Inbreng Joël Voordewind inzake Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging normen onderwijstijd vo

donderdag 25 september 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van een Wetsvoorstel tot wijziging van diverse onderwijswetten

Onderwerp:   Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

Kamerstuk:    34 010

Datum:           25 september 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Zij onderschrijven de noodzaak om de urennorm in het voortgezet onderwijs te verlagen en vinden meer flexibiliteit en ruimte voor het onderwijs en vertrouwen richting schoolbesturen noodzakelijk. Met dit wetsvoorstel wordt een stap in de goede richting gezet, nadat in 2013 de rigide norm van 1040 uur werd ingevoerd. Tegelijkertijd vinden genoemde leden dat kwalitatief goed onderwijs het doel moet zijn, in plaats van kwantitatief voldoende onderwijs.

2. Urennorm

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom gekozen wordt voor het uitgangspunt van 1000 lesuren per jaar. Waarom is niet gekozen voor een verdere verlaging van de urennorm? De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom de regering niet kiest voor een bandbreedte in de urennorm. Hiermee wordt immers meer flexibiliteit en ruimte voor scholen toegepast dan in het wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat meer maatwerk mogelijk is naar aanleiding van dit wetsvoorstel. Zo kan gekozen worden voor het ‘vrijspelen’ van een lesuur voor een project of een ander vak voor een individuele leerling. Wordt hiermee niet alsnog het risico op ‘ophokuren’ geïntroduceerd, aangezien het uitgangspunt van 1000 lesuren per jaar in stand blijft? Hebben scholen voldoende financiële ruimte en personeel om dit individuele maatwerk te kunnen bieden?

5. Verantwoording, toezicht en handhaving

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn het eens met het bieden van meer ruimte aan scholen en geen toezicht ‘op de vierkante millimeter’. Er wordt gekozen voor toezicht per schooljaar en niet per cohort. Het is begrijpelijk dat niet gekozen wordt voor registratie per cohort vanwege de hoge administratieve lasten. Door de nieuwe systematiek moeten scholen alsnog per schooljaar de geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd administreren. Hiermee nemen de administratieve lasten in vergelijking met de huidige situatie toch niet af? Het wetsvoorstel gaat uit van de normatieve omvang van verschillende onderwijsprogramma’s. Is het niet eenvoudiger om aan scholen over te laten hoe zij dit verantwoorden?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vinden het belangrijk dat scholen die goed presteren, niet afgerekend worden op het aantal gerealiseerde lesuren. Ook de regering merkt op dat voor de inspectie geen aanleiding om specifiek toezicht te houden op onderwijstijd is bij goed presterende scholen. In het recente verleden zijn enkele kwalitatief goede scholen echter geconfronteerd met forse boetes. Deelt de regering het standpunt dat deze scholen niet gestraft mogen worden? Zou enige coulance niet op zijn plaats zijn voor deze scholen?

8. Draagvlak

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of scholen in Caribisch Nederland zijn geconsulteerd over dit wetsvoorstel. Zo ja, is er draagvlak voor dit wetsvoorstel? Is het voorstel voor modernisering van de normen voor onderwijstijd voldoende passend en werkbaar voor scholen in Caribisch Nederland?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari