Bijdrage Gert-Jan Segers aan het wetgevingsoverleg Media van OCW-begroting 2015

maandag 24 november 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers op het onderdeel Media van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een wetgevingsoverleg met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   OCW-begroting 2015, onderdeel Media

Kamerstuk:    34 000 - VIII

Datum:           24 november 2014

De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Het is niet efficiënt, er is sprake van versplintering en verdeeldheid, er zijn allemaal aparte baasjes die onvoldoende samenwerken, en veel te vaak staat het deelbelang voorop en niet het belang van het geheel. Je kunt je ook oprecht afvragen of de beste mensen op de cruciale plekken zitten. Het is toch wel erg vaak "ons kent ons" en een incrowdwereldje. Het is niet transparant. Er worden nog altijd salarissen betaald die door veel burgers als belachelijk hoog worden beschouwd. Bijdragen zijn vaak niet onderscheidend en je kunt je afvragen wat de toegevoegde waarde van sommige bijdragen is.

Mevrouw de voorzitter. U hebt het vast al door. Ik heb het natuurlijk over onze democratie, over het functioneren van de Tweede Kamer, het kabinet en de politieke partijen. Zelfs al zouden al die clichés waar zijn en zou onze democratie slecht functioneren, dan nog zijn pluriformiteit en vrijheid altijd vele malen belangrijker dan efficiency en centralisme.

Dat is een spiegel die ik de staatssecretaris graag voorhoud. De presentatie van de omroepplannen en de toelichting waren echt een feest van clichés. Op het Veronicaschip gaan mopperen over Hilversum. Alsof er nog een misverstand bestond over de politieke kleur van de staatssecretaris.

Er heeft net een enorme reductie van het aantal omroepen plaatsgevonden, maar de staatssecretaris blijft melden dat er veel te veel omroepen zijn en dat zij elkaar ook nog eens in een wurggreep houden. De pluriformiteit van omroepverenigingen heet bij hem: een restant van de verzuiling. Omroepbazen zijn mastodonten die vaker bij ons in Den Haag zouden zijn dan met programma's bezig te zijn. Dat heeft de staatssecretaris toch niet nodig? Dat was goedkoop en makkelijk. Is er dan geen enkele waardering voor de pluriformiteit en de creativiteit van al die hardwerkende Nederlanders in Hilversum en voor het feit dat wij zo veel omroep voor zo weinig geld krijgen, als je ons vergelijkt met andere landen in Europa?

De ChristenUnie is voor vernieuwing, maar niet ten koste van pluriformiteit en creativiteit. Daarom een aantal vragen. De staatssecretaris schrijft over de taakopdracht dat de NPO en de omroepen zich moeten afvragen of hun programma's een publiek belang dienen. Dat is geen slecht plan. Tegelijkertijd heeft de staatssecretaris zich bij de presentatie uitgelaten over programma's als Banana Split. Komt er ook een politieke beoordeling van de mate waarin de omroepen zich aan die taakopdracht houden? Zou het niet beter zijn om een aantal publieke waarden te benoemen waaraan de omroep dienstbaar moet zijn, in plaats van programma's op te sommen, zoals de staatssecretaris doet?

De staatssecretaris heeft eerder warme woorden gesproken over het belang van levensbeschouwing. Hij zei dat aandacht besteden aan levensbeschouwing een taakopdracht in de wet is en blijft en dat dit ook een vertaling moet krijgen in het nieuwe concessieplan en de bijbehorende prestatieovereenkomst. Hoe past levensbeschouwing binnen de taakopdracht? Ik sluit mij aan bij de vragen van collega Heerma over de borging. Er is een motie aangenomen van de heer Heerma en van mij om hiervoor een bedrag van 9 miljoen te oormerken. Ik neem aan dat de staatssecretaris vasthoudt aan die motie en dat deze wordt uitgevoerd. Houdt hij ook vast aan de toezegging aan de Eerste Kamer om daarvoor nog 3 miljoen extra te reserveren? Ik stel die vraag omdat voor de makers van programma's voor de Joodse gemeenschap nog steeds niet duidelijk is hoe de toekomst er per 1 januari 2016 uitziet. Kan de staatssecretaris mij daarover meer vertellen?

Volgens Trouw van afgelopen zaterdag kan worden betwijfeld of er veel belangstelling bestaat om mee te bieden op programma's, het pitchen van buiten, met 50% garantiebudget. Volgens de ChristenUnie kan dit een interessante en eigentijdse poging worden om pluriformiteit en creativiteit op een nieuwe manier vorm te geven. Het is wel van belang dat de omroepen de dragers van pluriformiteit blijven en als coproducent optreden. Klopt het dat het voorstel van de staatssecretaris in het verlengde ligt van de brief die in juni door de NPO en de omroepen is gestuurd?

Ondertussen weten we dat het heel veel vraagt van Hilversum om deze vernieuwing vorm te geven. De omroepen hebben gevraagd om meer tijd om dit samen met de NPO uit te werken. Geeft de staatssecretaris hun die ruimte? Voor welke plannen in het kader van dit voorstel of van andere voorstellen is wetswijziging nodig? Die gaan wij dus nog uitgebreid bespreken.

Ik sluit mij ook aan bij vragen over Omrop Fryslân. Ik heb niet alleen gesproken met mensen van die omroep, maar ik heb zelfs 15 jaar in die provincie gewoond en ik weet hoe belangrijk de taal daar is. Ik krijg de prijs van de heer Bosma. Dat is mooi. Ik refereer aan de commissie-Hoekstra, die heeft gekeken naar het belang van de omroep voor het in stand houden van de taal. Is de staatssecretaris bereid om met de ministers van Binnenlandse Zaken en van OCW, als het gaat om het Provinciefonds en de cultuurbegroting, en met de provincie te bekijken op welke manier het huidige budget voor Omrop Fryslân op peil kan worden gehouden?

De voorzitter: Mijnheer Segers, u hebt vijf minuten gesproken.

De heer Segers (CU): Ik heb nog één minuut nodig voor enkele korte vragen. Mijn een-na-laatste vraag gaat over het belang van mediawijsheid. Afgelopen dinsdag heb ik de staatssecretaris vragen gesteld over berichten over sexting, jongeren die naaktfoto's doorsturen. Er is ook een hele wereld van gaming, met een soort parallel universum, met eigen omgangsvormen. Deze week is de week van mediawijsheid. Ik vraag de staatssecretaris om te reageren op het manifest dat vandaag wordt gepresenteerd. Is hij bereid om met de ondertekenaars daarvan in gesprek te gaan, om mediawijsheid te onderstrepen, verder uit te werken en zijn eigen verantwoordelijkheid daarin waar te maken?

Ik sluit me aan bij de vragen over salarissen die collega Van Dijk van de SP-fractie heeft gesteld.

Mijn allerlaatste vraag gaat over genrecoördinatoren en netmanagers en hun positie. Zij hebben veel macht. Ik heb daar een heel praktische vraag over, naast een kritische zin over hun positie: hoelang blijven ze eigenlijk zitten? Is er een gezonde roulatie van mensen die op die plek zitten?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari