Inbreng Joël Voordewind met betrekking tot een Wijziging van de Wet op het primair onderwijs verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

donderdag 04 september 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van een Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Onderwerp:   Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

Kamerstuk:    33 971

Datum:           4 september 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van enkele wetten in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs. Genoemde leden vinden goede monitoring van passend onderwijs van belang, maar zij stellen nog vragen over registratie van privacygevoelige informatie, de verhouding van het wetsvoorstel tot de zorgplicht en verantwoordelijkheid van schoolbesturen en de toename van administratieve lasten voor het onderwijs.

1. Inleiding

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op de zorgplicht van schoolbesturen in het passend onderwijs, die per 1 augustus 2014 geldt. Het bevoegd gezag stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het past in de zorgplicht van schoolbesturen dat zij verantwoordelijkheid dragen voor een goede uitvoering van passend onderwijs. Genoemde leden wijzen hierbij ook op de doelstelling om administratieve lasten in het onderwijs terug te dringen. Waarom kiest de regering in het licht van de zorgplicht van schoolbesturen voor specifieke registratie van de ondersteuning per leerling? Is voor het slagen van passend onderwijs niet vooral van belang hoe schoolbesturen de basisondersteuning inrichten, in plaats van het aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief?

9. Bescherming van persoonsgegevens

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen in de Memorie van Toelichting (p.2) dat het doel van voorliggende wet is om meer inzicht te krijgen welke leerlingen in het stelsel passend onderwijs extra ondersteuning krijgen. Hierbij wordt toegelicht dat het inzicht nodig is voor toezicht, monitoring en evaluatie van de Wet passend onderwijs. Genoemde leden vragen een nadere onderbouwing waarom voor deze drie doelen persoonsspecifieke registratie nodig is. Bij het verstrekken van de gegevens door DUO aan de Inspectie van het Onderwijs en/of het Ministerie worden gegevens immers wel geanonimiseerd en geaggregeerd (p.11). Het gaat om privacygevoelige informatie bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waarbij mogelijk een relatie is met de gezondheid van een persoon. Kan de regering onderbouwen waarom voor toezicht, monitoring en evaluatie persoonsspecifieke registratie nodig is? Waarom is het registreren van individuele persoonsgegevens van ‘zwaarwegend algemeen belang’, terwijl de gegevens ook geanonimiseerd en geaggregeerd kunnen worden verwerkt voor toezicht, monitoring en evaluatie?

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat (ouders van) leerlingen de mogelijkheid hebben om de bij DUO geregistreerde gegevens van zichzelf in te zien. Hebben (ouders van) leerlingen ook de mogelijkheid om gegevens te wijzigen of om registratie van gegevens te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari