Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Situatie rondom de ziekenhuizen in Dokkum, Den Helder en Terneuzen (AO d.d. 10/12)

woensdag 17 december 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Situatie rondom de ziekenhuizen in Dokkum, Den Helder en Terneuzen (AO d.d. 10/12)

Kamerstuk:    32 299

Datum:           17 december 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb drie moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het faillissement van het ziekenhuis De Sionsberg een belangrijke plek voor specialistische zorg in de regio Noordoost-Friesland wegvalt;

constaterende dat men in de regio van onderop met betrokken partijen een plan heeft gemaakt voor een doorstart, waardoor het ziekenhuis in afgeslankte vorm kan blijven functioneren;

overwegende dat de Kamer voor 1 maart zal worden geïnformeerd over een visie op ziekenhuiszorg in krimpregio's;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om via de beleidsregel innovatie van de NZa financiering voor een doorstart mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Bruins Slot en Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34 (32299).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een plan ligt waardoor het failliete ziekenhuis De Sionsberg, in afgeslankte vorm, een doorstart kan maken en daarmee de ziekhuiszorg in Noordoost-Friesland voor een deel overeind kan blijven;

overwegende dat deze doorstart mogelijk is gemaakt door nauwe betrokkenheid van onderop, door onder andere specialisten, huisartsen, cliënten, cliëntenverenigingen en de zorgverzekeraar;

verzoekt de regering om de doorstart van De Sionsberg als pilot te zien voor andere plekken in het land waar specialistische zorg dreigt weg te vallen en dit maximaal te ondersteunen;

verzoekt de regering tevens om deze pilot uitvoerig mee te nemen in haar visie op ziekenhuiszorg in krimpregio's, die voor 1 maart naar de Kamer gestuurd zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 35 (32299).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Dan nu mijn laatste motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende regionale ziekenhuizen financieel in de problemen zitten;

overwegende dat zorg dichtbij van groot belang is;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre niet alleen het voortbestaan van acute zorg, maar ook van specialistische basiszorg voor regionale ziekenhuizen geborgd kan worden en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en dit te betrekken bij haar visie op ziekenhuiszorg die voor 1 maart naar de Kamer zal worden gestuurd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 36 (32299).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari