorstel is. Het is van belang dat Tennet op tijd de bevoegdheid heeft om de rol van netbeheerder in te vullen. Op welke manier wordt de ingangsdatum van 1 januari 2016 gehaald? Waarom is niet gekozen voor het aanwijzen van Tennet als netbeheerder in voorliggend wetsvoorstel? Welke voorbereidingen kan Tennet al treffen voor deze ingangsdatum, terwijl Tennet nog niet wettelijk is aangewezen als netbeheerder?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier tijdige realisatie van een onderstation op zee door Tennet kan worden uitgevoerd, aangezien de bouw van een onderstation doorgaans 4 jaar in beslag neemt. Er moet immers ook investeringsruimte zijn na het sluiten van de tender. Daarbij wijzen de leden ook op de tekst in artikel 29, lid 1, waarin alleen het ‘voorbereiden van vergunningaanvragen en een netontwikkelingsplan staan genoemd. Is dit voldoende om ook de aansluiting tijdig te realiseren? Moet dit niet expliciet in de wet worden opgenomen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of het landdeel van de kabelaansluiting onder de definitie van het net op zee valt. Zo nee, is dit niet wenselijk om procedures te versnellen?

Hoofdstuk 8. Overgangsrecht

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben nog vragen over het vervallen van bestaande vergunningen. Bedrijven hebben vanaf 2010 altijd het signaal gekregen dat bestaande vergunningen een plek zouden krijgen bij de ontwikkeling van wind op zee. Ook in het Energieakkoord is hierover een passage opgenomen. De bedrijven zijn bovendien niet benaderd over mogelijke inpassing van bestaande vergunningen. Waarom zijn deze bedrijven niet benaderd en betrokken? Op welke manier zorgt de regering voor een redelijke oplossing, ook om het investeringsklimaat op orde te houden? Hoe gaat de regering om met het borgen van een adequate vergoeding in deze wet voor schade als gevolg van het intrekken van vergunningen?

II. ARTIKELEN

Artikel 11

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wat de gevolgen zijn voor de vergunninghouder wanneer een kavelbesluit geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken of gewijzigd. Wordt eventuele schade vergoed?

Artikel 17

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de gevolgen van artikel 17voor het investeringsklimaat en de bereidheid van banken en financiers om te investeren. In dit artikel wordt immers de mogelijkheid gegeven om een vergunning in te trekken.

Artikel 34

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom in artikel 34 ruimte wordt gegeven aan het intrekken van vergunningen, aangezien nu juist blijkt dat het investeringsklimaat is aangetast door het recent intrekken van vergunningen. Waarom kiest de regering voor het wijzigen van de vergoedingsgrondslag?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari