Bijdrage van Carla Dik-Faber aan het notaoverleg MIRT

maandag 24 november 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een notaoverleg met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   MIRT

Kamerstuk:    34 000 - A

Datum:           24 november 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter. Investeren blijft ook de komende jaren nodig en dat doen we ook, maar dat mag niet ten koste gaan van onderhoud. We hebben hierover al uitvoerig gesproken bij de begrotingsbehandeling. We hopen dat de minister snel de benodigde middelen voor onderhoud reserveert en niet alleen hoopt op meevallers.

Volgens de ChristenUnie kunnen enkele megaprojecten rond de grote steden best wat soberder, om meer geld vrij te maken voor onderhoud en voor het oplossen van kleine knelpunten in de regio. Waarom gaat de minister nog steeds uit van de hoogste groeiprognoses, terwijl we hier al jaren structureel onder zitten en nu zelfs ook vaak het laagste groeiscenario niet eens halen?

Door de beperkte budgetten moeten we optimaal de mogelijkheden gebruiken voor Europese subsidies. De ChristenUnie heeft de indruk dat Nederland hier kansen laat liggen, terwijl drie van de tien prioritaire TEN-T-corridors in ons land beginnen en de EU vaak tientallen procenten van projecten wil subsidiëren. Ik heb begrepen dat er tot 2020 26 miljard euro beschikbaar is. Eind februari sluit de eerste ronde voor de aanvragen tot 11 miljard. Welke projecten gaat het kabinet hiervoor aanmelden? Welke regionale aanvragen worden ondersteund en voor welk bedrag? De ChristenUnie roept het kabinet op om ambitieus in te zetten. We noemen als voorbeelden Kornwerderzand, de vaarweg Lemmer-Delfzijl, intercity's op de spoorlijn Heerlen-Aken en Groningen-Bremen, en zo kan ik nog even doorgaan.

Europa heeft de lidstaten ook gevraagd om binnenhavens aan te melden voor het TEN-T-netwerk. Ik zie dat dit in het buitenland wel is gebeurd, maar dat er op de Nederlandse lijst onvoldoende binnenhavens voorkomen. Ik mis bijvoorbeeld Urk en Waalwijk. Wil de minister erop inzetten dat bij de herziening van TEN-T meer Nederlandse binnenhavens op die lijst komen te staan?

De verbreding van de snelwegen rond Amsterdam voor miljarden euro's gaat ongewijzigd door terwijl het aantal auto's op de A9 niet toe-, maar juist afneemt. Het CPB was ook heel kritisch over dit project. De ChristenUnie dringt aan op een soberder plan. Met het geld dat dan overblijft, zouden wij het urgente knelpunt Schiphol kunnen financieren.

We zijn blij dat de noordelijke randweg Utrecht in de plannen naar voren wordt gehaald. Wij zouden het liefste zien dat eerst de noordelijke randweg wordt aangepakt en daarna de verbreding van de A27. Ik wijs erop dat nut en noodzaak van dit plan ook ter discussie staan, omdat er weinig tot geen groei is van de mobiliteit in het autoverkeer.

Uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat in het Blankenburgtracé een coupurekering mogelijk is, met excuus voor deze technische termen. Betekent dit dat een betere inpassing in het gebied mogelijk is? De ANWB en Natuurmonumenten zien hiervoor kansen. De ChristenUnie vraagt de minister om geen onomkeerbare stappen te nemen en goede inpassingsmogelijkheden een kans te geven.

Station Schiedam-Kethel is uitgesteld tot na 2028. De ChristenUnie vraagt hier meer ambitie. Er staat al sinds 1990 een nieuwbouwwijk. Als we in dit tempo doorgaan, ligt er pas een station als de oorspronkelijke bewoners met pensioen gaan. Er ligt al jaren een betonnen viaduct voor een tram, maar deze gaat pas rijden als het station opent. Belgische toestanden, midden in de Randstad!

Door de andere sprekers is ook gerefereerd aan de A15. Er blijkt nog een knelpunt te zijn ter hoogte van de Drechtsteden. Is de minister bereid om bij te dragen aan een snelle oplossing uit het budget voor Beter Benutten?

In Zeeland horen we zorgwekkende berichten over de verkeersveiligheid op de A58. Is de minister bereid om de veiligheid te verbeteren met goede belijning en een systeem voor incidentenmanagement?

Er is al heel veel gezegd over de Ruit Eindhoven. Ik vraag de minister om de Ladder van Verdaas toe te passen en pas te kiezen voor een nieuwe weg als alle andere opties zijn bekeken. Wij zouden de nieuwe oost-westverbinding willen schrappen, omdat deze het landschap schaadt. In plaats daarvan zouden wij de A67, de A58 en de provinciale weg de N279 willen versterken. Wij vinden de MKBA niet evenwichtig, omdat een dergelijke variant niet is meegenomen. Ook heb ik de indruk dat veel kosten zijn toegerekend aan de noord-zuid-corridor, om zo de Ruit gunstiger voor te stellen.

De voorzitter: U hebt nog één minuut voor uw betoog.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dan moet ik nu in sneltreinvaart door.

Waarom komen er geen nieuwe stations in Berkel-Enschot en Staphorst? Er zijn dagelijks meer dan duizend nieuwe reizigers.

Wij blijven ons zorgen maken over het knooppunt A1/A30. Wij hopen dat de minister in ieder geval in gesprek wil blijven met de regio. Wij weten dat er discussie over is, maar volgens ons kan een gesprek geen kwaad.

Mijn fractie is blij dat er een kwartierdienst komt tussen Leeuwarden en Sneek, maar ik heb begrepen dat er nog wel knelpunten zijn bij het traject Leeuwarden-Harlingen. Daar wordt geen halfuurdienst gereden en de aansluitingen op Leeuwarden zijn slecht. Wil de minister hierover het gesprek aangaan met de provincie en kijken wat de mogelijkheden zijn? Ik heb begrepen dat de kosten van een klein stukje spoorverdubbeling 6 miljoen zijn. Dat zou misschien met cofinanciering opgelost kunnen worden.

De voorzitter: Kunt u afronden?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Ik noem nog de spoorverbinding van Groningen-Veendam-Stadskanaal. Over de N33 is ook door andere fracties gesproken en daar sluit ik mij graag bij aan.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari