Inbreng Gert-Jan Segers ten behoeve van een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

donderdag 11 september 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van een Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Onderwerp:   Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

Kamerstuk:    33 956

Datum:           11 september 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel tot Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats. Genoemde leden willen graag de onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Publicaties op internet en in de Staatscourant

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen een nadere onderbouwing waarom de regering verwacht dat de voorgestelde elektronische publicaties in de Staatscourant vaker zullen worden geraadpleegd dan de huidige publicaties in de dagbladen.

De regering constateert dat steeds meer burgers beschikken over internettoegang. Volgens de genoemde leden houdt dit echter niet automatisch in dat mensen zonder bekende woon- of verblijfplaats in gelijke mate beschikken over internettoegang. Voor oudere mensen kan de toegang tot internet daarnaast ook problematisch zijn. Bovendien is met het beschikken over een internettoegang nog niet gezegd dat burgers daadwerkelijk de publicaties in de Staatscourant in de gaten gaan houden. Kan de regering een onderbouwede reactie geven op deze opmerkingen, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten of de regering het voornemen heeft om het wetsvoorstel te evalueren. Deze leden vragen wanneer de regering dit dan van plan is. Zo nee, waarom is de regering niet bereid om het wetsvoorstel te evalueren?

Bescherming van persoonsgegevens

De regering stelt voor om de publicaties in de Staatscourant vier maanden op naam doorzoekbaar te maken. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere uitleg hoe voorkomen wordt dat de informatie op andere websites wordt overgenomen, met als gevolg dat de informatie over de betrokken personen toch langer op naam vindbaar blijft.

Artikelsgewijs

Artikel I

Artikel 272 Rv

De rechter heeft de ruimte om te oordelen dat de oproeping op andere elektronische wijze dan in de Staatscourant geschied, zo stellen de leden van de ChristenUnie-fractie vast. Deze leden vragen of de regering aan de hand van voorbeelden kan concretiseren welke redenen en criteria de regering hierbij in gedachten heeft.

Artikel IV

Artikel 8

Kan de regering aangeven of de AmvB voorgelegd wordt aan de Kamer, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari